Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Oleśnica Przetarg Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg wykaszania trawników

Przetarg Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników poboczy rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2021 roku"

Oleśnica

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/01/2021 00:00:00

Ogłoszenie nr 774158-N-2020 z dnia 12/30/2020 11:35:03

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

56-400 Oleśnica

ul. Wojska Polskiego

071 3981667 3993244

zdp@zdp-olesnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 774158-N-2020 z dnia 12/30/2020 11:35:03

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Regon: 93196321000000

ulica: ul. Wojska Polskiego

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 071 3981667, 3993244

e-mail: zdp@zdp-olesnica.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bip.zdp-olesnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.zdp-olesnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z zapisami siwz

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, pokój nr 13 - I piętro - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

,,Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników, poboczy, rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2021 roku"

Numer referencyjny:

ZDP-DT.272.1.30.2020.MM-B

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg wojewódzkich na terenie powiatu oleśnickiego z podziałem na 5 części (zadań) których zakres i podział określa tabela zawarta w ust. 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi będą polegały na wykaszaniu trawników, poboczy, rowów wraz z obkoszeniem znaków, barier energochłonnych, przy drogach wojewódzkich nr 340,451,396,368,373,448,449 w szczególności: Wykaszanie poboczy, rowów, skarp dróg wojewódzkich nr 340,451,373,368,396,448,449 z podziałem na części (zadania) jak niżej: ZADANIE 1: - numer drogi: 396, lokalizacja: Od drogi nr 451 do granicy powiatu Oleśnickiego; szerokość koszenia: na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 50000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 451, lokalizacja: Od przejazdu kolejowego w m. Oleśnica do m. Bierutów strona prawa: do skrzyżowania z ul. Solnicką strona lewa: do cmentarza; szerokość koszenia: Na szerokość 6m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: W m. Solniki Wielkie strona lewa od końca terenu zabudowanego do przejazdu kolejowego na szerokość od krawędzi jezdni do 2m za chodnik umiejscowiony poza rowem. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 130000 (w ramach jednokrotnego koszenia) -numer drogi: 451 , lokalizacja: Od przejazdu kolejowego w m. Bierutów do granicy powiatu Oleśnickiego; szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 12000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 368; Lokalizacja: Od m. Oleśnica (wjazd na drogę serwisową przed wiaduktem) - Smardzów - granica powiatu Oleśnickiego. Wylot z m. Smardzów w kierunku drogi S8. Szerokość koszenia: Na szerokość 6m od krawędzi jezdni. Przy bitumicznych drogach serwisowych na szerokość 2m od krawędzi jezdni. Skarpy nasypów na wiadukcie koszone na całą szerokość. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 60000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 373; Lokalizacja: Od dawnej drogi DK8 do ronda na skrzyżowaniu z drogą S8; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 12000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 340; Lokalizacja: Od skrzyżowania dróg powiatowych w m. Ludgierzowice do końca m. Strzelce, Nowosiedlice - Dąbrowa - Oleśnica dawna DK8; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Na odcinku Łuczyna - cmentarz strona prawa od krawędzi jezdni do 1m za chodnik umiejscowiony poza rowem. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Na odcinku Nowosiedlice - Dąbrowa strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 2m za chodnik. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 95000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 449; Lokalizacja: Od węzła z drogą S8 Syców Wschód - ul. Szosa Kępińska - ul. Kępińska - ul. Kaliska - do granicy powiatu; Szerokość koszenia: Na szerokość 2,5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: Ul. Kępińska strona prawa do 4m poza chodnikiem. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 22000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 448; Lokalizacja: Od m. Brzostowo (skrzyżowanie z drogą w kierunku m. Pierstnica) - Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz (do wysokości sklepu DINO) Goszcz - Twardogóra - tylko strona prawa; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka:M. Brzostowo - tylko strona prawa, w m. Nowa Wieś Goszczańska strona prawa - do 2 m za chodnik, w m. Goszcz strona lewa - do 1 m za chodnik, Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu, Szacunkowa ilość do koszenia m2: 55000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 448; Lokalizacja: Twardogóra (od wiaduktu kolejowego)- Drołtowice - Nowy Dwór - (do węzła z drogą S8 Syców Zachód); Szerokość koszenia: Na szerokość 2,5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: w m. Chełstówek strona prawa na szerokość 2,5m poza chodnik. W m. Działosza, Wielowieś, Nowy Dwór do 2m poza chodnik. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Odcinek Chełstówek - Gola Wielka - Drołtowice na szerokość 4 m od krawędzi jezdni, odcinek Drołtowice - Zawada - Działosza na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 153500 (w ramach jednokrotnego koszenia) Szacowana ilość 589 500m2 Wykaszanie dwa razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem lub wycinką jednorocznych odrostów krzaków na szerokości wykaszania wskazanej w tabeli. W przypadku wykaszania odrostów krzaków kosami spalinowymi należy je zebrać lub zrębakować. Na terenie objętym wykaszaniem w szczególności w rowach i na skarpach występują wystające karpiny po wyciętych krzakach. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie. ZADANIE 2. Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Numer drogi: 451; Lokalizacja: Miejscowość Oleśnica ul. Klonowa ul. Sudoła ul. Krzywoustego do przejazdu kolejowego. Szerokość koszenia: Na szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ścieżki rowerowe, chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 15000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Oleśnica wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie wykonawcy. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. ZADANIE 3. Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Numer drogi: 451; Lokalizacja: Miejscowość Bierutów Strona prawa: od skrzyżowania z ul. Solnicką do przejazdu PKP Strona lewa: Od zatoki autobusowej przy cmentarzu do przejazdu PKP; Szerokość koszenia: Na szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ścieżki rowerowe, chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 8000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Bierutów wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie wykonawcy. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. ZADANIE 4. Koszenie 3 razy w roku, Numer drogi: 448; Lokalizacja: Goszcz (naprzeciwko sklepu DINO) - Moszyce (koniec ścieżki rowerowej po stronie lewej za przystankiem autobusowym); Szerokość koszenia: strona lewa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa nieprzystosowana do poruszania się po niej ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 20000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. ZADANIE 5. Koszenie 3 razy w roku, Numer drogi: 340; Lokalizacja: Na odcinku Strzelce - Dobroszyce - Nowosiedlice ; Szerokość koszenia: Na odcinku Strzelce - Dobroszyce strona lewa na szerokość 5m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Dobroszyce - obwodnica Strona prawa i lewa na szerokość do 5m. Dobroszyce - Nowosiedlice strona lewa na szerokość 5m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Ścieżki rowerowe nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 45000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem jednorocznych odrostów na szerokości wykaszania. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Na terenie objętym wykaszaniem w szczególności w rowach i na skarpach występują wystające karpiny po wyciętych krzakach. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie.

II.5) Główny kod CPV

77314100-5

Dodatkowe kody CPV

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

0,00

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

W miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że : 1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: - Dla zadania nr 1: co najmniej 2 usługi polegające na koszeniu trawników w pasie drogowym, i/lub poboczy i/lub rowów, o łącznej wartość tych usług nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto. - Dla zadania Nr 2,5 (dla każdego zadania z osobna) : co najmniej 2 usługi polegające na koszeniu trawników w psie drogowym i/lub poboczy i/lub rowów o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 6 000,00 zł brutto; - Dla zadania Nr 3,4 (dla każdego zadania z osobna): co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu trawników w psie drogowym i/lub poboczy i/lub rowów o wartości co najmniej 4 000 zł brutto. oraz potwierdzi, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga 1: (Zamawiający uzna za spełniające warunek jeśli wykonawca składając ofertę na kilka części (zadań) w celu wykazania spełniania warunku dla każdego z zadań na które składa ofertę wykaże te same/ tą samą usługę pod warunkiem, że usługi te będą spełniać wymagania określone dla każdego zadania j.w ) Uwaga 2: W przypadku wykazania zadań obejmujących różne zakresy usług niż tylko te wymagane w pkt. 1.1.) należy wskazać (uszczegółowić) w wykazie usług (załącznik nr 6 do SIWZ) prace (rodzaj i wartość) wchodzące w zakres wykonanej usługi w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków zamówienia zawartych w SIWZ. Uwaga 3: Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (ad. rozdział V ust. 2 SIWZ). 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.1) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty / oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane - w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy, który wymaga formy pisemnej (tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy). 2. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VI ust. 1 SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 3) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 2 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego), 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza), względnie - do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to w złożonej ofercie (informacje takie należy umieścić w formularzu ofertowym w pkt 9), 6) dowód wpłaty wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej zaleca się załączenie potwierdzenia wpłaty - dokumentu potwierdzającego wpłatę przelewem środków finansowych na rachunek Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium, np. gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej - kopię dokumentu; sposób i zasady wniesienia wadium określone zostały w rozdz. XIII SIWZ)- o ile w postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

0

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00


Kryteria

Znaczenie

Termin płatności faktury VAT

20,00


Kryteria

Znaczenie

Termin przystąpienia do realizacji prac (koszenia) licząc od dnia otrzymania zlecenia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

03/01/2021 00:00:00

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

0

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

0

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 1: - numer drogi: 396, lokalizacja: Od drogi nr 451 do granicy powiatu Oleśnickiego; szerokość koszenia: na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 50000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 451, lokalizacja: Od przejazdu kolejowego w m. Oleśnica do m. Bierutów strona prawa: do skrzyżowania z ul. Solnicką strona lewa: do cmentarza; szerokość koszenia: Na szerokość 6m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: W m. Solniki Wielkie strona lewa od końca terenu zabudowanego do przejazdu kolejowego na szerokość od krawędzi jezdni do 2m za chodnik umiejscowiony poza rowem. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 130000 (w ramach jednokrotnego koszenia) -numer drogi: 451 , lokalizacja: Od przejazdu kolejowego w m. Bierutów do granicy powiatu Oleśnickiego; szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 12000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 368; Lokalizacja: Od m. Oleśnica (wjazd na drogę serwisową przed wiaduktem) - Smardzów - granica powiatu Oleśnickiego. Wylot z m. Smardzów w kierunku drogi S8. Szerokość koszenia: Na szerokość 6m od krawędzi jezdni. Przy bitumicznych drogach serwisowych na szerokość 2m od krawędzi jezdni. Skarpy nasypów na wiadukcie koszone na całą szerokość. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 60000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 373; Lokalizacja: Od dawnej drogi DK8 do ronda na skrzyżowaniu z drogą S8; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 12000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 340; Lokalizacja: Od skrzyżowania dróg powiatowych w m. Ludgierzowice do końca m. Strzelce, Nowosiedlice - Dąbrowa - Oleśnica dawna DK8; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Na odcinku Łuczyna - cmentarz strona prawa od krawędzi jezdni do 1m za chodnik umiejscowiony poza rowem. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Na odcinku Nowosiedlice - Dąbrowa strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 2m za chodnik. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 95000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 449; Lokalizacja: Od węzła z drogą S8 Syców Wschód - ul. Szosa Kępińska - ul. Kępińska - ul. Kaliska - do granicy powiatu; Szerokość koszenia: Na szerokość 2,5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: Ul. Kępińska strona prawa do 4m poza chodnikiem. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 22000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 448; Lokalizacja: Od m. Brzostowo (skrzyżowanie z drogą w kierunku m. Pierstnica) - Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz (do wysokości sklepu DINO) Goszcz - Twardogóra - tylko strona prawa; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka:M. Brzostowo - tylko strona prawa, w m. Nowa Wieś Goszczańska strona prawa - do 2 m za chodnik, w m. Goszcz strona lewa - do 1 m za chodnik, Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu, Szacunkowa ilość do koszenia m2: 55000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 448; Lokalizacja: Twardogóra (od wiaduktu kolejowego)- Drołtowice - Nowy Dwór - (do węzła z drogą S8 Syców Zachód); Szerokość koszenia: Na szerokość 2,5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: w m. Chełstówek strona prawa na szerokość 2,5m poza chodnik. W m. Działosza, Wielowieś, Nowy Dwór do 2m poza chodnik. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Odcinek Chełstówek - Gola Wielka - Drołtowice na szerokość 4 m od krawędzi jezdni, odcinek Drołtowice - Zawada - Działosza na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 153500 (w ramach jednokrotnego koszenia) Szacowana ilość 589 500m2 Wykaszanie dwa razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem lub wycinką jednorocznych odrostów krzaków na szerokości wykaszania wskazanej w tabeli. W przypadku wykaszania odrostów krzaków kosami spalinowymi należy je zebrać lub zrębakować. Na terenie objętym wykaszaniem w szczególności w rowach i na skarpach występują wystające karpiny po wyciętych krzakach. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/30/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00


Kryteria

Znaczenie

Termin przystąpienia do realizacji prac (koszenia) licząc od dnia otrzymania zlecenia

20,00


Kryteria

Znaczenie

Termin płatności faktury VAT

20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 2. Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Numer drogi: 451; Lokalizacja: Miejscowość Oleśnica ul. Klonowa ul. Sudoła ul. Krzywoustego do przejazdu kolejowego. Szerokość koszenia: Na szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ścieżki rowerowe, chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 15000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Oleśnica wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie wykonawcy. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/30/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00


Kryteria

Znaczenie

Termin płatności faktury VAT

20,00


Kryteria

Znaczenie

Termin przystąpienia do realizacji prac (koszenia) licząc od dnia otrzymania zlecenia

20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 3. Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Numer drogi: 451; Lokalizacja: Miejscowość Bierutów Strona prawa: od skrzyżowania z ul. Solnicką do przejazdu PKP Strona lewa: Od zatoki autobusowej przy cmentarzu do przejazdu PKP; Szerokość koszenia: Na szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ścieżki rowerowe, chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 8000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Bierutów wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie wykonawcy. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/30/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00


Kryteria

Znaczenie

Termin przystąpienia do realizacji prac (koszenia) licząc od dnia otrzymania zlecenia

20,00


Kryteria

Znaczenie

Termin płatności faktury VAT

20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 4. Koszenie 3 razy w roku, Numer drogi: 448; Lokalizacja: Goszcz (naprzeciwko sklepu DINO) - Moszyce (koniec ścieżki rowerowej po stronie lewej za przystankiem autobusowym); Szerokość koszenia: strona lewa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa nieprzystosowana do poruszania się po niej ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 20000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/30/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Termin przystąpienia do realizacji prac (koszenia) licząc od dnia otrzymania zlecenia

20,00


Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00


Kryteria

Znaczenie

Termin płatności faktury VAT

20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 5. Koszenie 3 razy w roku, Numer drogi: 340; Lokalizacja: Na odcinku Strzelce - Dobroszyce - Nowosiedlice ; Szerokość koszenia: Na odcinku Strzelce - Dobroszyce strona lewa na szerokość 5m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Dobroszyce - obwodnica Strona prawa i lewa na szerokość do 5m. Dobroszyce - Nowosiedlice strona lewa na szerokość 5m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Ścieżki rowerowe nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 45000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem jednorocznych odrostów na szerokości wykaszania. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Na terenie objętym wykaszaniem w szczególności w rowach i na skarpach występują wystające karpiny po wyciętych krzakach. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/30/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Termin płatności faktury VAT

20,00


Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00


Kryteria

Znaczenie

Termin przystąpienia do realizacji prac (koszenia) licząc od dnia otrzymania zlecenia

20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Oleśnica przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.