Dzisiaj jest: 22.2.2024, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Burmistrz Sławy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Burmistrz Sławy
przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną w Sławie przy ul. Powstańców Śląskich stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną.
 
Nr ewid. działki Powierzchnia w m2 Księga Wieczysta Cena wywoławcza nieruchomości (brutto)
439/5 15640 ZG1W/00013768/7 370.000,00 zł

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXI/116/04 z dnia 28 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2005 r. Nr 6, poz. 109) działka oznaczona jest symbolem P/1 – przeznaczenie podstawowe – teren przeznaczony pod działalność produkcyjną w tym składy i magazyny.

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P1 ustala się:
1) prawo do lokalizacji budynków produkcyjnych, biurowych i gospodarczych  z zachowaniem obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, do wysokości max. 10m,
2) wskazanie do lokalizacji od strony frontowej działki reprezentacyjnych budynków biurowych z dużą ilością szklenia elewacji i wysoką jakością użytych materiałów wykończeniowych,
3) prawo do zabudowy max. 35% powierzchni działki,
4) prawo do grodzenia działek ogrodzeniem ażurowym o wysokości max. 180 cm  z zakazem stosowania pełnego muru i elementów prefabrykowanych.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Sławy z dnia 08.03.2016 r. Gmina Sława jest w trakcie opracowywania zmiany planu dla działki o nr ewid. 439/5. Ustalenia projektu zmiany planu zostaną uchwalone w I lub w II kwartale bieżącego roku. W projekcie zmiany mpzp działka o nr ewid. 439/5 oznaczona jest symbolem: AG/16 - przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej: w tym handel hurtowy i półhurtowy, obowiązuje:
1) Dopuszczalne funkcje uzupełniające:
a) bazy, składy i magazyny,
b) obiekty biurowe,
c) obiekty rzemieślnicze,
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
e) elementy reklamowe,
f) zieleń urządzona,
g) urządzenia towarzyszące,
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
  1. wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu,
  2. dopuszcza się lokalizacje wielko-kubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych,
  3. od strony terenów sąsiednich nakazuje się co najmniej 5m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,
  4. ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
  5. dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych.
4) Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich,
5) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych,
6) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie może być większa niż 60%.
7) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10%,
8) intensywność zabudowy 0,1 – 1,5,
9) odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
10) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi:
a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy KDZ,
b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDL,
c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDD,
d) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDW,
e) 12m od linii rozgraniczającej tereny ZL,
f) 3m od granicy cieków wodnych WS

Opis nieruchomości:
Działka znajduje się pomiędzy ul. Długą a ul. Powstańców Śląskich. W niedalekiej odległości znajduje się obwodnica miasta Sławy. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to grunty niezabudowane, przeznaczone pod działalność gospodarczą (obecnie grunty pozostawione w odłogu), tereny PKP wraz z nieczynną linią kolejową, a w dalszej odległości rzeka Czernica i oczyszczalnia ścieków.
Teren działki jest prawie płaski, choć występuje lekkie nachylenie terenu w kierunku drogi. Kształt działki to trójkąt. Nad działką przebiegają napowietrzne linie energetyczne. Na granicy działki z drogą znajduje się słup energetyczny.
Termin zagospodarowania nieruchomości: - 5 lat
Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat następuje w celu jego zabudowy. Termin rozpoczęcia zabudowy: 2 lata od podpisania umowy notarialnej.
Termin zakończenia budowy: 5 lat od dnia podpisania umowy notarialnej.
Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Terminy obowiązują także następców prawnych pierwszego użytkownika wieczystego nieruchomości.
W przypadku niedotrzymania wyżej określonego terminu, nabywca zgodnie z art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami zobowiązany będzie do zapłacenia dodatkowych rocznych opłat w wysokości 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.
W przypadku niezagospodarowania działki w terminie do 5 lat od dnia podpisania umowy notarialnej nieruchomość Gmina Sław zgodnie z art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) rozwiąże umowę użytkowania wieczystego. Czynności te zostaną przeprowadzone w terminie do 7 roku od dnia podpisania umowy notarialnej. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem nabywca zobowiązany będzie do zgłoszenia obiektu do użytkowania we właściwym Urzędzie. Zabezpieczenie przyszłych opłat dodatkowych nastąpi poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Cena działki gruntu osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata stanowi 25 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu i jest płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłata roczna stanowi 3 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja opłaty następuje w drodze wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty z jednoczesną ofertą nowej jej wysokości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem
21.04. 2016 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie oraz na stronie internetowej
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslawa/124/Wykaz_nieruchomosci/ na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie - pokój nr 012 lub telefonicznie pod nr (068) 355-83-48.
Sława, dnia 10.04.2016 r. /Burmistrz Sławy/


Burmistrz Sławy

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.