Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych

Ogłoszenie nr 510277430-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej: Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze w roku 2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620849-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 24278353000000, ul. Kasprowicza  8, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 68 00, e-mail sekretariat@mzdii.zabrze.pl, faks 32 277 68 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze w roku 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DR.260.31.2019.PG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca prace związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i myciem wiat przystankowych, ławek wolnostojących i przysiadaków na przystankach komunikacji publicznej na terenie miasta Zabrze. Szczegółowy opis zamówienia zawiera: • Część III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, • Część IV SIWZ - wzór umowy, • Wykaz wiat, ławek i przysiadaków (załącznik nr 1 do SIWZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. lub do czasu wykorzystania wartości umownej (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). W przypadku zawarcia umowy po dacie 01.01.2020r. obowiązujący jest termin od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r. lub do czasu wykorzystania wartości umownej (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). 2. W przypadku konieczności zrealizowania zgłoszenia awaryjnego Wykonawca winien niezwłocznie jednak nie później niż w czasie zadeklarowanym w ofercie od momentu zgłoszenia rozpocząć prace zmierzające do usunięcia zagrożenia. Za moment zgłoszenia uważa się zawiadomienie telefoniczne przez pracownika Zamawiającego lub dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (skrót: PCZK) Urzędu Miasta w Zabrzu bądź pracowników służb uprawnionych przez Zamawiającego (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej). Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” całego przedmiotu zamówienia. 3.6.1. Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego wykonująca prace zryczałtowane o których mowa w Części III SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” punkt A dotyczący prac zryczałtowanych - podpunkty 1, 3, 4, 5, 7, 13, 16 zatrudniona była na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). 3.6.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.6.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, • poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, • innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 3.6.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Część IV SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 czynności. 3.6.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 316174.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Pani Mira Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Doradztwa Techniczno - Handlowego Mira Szczepańska
Email wykonawcy: mirabdth@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Bliska 14
Kod pocztowy: 43-220
Miejscowość: Bojszowy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 387071.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 387071.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 387071.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.