Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Świlcza Budowa sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45111000-8 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne),45112000-5 (Roboty w zakresie usuwania gleby),45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/16/2021 19:46:24
Nr 2021/BZP 00007954

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007954/01 z dnia 02/16/2021 19:46:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza

Świlcza
-

przetargi@swilcza.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 8670135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63154004-707a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja międzyZamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformyzakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza strony internetowej Zamawiającego:www.swilcza.com.pl . Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące wszczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbieraniadokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców"na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiającynie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zalecenia: a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) zeszczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomendujewykorzystanie jednego z formatów: ? .zip ? .7Z c) Wśród formatów powszechnych a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. d) Zamawiający zwracauwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składaniapodpisu osobistego, który wynosi max 5MB. e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralnościpliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisemkwalifikowanym PAdES. f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznympodpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie zdokumentem podpisywanym. g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilkaosób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. h) Zamawiającyzaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowegowykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. i) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. wplik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 2. Za datęprzekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ichprzekazania na platformie - https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 3. Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunkikorzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejpod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcjiskładania ofert/wniosków dostępnej pod linkiemhttps://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view4. Zamawiający nie ponosiodpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania zplatformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią ofertyprzed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce "Wyślij wiadomość doZamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będziebrana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązeknarzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Celem prawidłowego złożenia ofertynależy zapoznać się z Instrukcją składania oferty dla Wykonawcy -https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przezwykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcjielektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". 7. Wprzypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączeniaodpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.8. Wykonawca, zapośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lubwycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcjizamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeSzczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostałyzawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych zostałazawarta w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych zostałazawarta w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych Fi 160 PE100 SDR17 PN 10, o długości 706m wraz z armaturą w postaci zasuw i hydrantu. W zakres robót wchodzi wykonie dwóch odcinków sieci metodą bezrozkopową:a) przewiert pod rowem długości 36m w polietylenowej rurze osłonowej typ PE100 SDR17 PN 10, (250 x 14,8),b) przewiert pod drogą powiatową długości 32m w polietylenowej rurze osłonowej typ PE100 SDR17 PN 10, (250 x 14,8).Szczegółowy opis i zakresprzedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena - 60% = 60 pkt2) Okres gwarancji i rękojmi za wady 40% = 40 pkt2. Kryterium 1 - cena (C): oferty będą oceniane według poniższego wzoru:Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60% x 100 = ... pkt Całkowita wartość brutto badanej oferty Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;3. Kryterium 2 - "Okres gwarancji i rękojmi za wady" (Og):1) kryterium "Okres gwarancji i rękojmi za wady" - będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat gwarancji jakości i rękojmi za wady, jakie Wykonawca poda w formularzu oferty.a) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego.b) Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi za wady uwzględniony do oceny ofert wynosi 6 lat (72 miesiące) od odbioru końcowego.c) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi za wady w pełnych latach.d) W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż 6 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 6 lat.e) W przypadku braku określenia "Okres gwarancji i rękojmi za wady" w formularzu oferty zamawiający przyjmuje, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego.f) Zamawiający w kryterium "Okres gwarancji i rękojmi za wady" będzie przyznawać punkty według następujących zasad:- Okres gwarancji i rękojmi za wady - 5 lat = 30,00 punktów,- Okres gwarancji i rękojmi za wady - 6 lat = 40,00 punktów,Najkorzystniejsza oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wpostępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o wartości brutto minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z tych robót budowlanych;b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie obraku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi wstępne potwierdzenie, żeWykonawca nie podlega wykluczeniu. 3. Zamawiającywzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych,jeżeli wymagał ichzłożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,aktualnych na dzień złożeniapodmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniuobejmują oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5ustawy, o braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,który złożył odrębną ofertę, ofertęczęściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;2. Informacja zawarta w oświadczeniu, o których mowa w pkt 1 stanowi wstępne potwierdzenie, żeWykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiającywzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ichzłożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,aktualnych na dzień złożeniapodmiotowych środków dowodowych. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniuobejmują:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.Wraz zofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale Xust.1 SWZ; 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3SWZ (jeżelidotyczy);3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;odpowiedniepełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);4) kosztorys ofertowy (skrócony) potwierdzający wyliczenie cenyofertowej brutto, zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji i rękojmi a także informację,którączęść zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;5)dokument potwierdzającywniesienie wadium.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną doreprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrzelub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przezupełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia,że osoba działająca wimieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.5. Oferta oraz pozostałeoświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzyzamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, codo treści oraz opisu kolumn i wierszy.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności,w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisemosobistym.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający sięna ofertę powinien być czytelny.8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminieskładania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżoneinformacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować(zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcyrozwiązania informatycznego pod adresem:https://platformazakupowa.pl.strona/45-instrukcje 10.Przed upływem terminu składania ofert,Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej ofertylub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk"Wycofaj ofertę".Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.11. Podmiotoweśrodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie doreprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na językpolski.12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności zprzygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nieprzewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 z dopiskiem: "Wadium - nr postępowania RGI.271.6.2021". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Świlcza.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególniwykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formiepisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygoremnieważności.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 p.z.p. orazart. 3 umowy.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy wstosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkuwystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:1) zmianyterminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:a) warunkami atmosferycznymiuniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzeniaktóre będą miały wpływ na termin realizacji umowy;b) zmianami będącymi następstwemdziałania organów administracji, w szczególności:- przekroczeniem zakreślonych przez prawoterminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,- odmowąwydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,- zmianą przepisówpowodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodującychkonieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;c) natrafieniemprzez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały.niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne;d) klęskami żywiołowymi;e) odmiennymi od przyjętychw dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazynarzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przydotychczasowych założeniach technologicznych;f) odmiennymi od przyjętych w dokumentacjitechnicznej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci instalacji,urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty. ściany szczelne itp.)skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowychzałożeniach technologicznych lub materiałowych;g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacjitechnicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - możliwym dostwierdzeń a dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie.2) zmianosobowych;3) materiałów. parametrów technicznych. technologii wykonania robót budowlanych,sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy;4) pozostałych zmian:a) zmiana obowiązującejstawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającegozmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu;b) ....5) realizacji dodatkowych robótbudowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do jegowykonania ...Informacje dotyczące zakresu i rodzaju zmian umowy oraz warunki ichwprowadzenia zostały określone w §21 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszymniż5dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.2.Zamawiający możezawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,o którym mowa wust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowymzłożono tylko jedną ofertę.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane)w wysokości i formie określonej wRozdziale XX SWZ.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedzawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tychWykonawców.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoży uZamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowejbrutto.6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminiewskazanym przez Zamawiającego.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Świlcza przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.