Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach

Ogłoszenie nr 510278547-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.: „Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631264-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15140560700010, ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  24, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 682 461, e-mail zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, faks 034 3682461, 3651290.
Adres strony internetowej (url): www.zgm-tbs.czest.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DTIZ.2611.33.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.. W ramach usuwania awarii Wykonawca winien: 1) usunąć awarie zgłaszane Wykonawcy do usunięcia lub zabezpieczenia w godzinach od 6-ej do 22-ej w dni robocze, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta przez dyspozytora Zamawiającego lub inspektora nadzoru Oddziału Eksploatacji, w formie telefonicznego zgłoszenia, zawierającego dokładną lokalizację (adres), numer kolejny z rejestru zamawiającego, dane zgłaszającego; zabezpieczyć awarie w sposób gwarantujący jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców; 2) przystąpić do usunięcia lub zabezpieczenia awarii w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu otrzymania telefonicznego zlecenia od dyspozytora Zamawiającego i zakończyć po usunięciu lub zabezpieczeniu awarii; 3) usuwać bądź zabezpieczać awarie przy użyciu własnych pracowników, materiałów, narzędzi oraz środków transportu, 4) po usunięciu lub zabezpieczeniu awarii winien niezwłocznie (max. do 60 minut) przekazać dyspozytorowi Zamawiającego informacje na temat wykonanych prac. 2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym: 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które wykonywać będą roboty związane z przedmiotem zamówienia, opisane w przedmiarach robót i STWiORB, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, 2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.3.1) oraz pkt III.3.3).a) i pkt III.3.3).b) SIWZ. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45311100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.