Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Żukowo Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane 

Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg na terenie gminy Żukowo 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-11 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Komunalna Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220793020
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pod Otomino 44
1.5.2.) Miejscowość: Żukowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 83-330
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skzukowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skzukowo.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg na terenie gminy Żukowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8857606b-6c60-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006950
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnego dla Wykonawców narzędzia platformazakupowa.pl (dalej Platforma zakupowa), dostępnego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Ofertę (w szczególności wypełniony Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej;2) Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy zakupowej, zostały przedstawione w § 3 ust. 3 Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl dostępnego na stronie internetowej Platformy;3) Zamawiający informuje, że wykonawca składając Ofertę akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców);4) Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego po kliknięciu na link do Platformy zakupowej. Zaleca się aby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługiwali się znakiem sprawy określonym pkt 2 ppkt 2);5) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@skzukowo.pl , z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Części VI niniejszej SWZ;6) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki;7) Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Piotr Derra, p.derra@skzukowo.pl, 885 561 002;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/R/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg (m. in. korytowanie dróg, kopanie rowów odwadniających, plantowanie i równanie terenu) na terenie gminy Żukowo.2. Część zamówienia nr 1 obejmuje Wynajem koparki wraz z obsługą operatorską. Szacowana ilość godzin: 25003. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do:1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 25%,2) zwiększenia ilości godzin pracy maszyn danego rodzaju przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie z jednoczesnym założeniem, że wartości zawartej umowy ulegnie zwiększeniu maksymalnie o 15%.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zadeklarowany przez Wykonawcę termin przystąpienia do robót
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg (m. in. korytowanie dróg, kopanie rowów odwadniających, plantowanie i równanie terenu) na terenie gminy Żukowo.2. Część zamówienia nr 2 obejmuje Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatorską. Szacowana ilość godzin: 40003. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do:1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 25%,2) zwiększenia ilości godzin pracy maszyn danego rodzaju przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie z jednoczesnym założeniem, że wartości zawartej umowy ulegnie zwiększeniu maksymalnie o 15%.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zadeklarowany przez Wykonawcę termin przystąpienia do robót
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg (m. in. korytowanie dróg, kopanie rowów odwadniających, plantowanie i równanie terenu) na terenie gminy Żukowo.2. Część zamówienia nr 3 obejmuje Wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka wraz z obsługą operatorską. Szacowana ilość godzin:1) Wywrotka o ładowności min 17T z hydraulicznie otwieraną burtą lewą (napęd 8x6 lub 8x8) – 8000 godzin,2) samochód skrzyniowy o ładowności min 13T z HDS – 3000 godzin,3) wywrotki o ładowności min 25T – 5000 godzin,4) samochód skrzyniowy o ładowności min. 9T z HDS (napęd 4x4) – 1000 godzin.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do:1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 25%,2) zmiany ilości godzin dla poszczególnych maszyn przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie w zakresie Części nr 3 zamówienia,3) zwiększenia ilości godzin pracy maszyn danego rodzaju przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie z jednoczesnym założeniem, że wartości zawartej umowy ulegnie zwiększeniu maksymalnie o 15%.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zadeklarowany przez Wykonawcę termin przystąpienia do robót
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem technicznym:1) Dla Części nr 1 zamówienia: Koparką o mocy silnika min. 100 KM;2) Dla Części nr 2 zamówienia: Koparko- ładowarką o mocy silnika min. 100 KM;3) Dla Części nr 3 zamówienia:a) min. 3 wywrotki o ładowności min 17 T z hydraulicznie otwieraną burtą lewą (napęd 8x6 lub 8x8),b) min. 1 samochód skrzyniowy o ładowności min 13 T z HDS,c) min. 2 wywrotki o ładowności min 25 T,d) min. 1 samochód skrzyniowy o ładowności min 9 T z HDS (napęd 4x4).Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wyposażenia zakładu Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ);b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;d) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Wymagania odnośnie dokumentów dotyczących Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określono w Części V SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 4 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), z uwzględnieniem następujących uwag:a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu oraz,c) składa ich zobowiązania, zgodnie z pkt 4 Części IV SWZ;2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SWZ,3) Ewentualne pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości:1) Część nr 1 zamówienia – 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),2) Część nr 2 zamówienia – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),3) Część nr 3 zamówienia – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają „Pełnomocnika” do:1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo2) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.W ofercie należy złożyć oryginał pełn2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali te warunki.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w § 12 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: na platformie zakupowej zamawiającego dostępnego pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.