Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego

Ogłoszenie nr 510275124-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego w sezonie 2019/2020”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616162-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 92366360000000, ul. ul. Poznańska  384 c, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 353 72 28, e-mail inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl, faks ---.
Adres strony internetowej (url): http://www.zdpinowroclaw.com.pl/index.php
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego w sezonie 2019/2020”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/16/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 z podziałem na 9 zadań. Zamówienie w zakresie zadań 1-5 obejmuje odśnieżanie interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni nośnikiem z pługiem, usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarek oraz zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu nośnika z pługiem oraz posypywarką mieszanki (środki uszorstniające zapewni Zamawiający). Zamówienie w zakresie zadania 6 i 7 obejmuję: odśnieżanie za pomocą równiarki dróg powiatowych. Zamówienie w zakresie zadania 8 i 9 obejmuję: usuwaniu zwałowisk śnieżnych, odśnieżaniu dróg powiatowych za pomocą ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze gmin Kruszwica i Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170370.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ECOROAD Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy: biuro@ecoroad.pl
Adres pocztowy: Sikorowo 31,
Kod pocztowy: 88-101
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 252640.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 252640.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252640.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 2) Zadanie nr 2: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze gmin Dąbrowa Biskupia i Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 2 nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: 3) Zadanie nr 3: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze gmin Janikowo, Pakość oraz Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 3 nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: 4) Zadanie nr 4: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze gmin Gniewkowo, Rojewo w sezonie zimowym 2019/2020
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 4nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: 5) Zadanie nr 5: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze gmin Złotniki Kujawskie, Pakość oraz Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 5 nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: 6) Zadanie nr 6: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze północnym powiatu w sezonie zimowym 2019/2020 za pomocą równiarki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 6 nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: 7) Zadanie nr 7: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze południowym powiatu w sezonie zimowym 2019/2020 za pomocą równiarki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 7 nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: 8) Zadanie nr 8: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze północnym powiatu w sezonie zimowym 2019/2020 za pomocą ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3m3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 8 nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: 9) Zadanie nr 9: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu inowrocławskiego na obszarze południowym powiatu w sezonie zimowym 2019/2020 za pomocą ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3m3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowych postępowaniu na zadania nr 9 nie złożono żadnej oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.