Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Świadczenie powszechnych usług pocztowych

Ogłoszenie nr 510277421-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Starostwo Powiatowe: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w roku 2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627862-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540262467-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 57079094000000, ul. ul. Rybaki  3, 64-700  Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 225, e-mail zampubl@pct.jst.pl, faks 672 530 178.
Adres strony internetowej (url): http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w roku 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.272.3.2019.PS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych, świadczenia usługi poczta firmowa (polegającej na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy w celu ich nadania oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków przesyłek na niego adresowanych. Zamawiający zastrzega konieczność ujęcia w umowie dostarczania przesyłek od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do siedziby Zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków do godz. 10.00 oraz odbierania poczty wychodzącej z siedziby Zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w godz. 14.00 – 14.30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będzie realizowana zgodnie z przepisami Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. Przesyłki krajowe polecone (rejestrowane): 1. Format: Wys.20mm, Szer.160mm, Dł. 230mm, Masa: do 500g, Rodzaj: EKONOMICZNA, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 14500. 2. Format: Wys. 20mm, Szer. 230mm, Dł. 325 mm, Masa: do 1000g, Rodzaj: EKONOMICZNA, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 1700. 3. Format: Dł. 600mm, Wys.+ szer. +dł.=900mm, Masa: do 2000g, Rodzaj: EKONOMICZNA, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 20. 4. Format: Wys.20mm, Szer.160mm, Dł. 230mm, Masa: do 500g, Rodzaj: PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 1000. 5. Format: Wys. 20mm, Szer. 230mm, Dł. 325 mm, Masa: do 1000g, Rodzaj: PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 200. 6. Format: Dł. 600mm, Wys.+ szer. +dł.=900mm, Masa:do 2000g, Rodzaj: PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 25. Przesyłki krajowe zwykłe (nierejestrowane): 1. Format: Wys.20mm, Szer.160mm, Dł. 230mm, Masa: do 500g, Rodzaj: EKONOMICZNA, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 3000. 2. Format: Wys. 20mm, Szer. 230mm, Dł. 325 mm, Masa: do 1000g, Rodzaj: EKONOMICZNA, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) -500. 3. Format: Dł. 600mm, Wys.+ szer. +dł.=900mm, Masa: do 2000g, Rodzaj: EKONOMICZNA, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 10. 4. Format: Wys.20mm, Szer.160mm, Dł. 230mm, Masa: do 500g, Rodzaj:PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 500. 5. Format: Wys. 20mm, Szer. 230mm, Dł. 325 mm, Masa: do 1000g, Rodzaj: PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 100. 6. Format: Dł. 600mm, Wys.+ szer. +dł.=900mm, Rodzaj: do 2000g PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 20. Zwrotne potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych: Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 14000. Przesyłki zagraniczne polecone (rejestrowane)w ramach strefy A - Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem): 1. Format: Wys.20mm, Szer.160mm, Dł. 230mm, Masa: do 500g, Rodzaj: PRIORYTET, Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 60. Zwrotne potwierdzenia odbioru dla przesyłek zagranicznych: Szacunkowa ilość przesyłek (szt.) - 60. Opłata za odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego …………………….………zł/1m-c x 12 = W przypadku rodzaju przesyłek nie objętych w ww. zestawieniu Zamawiający będzie ponosił opłatę według obowiązującego w dniu nadania/zwrotu przesyłek cennika Wykonawcy. Zamawiający zastrzega niezmienność cen w trakcie trwania umowy. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP.: Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymywania w trakcie realizacji umowy wskaźnika udziału osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę do ogółu zatrudnionych na poziomie 80 % (szczegółowy opis w Rozdziale XVI SIWZ) Zał. nr 3 do SIWZ – Określa wymogi techniczne stawiane przez Zamawiającego wobec druków potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych na: zasadach ogólnych; w trybie określonym Kodeksem Postępowania Administracyjnego (postępowanie administracyjne); w trybie określonym ustawą ordynacja podatkowa (postępowanie podatkowe).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162377.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Poczta Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Rodziny Hiszpańskich 8
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 163012.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163012.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163012.30
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.