Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Otwock Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r.

Kody CPV: 90620000-9 (Usługi odśnieżania),90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane),90612000-0 (Usługi zamiatania ulic),90630000-2 (Usługi usuwania oblodzeń)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/16/2021 12:33:54
Nr 2021/BZP 00007821

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/24/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007821/01 z dnia 02/16/2021 12:33:54

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Otwock

05-400 Otwock

Armii Krajowej 5
-

jdabrowski@otwock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jdabrowski@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0378cbd3-6fd4-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.otwock.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, email: umotwock@otwock.pl, zamowienia@otwock.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać po-stanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@otwock.pl, umotwock@otwock.pl 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email o którym mowa w pkt 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.03.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni utwardzonych o długości około 77 km, poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 4 godz.,c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów,d) zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą musi mieć miejsce przed wystąpieniem tego stanu, a w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i posypanie skuteczną dawką środków chemicznych i uszorstniających musi mieć miejsce w czasie do 2 godz. licząc od momentu wystąpienia zjawiska. e) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.f) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków. 2. Utrzymanie do 130 km dróg gruntowych i tłuczniowych wskazanych bezpośrednio przez Zamawiającego poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy posypania nawierzchni tych dróg odpowiednim materiałem. 3. Akcja zimowego utrzymania nawierzchni ulic na terenie Otwocka będzie prowadzona od daty zawarcia umowy do 31.03.2021 r.4. określony termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków atmosferycznych i/lub na zlecenie Zamawiającego,5. za dobę w rozumieniu niniejszego wniosku uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 dnia następnego.6. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać w taki sposób, aby powstałe utrudnienia w ruchu były minimalne.7. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobową łączność telefoniczną oraz e - mailową. Musi być zapewniona łączność całodobowa z osobą nadzorującą prace będące przedmiotem zamówienia.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy zakresu rzeczowego. 9. Rozliczenie prac zimowego utrzymania będzie następowało w oparciu o ceny za 1 km utrzymania zimowego w ciągu doby. 10. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 400.000,00 zł brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, podobnych o wartości netto do kwoty 150 000,00 zł., w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia, tj. polegających na powtórzeniu prowadzenia zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka .

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:a) "Cena zimowego utrzymania 1 km drogi w ciągu doby" - C;b) "Kryterium środowiskowe" - Ś;c) "Jakość" - J.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia tj.a) pługosolarka - 4 szt. lub pojazdy równoważne z systemem satelitarnego monitoringu umożliwiającym lokalizację położenia wybranych pojazdów, pokazania historii trasy pojazdu, jak również wykonanie wydruków trasy pojazdu.b) ładowarka - 1 szt.,c) samochód samowyładowczy - 2 szt.,Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 usługę polegającą na: utrzymaniu czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w pasach drogowych w zakresie zimowego utrzymania- min. 70 km ciągów jezdni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowyz zastrzeżeniem przypadków określonych wust. 2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:1) w przypadku zmiany przepisów prawa - dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa, 2) wystąpienia zmiany terminu realizacji umowy w związku z:a) wystąpieniem nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań związanych z należytym utrzymaniem ulic na terenie Otwocka,b) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których Strony umowy nie były w stanieprzewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygoremnieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: /51vy6cvw4m/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-24 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Otwock przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.