Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Termomodernizacja budynku w formule zaprojektuj i wybuduj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie: Termomodernizacja budynku przychodni dziecięcej w Mogilnie w formule zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510281379-N-2019 z dnia 26-12-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622783-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, Krajowy numer identyfikacyjny 92358112000000, ul. ul. Kościuszki  10, 88-300  Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 152 515, e-mail dyrekcjaspzoz@mogilno.pl, faks 423 152 533.
Adres strony internetowej (url): http://spzoz-mogilno.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku przychodni dziecięcej w Mogilnie w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
13spzoz2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji obiektu Przychodni Dziecięcej w Mogilnie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem kompleksowej instalacji do wytwarzania prądu w oparciu o panele fotowoltaiczne. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: - opracowanie projektów budowanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi. - wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, - wszelkie inne dokumenty i opracowania, w tym opracowania geodezyjne, uzgodnienia, - opracowanie projektów wykonawczych, w zakresie koniecznym do wykonania zadania, - wykonanie robót budowlanych w oparciu o uzyskane przez wykonawcę pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, - kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowane rzez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji służb zamawiającego. Po akceptacji technicznej rozwiązań Wykonawca winien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych (wymagana akceptacja materiału w postaci karty materiałowej), a następnie realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Zamawiający informuję, że Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych, dla których niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń, to Zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy. 3) Zakres prac obejmuje: - docieplenie ścian, - docieplenie stropodachu - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana parapetów, obróbek blacharskich, - wymiana instalacji odgromowej, - naprawa schodów zewnętrznych - wymiana grzejników, - modernizacja systemu c.o. i c.w.u. - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż modułów PV – 25 [m 2] 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Programie Funkcjonalno Użytkowym - Załącznik nr 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45442110-1, 45442100-8, 45450000-6, 45443000-4, 45311000-0, 45331000-6, 71223000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Termomodernizacja budynku przychodni dziecięcej w Mogilnie w formule zaprojektuj i wybudu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: w niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zapewnić brakujących środków finansowych. Uzasadnienie prawne: art. 93 ut. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.