Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik w 2021 roku"

Kody CPV: 45233220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg),45000000-7 (Roboty budowlane),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg),45233220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg),45000000-7 (Roboty budowlane),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg),45233220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg),45000000-7 (Roboty budowlane),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg),45233220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg),45000000-7 (Roboty budowlane),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 10:20:49
Nr 2021/BZP 00008432

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 07:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008432/01 z dnia 02/18/2021 10:20:49

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA KRAŚNIK

23-200 Kraśnik

ul. Tadeusza Kościuszki 24
-

L.JANIK@GMINAKRASNIK.PL

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik w 2021 roku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Kraśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8843427

1.5.8.) Numer faksu: 81 8843787

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: L.JANIK@GMINAKRASNIK.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krasnik.e-bip.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik w 2021 roku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65890e29-71cc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004934/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi w m. Pasaieka (przedłużenie drogi serwisowej ) Gmina Kraśnik

1.1.6 Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Topolowej w m. Stróża-Kolonia Gmina Kraśnik

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej w m. Pasieka Kolonia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy materiałem kamiennym

1.1.11 Przebudowa drogi gminnej w m. Stróża-Kolonia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy materiałem kamiennym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/gminakrasnik.ezamawiajacy.pl ; http://krasnik.e-bip.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/gminakrasnik.ezamawiajacy.pl ; http://krasnik.e-bip.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w SIWZ w IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kraśnik jest Pani Magdalena Lenart, kontakt: tel. 81 884 34 27, mail inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą "................" prowadzonym w trybie podstawowym, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W granicach i na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania: a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) usunięcia danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, których mowa wart. 18 ust. ***; e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.7) Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych udziałem w postępowaniu. obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 8) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno włączeń, których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć (zadanie) 1: "Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Topolowej w m. Stróża-Kolonia Gmina Kraśnik"Zakres robót obejmuje:Rozbiórka nawierzchniwykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchniwykonanie przebudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty.. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 56780,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć (zadanie) 2: "Przebudowa drogi gminnej w m. Pasieka Kolonia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy materiałem kamiennym"Zakres robót obejmuje:rozbiórka nawierzchniwykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchniwykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty.. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 64795,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć (zadanie) 3: "Przebudowa drogi gminnej w m. Stróża - Kolonia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy materiałem kamiennym"Zakres robót obejmuje:Roboty pomiaroweFrezowanie nawierzchniWykonanie skropienia emulsją asfaltowąwyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego,wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m.regulacja zjazdówSzczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty.. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 31036,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć (zadanie) 4: "Budowa drogi w m. Pasieka (przedłużenie drogi serwisowej ) Gmina Kraśnik"Zakres robót obejmuje:Roboty pomiaroweWykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na istniejącej podbudowieWykonanie skropienia emulsją asfaltowąwykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,5 m.Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty.. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 17787,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) okres gwarancji**-40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium okres gwarancji:Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; Ob-okres gwarancji badanej oferty,.Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: C = Ce + Og, gdzie:C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku; 2) dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;3) dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;4) dot. zdolności technicznej lub zawodowej: a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie dróg o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda z tych robót, zaś roboty zakończone i odebrane; 2. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w oświadczeniach winnych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SWZ metodą "spełnia"/,,nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób okres udostępnienia wykonawcy wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.2. Oświadczenie, którym mowa w pkt. 1 SWZ, składa się zgodnie treścią załącznika nr 3 do SWZ. 3. Oświadczenie, którym mowa w pkt. 1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym mowa w pkt. 1 składa każdy Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.5. Wykonawca, przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz oświadczeniem, którym mowa w pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 6. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 8 pkt 1 SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.10. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 4); 11. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 10 pkt 1 SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 12. Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, faktycznie przez niego wykonanych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 7 do SWZ; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3,4, 5 oraz 6 ustawy Pzp - wg załącznika nr 6 do SWZ. W zakresie nieuregulowanym powyżej, w tym w szczególności formę oświadczeń i dokumentów oraz zasady składania oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zostały szczegółowo określone w SIWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zamiany umowy zostały określone w projekcie umowy oraz w SIWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminakrasnik.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY" do dnia 05.03.2021 r. do godz. 8:30

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraśnik przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.