Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Siemiatycze Świadczenie usług w zakresie odbioru transportu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Kody CPV: 90524000-6 (Usługi w zakresie odpadów medycznych),90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),90520000-8 (Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych),90524200-8 (Usługi usuwania odpadów szpitalnych),90524400-0 (Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 14:28:08
Nr 2021/BZP 00009482

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/02/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009482/01 z dnia 02/22/2021 14:28:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze

ul. Szpitalna 8
-

zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050653482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 8

1.5.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856552266 wew. 366

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzozsiemiatycze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d70ef66-750b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002660/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spzozsiemiatycze.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportalu.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 1) W zakresie ofert oraz oświadczeń z art. 125 ustawy PZP - miniPortalu https://miniportalu.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres ESP (skrytki ePUAP): SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH (/SPZOZSIEM/SkrytkaESP). 2) W zakresie zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.3. Komunikacja drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej jest wyłączona dla składania ofert, w tym dokumentów jakie należy dołączyć do oferty. 4. Dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 15 MB. Załączniki, którego łączny rozmiar będzie większy niż 15 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach e-mail.5. Zamawiający zaleca, aby korespondencja kierowana do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty elektronicznej zawierała w tytule wiadomości numer referencyjny postępowania, którego dotyczy.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikując się za pomocą poczty elektronicznej skorzystał z opcji żądania potwierdzenia dostarczenia wiadomości.8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.9. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 ze zm. - zwane dalej rozporządzeniem) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM,c) procesor na poziomie Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje,d) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości email.e) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.10. Zamawiający dopuszcza przekazywanie Wykonawcom informacji przez Zamawiającego poprzez stronę internetową www.spzozsiemiatycze.pl lub pocztą elektroniczną: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl. Dotyczy to w szczególności odpowiedzi do zadawanych pytań odnośnie wyjaśnień treści SWZ..11. Zamawiający dopuszcza informowanie Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl.12. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Siemiatyczach ,ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze;b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;c) Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres mail, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SP ZOZ ZP/01/21 prowadzonym w trybie klasycznym podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy oraz wszyscy zainteresowani z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów z Zamawiającym; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/01/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu, unieszkodliwienia i utylizacji odpadów medycznych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowia) załącznik nr 10 do SWZ - a później załącznik do umowy.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym (załącznik nr 3 do SWZ). 4. Ilości odpadów medycznych, która została określone w załączniku nr 2 (formularz asortymentowo - ilościowy) jest wartością szacunkową i nie są wiążące dla Zamawiającego. Ilość wytworzonych odpadów trakcie trwania umowy, może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji każdej ilości odpadów wytworzonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym - (załącznik nr 1 do SWZ) - te pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane, będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały zakres przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przez co najmniej 6 miesięcy. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada aktualne zezwolenie /decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów medycznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. : Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: Zezwolenie / - decyzja została wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ lub w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. (t. j.: Dz. U. z 2020, poz.797 ze zm.).3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.4. zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje dostępną czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.), posiadającą wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych pochodzących od Zamawiającego w ilościach określonych w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach Zamawiający wymaga, aby odpady medyczne o kodach 18 01 02* , 18 01 03* i 18 01 08* były termicznie przekształcane w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach) z zachowaniem tzw. zasady bliskości (art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach) tj.:b.1) w zakładzie zlokalizowanym na obszarze województwa podlaskiego lub, b.2) na obszarze innego województwa, w najbliżej położonej instalacji, gdy istniejące na obszarze województwa podlaskiego instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych albo nie ma na terenie województwa podlaskiego instalacji lub, b.3) w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów, tj. od siedziby Zamawiającego do miejsca ich unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa podlaskiegob) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który świadczył, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na rzecz min. 1 podmiotu, przez okres min. 12 miesięcy usługę polegającą na odbiorze i utylizacji odpadów medycznych o wartości min. 100 000 zł.c) Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 154 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: d) Odpowiedniego zezwolenia na transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ lub w zakresie transportu, dokument potwierdzający dokonanie wpisu do BDO, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. e) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - według wzoru załącznika nr 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. f) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz pojazdów i instalacji) - według wzoru załącznika nr 7, 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według załącznika nr 6 do SWZ - jeżeli dotyczy2) pełnomocnictwo upoważniający do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik. 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, w tym do podpisania umowy.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w rozdziale XII SWZ pkt 1) ppkt 3), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawarte z wybranym wykonawcą zawiera projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Siemiatycze przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.