Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Warszawa Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021.

Kody CPV: 55000000-0 (Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego),55110000-4 (Hotelarskie usługi noclegowe),55120000-7 (Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji),55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 14:48:48
Nr 2021/BZP 00008704

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/26/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008704/01 z dnia 02/18/2021 14:48:48

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Narodowe Centrum Kultury

01-231 Warszawa

Płocka 13
-

przetargi@nck.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140468418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-231

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2345e43-71f5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008093/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nck.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nck.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem strony internetowej postępowania https://nck.eb2b.com.pl (dalej jako "Platforma Zakupowa", "Platforma" lub "System") i pod nazwą postępowania: obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021.2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej postępowania:https://platforma.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions oraz uznaje go za wiążący. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnienia treści złożonej oferty, wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny, sprostowania omyłek itd. odbywa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania / Informacje". Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób składania oferty opisany został w Rozdziale IX ust. 2 SWZ.4. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu zostanie poinformowany przez administratora platformy o załączeniu każdego kolejnego pliku (m. in. informacji z otwarcia, informacji o wyniku czy unieważnieniu postępowania, informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert) oraz przesłaniu wiadomości do danego wykonawcy, poprzez wysłanie wiadomości na adres meilowy wskazany przy rejestracji przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za ustawienia poczty czy serwera uniemożliwiające odbiór takich wiadomości w skrzynce głównej Wykonawcy lub za rezygnację Wykonawcy z otrzymywania powiadomień.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania/ Informacje" poprzez polecenie "Dodaj pytanie / komentarz".1) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.2) Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 1002. inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Kultury jest Pani Marta Kaźmierska, kontakt: iod@nck.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021 o nr DZP.261.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 upzp;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dalej "ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:­ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;­ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;­ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;­ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:­ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;­ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;­ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021:? Szkolenia odbędą się w roku 2021 w następujących terminach:5.1. 10-12 maja5.2. 26-28 maja 5.3. 14-16 czerwca 5.4. 23-25 czerwca5.5. 07-09 lipca5.6. 08-10 września5.7. 15-17 września5.8. 29 września-1 października 5.9. 06-08 października5.10. 13-15 października 5.11. 18-20 października5.12. 22-24 października 5.13. 15-17 listopada5.14. 06-08 grudnia1.1. NCK przewiduje udział w szkoleniach do 20 uczestników oraz do 3 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystająca z jednego szkolenia wynosi 23, z wyłączeniem szkoleń odbywających się w dniach 26-28 maja, 23-25 czerwca, 29 września-1 października, 13-15 października, 22-24 października.1.2. Podczas szkoleń odbywających się w dniach 23-25 czerwca i 13-15 października przewiduje się udział 28 uczestników oraz 4 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystających z jednego szkolenia wynosi 32 osób.1.3. Podczas szkoleń odbywających się w dniach 26-28 maja oraz 22-24 października przewiduje się udział 32 uczestników oraz 3 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystająca z jednego szkolenia wynosi 35 osób.1.4. Podczas szkolenia odbywającego się w dniach 29 września-1 października przewiduje się udział 18 uczestników oraz 2 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystająca z jednego szkolenia wynosi 20 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-05-10 do 2021-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej punktów.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:Kryterium (C): Cena. Skala punktów możliwych do otrzymania w ramach tego kryterium (100 pkt.):Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.podczas oceny ofert w/w kryterium cena stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. 100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin÷Cb)×100, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej, cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia,cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług z zakresu świadczenia usług uwzględnionych w przedmiocie zamówienia wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości; jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wykonawca do usług zrealizowanych na rzecz Zamawiającego nie musi dołączać dowodów należytego wykonania usługi; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:1. Konieczności zmiany terminu realizacji lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia szkolenia z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w wyznaczonym termienie.2. Konieczności zmiany terminu realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,3. Wystąpienia okoliczności przewidzianej w § 7 ust. 2 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nck.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zgodnie z kryterium określonym w postępowaniu uzyskają największą liczbę punktów, tj. cena - 100 pkt.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.