Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Chocianów Organizacja i przeprowadzenie kursów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie

Kody CPV: 80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego),80510000-2 (Usługi szkolenia specjalistycznego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 15:36:59
Nr 2021/BZP 00010421

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010421/01 z dnia 02/24/2021 15:36:59

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zespół Szkół w Chocianowie

59-140 Chocianów

Kolonialna 13
-

chzs@poczta.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Chocianowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000032514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolonialna 13

1.5.2.) Miejscowość: Chocianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 818 51 66

1.5.8.) Numer faksu: 76 818 51 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chzs@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zschocianow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ebb41f9-76a1-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009623/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kursy i szkolenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zschocianow.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.drogą elektroniczną: chzs@poczta.onet.pl; karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl; 2. poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu:1) poczty elektronicznej: chzs@poczta.onet.pl, DW: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl;2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl 3) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół tel: 76 818 51 66, e-mail: chzs@poczta.onet.pl, w Chocianowie z siedzibą ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów;2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem adresem e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl, bądź ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów; pod numerem tel. nr. 723 638 988 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.5611.1.2021.ZSC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 kurs SEE Electrical: Cel kursu: uzyskanie umiejętności realizacji schematów elektrycznych oraz użytkowanie programu SEE Electrical włącznie z parametryzacją standardową, automatycznej generacji rysunków montażowych, spisów treści, zestawień materiałowych z wykorzystaniem baz danych, przygotowanie uczniów technikum mechatronicznego do egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.19 tj. Projektowanie i Programowanie Urządzeń i Systemów Mechatronicznych.Program kursu winien zawierać minimum: Prezentację programu, tworzenie projektu elektrycznego, tworzenie schematów: edycja 1 arkusza formatowego, rysowanie 1 schematu ideowego, utworzenie 1 bloku, szybkie wyszukiwania symboli, generowanie 1 zestawienia i 1 spisu treści, eksport projektu do formatu PDF.Technika rysowania schematów i wykorzystania bazy danych elektrycznych, tworzenie schematów zasadniczych: rysowanie schematu ideowego z doborem kodów katalogowych symbolom i doborem kabli, szybkie wyszukiwanie kodów katalogowych, wygenerowanie 6 typów zestawień tekstowych, wygenerowanie 2 typów listew zaciskowych, eksport danych projektu do Excel.Przetwarzanie narysowanych schematów z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programu, przetwarzanie projektu: podmiana 3 symboli i 3 arkuszy formatowych w projekcie, tłumaczenie 1 projektu, generowanie 2 typów listew montażowych, generowanie 1 schematu montażówek aparatowych, generowanie 3 specjalnych zestawień oraz edycji projektu z poziomu bazy danych.Zabudowa rozdzielnic elektrycznych, tworzenie rysunku zabudowy rozdzielnicy elektrycznej: rysowanie 1 rysunku rozdzielnicy elektrycznej z doborem kodów, wygenerowanie 1 listy urządzeń.Tworzenie schematów instalacji elektrycznej: rysowanie 1 schematu instalacji elektrycznej z doborem kodów katalogowych i doborem kabli, wygenerowanie 1 listy kablowej i 1 zestawienia aparatury instalacyjnej.Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas realizacji kursu, w ramach oferowanej ceny, edukacyjna wersję oprogramowania, niezbędną do przeprowadzenia kursu.Liczba godzin zajęć: min. 35 dla każdej grupy 10 osobowejForma zakończenia kursu: egzamin sprawdzający stan nabytych umiejętności podczas kursuUzyskane uprawnienia: każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikatGrupa docelowa: 2 grupy po 10 uczniów (łącznie 20 uczniów). Z uwagi na możliwości sprzętowe zamawiającego oraz ze względu na sytuację epidemiczną kurs winien być przeprowadzony w grupach max. 10 osobowych. Termin kursu: planowany termin przeprowadzenia kursu: do 31.08.2021 r., z zastrzeżeniem, że kurs powinien być przeprowadzony dla 2 grup po 10 osób a nie dla 1 grupy 20 osobowej - z uwagi na jw.Miejsce/forma kursu: Chocianów/forma online

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena brutto (C) - waga kryterium: 60 pkt2) Doświadczenie wykładowcy - waga kryterium: 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena brutto (C) - waga kryterium: 60 pkt2) Doświadczenie wykładowcy - waga kryterium: 40 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Kurs Animatora Czasu WolnegoCel kursu: Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu animacji czasu wolnego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gier, zabaw i tańców. Program kursu: szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne, w tym w szczególności następujący zakres: czym jest animacja, jak zostać animatorem, o co chodzi w animacji, co robi animator, jak animować (gry i zabawy grupowe, animowanie dzieci, organizowanie night show, międzynarodowe tańce i zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych, organizowanie zajęć sportowych, bezpieczeństwo podczas animacji, aqua aerobic - organizacja zajęć, ABC animatora (rozwój psychiczny i fizyczny dzieci w wieku 4-12 lat), wykorzystywanie nagłośnienia i projektora w animacji, opcjonalnie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętomLiczba godzin: min. 20Forma zakończenia kursu: egzamin z wiedzy teoretycznej/praktycznejUzyskiwane uprawnienia: Certyfikat potwierdzający udział w kursie animatora czasu wolnegoGrupa docelowa: 2 grupy po 10 uczniów (łącznie 20 uczniów)Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: do 31.08.2021r. z zastrzeżeniem, że kurs winien być przeprowadzony dla 2 grup po 10 osób a nie dla 1 grupy 20 osobowej.Miejsce/forma kursu: Chocianów, forma stacjonarna/hybrydowa i/lub online) (Z zastrzeżeniem: z uwagi na obecną sytuację epidemiczną dopuszcza się możliwość realizacji części lub całości kursu w formie zdalnej on-line /jeżeli program kursu to umożliwia/. Szczegóły realizacji formy zdalnej należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena brutto (C) - waga kryterium: 60 pkt2) Doświadczenie wykładowcy - waga kryterium: 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena brutto (C) - waga kryterium: 60 pkt2) Doświadczenie wykładowcy - waga kryterium: 40 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Obsługa, programowanie i uruchamianie robotów Universal Robots (kurs 2-stopniowy) :Cel kursu: Celem jest przygotowanie kursanta do samodzielnego uruchomienia, programowania i obsługi robotów Universal Robots, a także zapoznanie kursanta z zaawansowanymi funkcjami programowania i obsługi robotów UR. Program kursu - stopień 1 (minimum): 1. Rodzina robotów UR: budowa, podłączenie, 2. Akademia UR, Symulator offline - URSim, 3. Środowisko programowania, 4. Instalacja i konfiguracja robota - Inicjalizacja, konfiguracja sieci, punkty pracy, 5. Programowanie podstawowych funkcji robota - rodzaje ruchu, punkty orientacyjne, 6. Obsługa I/O - ustawianie, odczytywanie, konfiguracja, obsługa efektorów, 7. Funkcje zaawansowane: instrukcje warunkowe, pętle, wątki, podprogramy 8. Rodzaje zmiennych i sposób ich wykorzystania 9. Wykorzystanie wątków i zdarzeń, podstawy języka skryptowego 10. Wzorce funkcji, kreatory - paletyzacja, śledzenie taśmociągu, funkcje siły, stos 11. Komunikacja z robotem 12. Standardy bezpieczeństwa pracy z robotem współpracującym 13. Konfiguracja funkcji bezpieczeństwa robota 14. Działania serwisowe, diagnostyka, rozwiązywanie problemów - stopień 2 (minimum):1. Język skryptowy URScript - dostępne funkcje, praktyczne przykłady zastosowań 2. Serwer Modbus - odczyt/zapis danych udostępnianych przez Serwer 3. Serwer FTP - transfer plików i programów do/z Serwera 4. Serwer Dashboard - poziomy dostępu panelu operatorskiego, zdalne ładowanie/rozpoczynanie programów, kontrola wystąpień bezpieczeństwa 5. Interfejs klienta - primary, secondary, real-time, RTDE 6. Wymiana danych z robotem za pomocą połączeń typu Socket 7. Rozwiązania URCap - konfiguracja, struktura, programowanie Forma kursu: część teoretyczna oraz praktycznaLiczba godzin kursu: min. 32 (16godz. stopień 1+16godz. stopień 2) Uzyskiwane dokumenty/uprawnienia: certyfikat potwierdzający udział w szkoleniuGrupa docelowa: 3 nauczycieli Termin realizacji: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie do 31.08.2021 r. Miejsce kursu: miejsce wskazane przez wykonawcę (szkolenie otwarte)Forma kursu: stacjonarnaUwagi: koszty dojazdu, noclegów, diet dla uczestników kursu po stronie zamawiającego(Z zastrzeżeniem: z uwagi na obecną sytuację epidemiczną dopuszcza się możliwość realizacji części lub całości kursu w formie zdalnej on-line /jeżeli program kursu to umożliwia/. Szczegóły realizacji formy zdalnej należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena brutto (C) - waga kryterium: 60 pkt2) Doświadczenie wykładowcy - waga kryterium: 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena brutto (C) - waga kryterium: 60 pkt2) Doświadczenie wykładowcy - waga kryterium: 40 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie doświadczenia:. Część 1. Kurs SEE Electrical:Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 usługi z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia, tj: co najmniej 2 kursy z zakresu zgodnego z zakresem kursu SEE Electrical;. Część 2. Kurs animatora czasu wolnegoWykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 3 usługi szkoleniowe skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;. Część 3. kurs Obsługi, programowania i uruchamiania robotów Universal Robots.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 usługi z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej 2 kursy z zakresu zgodnego z kursem Obsługi, programowania i uruchamiania robotów Universal Robots.Wykaz ww. usług zostanie sporządzony przez Wykonawcę na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ. Wykonawca złoży też oświadczenie sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SWZ. Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.b) w zakresie osób - wykładowców skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje:. dla części 1: min. 1 wykładowcą, który będzie prowadzić kurs oraz który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 1 kurs z zakresu zgodnego z zakresem kursu SEE ElectricalUwaga: jest to warunek minimalny. Za doświadczenie wskazanego wykładowcy wyższe niż wymagane minimum zamawiający przyzna punkty w kryterium oceny ofert. Doświadczenie wykładowcy (zarówno minimalne jak i punktowane) wykonawca zobowiązany jest wykazać na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SWZ, Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.. dla części 2: min. 1 wykładowcą, który będzie prowadzić kurs oraz który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 1 kurs z zakresu zgodnego z obszaru animacji czasu wolnego, kultury, arteterapii.Uwaga: jest to warunek minimalny. Za doświadczenie wskazanego wykładowcy wyższe niż wymagane minimum zamawiający przyzna punkty w kryterium oceny ofert. Doświadczenie wykładowcy (zarówno minimalne jak i punktowane) wykonawca zobowiązany jest wykazać na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SWZ,Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.. dla część 3: min. 1 wykładowcą, który będzie prowadzić kurs oraz który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 1 kurs z zakresu zgodnego z zakresem kursu Obsługi, programowania i uruchamiania robotów Universal Robots.Uwaga: jest to warunek minimalny. Za doświadczenie wskazanego wykładowcy wyższe niż wymagane minimum zamawiający przyzna punkty w kryterium oceny ofert. Doświadczenie wykładowcy (zarówno minimalne jak i punktowane) wykonawca zobowiązany jest wykazać na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SWZ. Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanych terminów kursów oraz formy wyłącznie na online, m. in. z uwagi na udział tych samych uczniów/nauczycieli w różnych rodzajach kursów oraz z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną. Dodatkowo z uwagi na charakter kursów dla nauczycieli w ramach niniejszego zamówienia (kursy otwarte), w przypadku braku możliwości realizacji kursu w ww. terminie - np. brak wymaganej min. ilości uczestników - zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia innego terminu realizacji zamówienia niż powyżej opisany. Szczegółowe terminy kursów zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia. Zmiana ww. terminów kursów może nastąpić na pisemny wniosek Strony, zawierający uzasadnienie konieczności zmiany terminu realizacji kursu. Wniosek Strony o zmianę uzgodnionego terminu musi zostać złożony niezwłocznie po powzięciu wiadomości o konieczności zmiany terminu, jednak nie później niż 14 dni przed upływem terminu jak w ust. 1.1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy:1) w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy, 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w następujących przypadkach:a) Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową w przypadku, gdy zaistniała sytuacja epidemiczna nie pozwala zrealizować kursu w zaplanowanym terminie, b) gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie,c) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników, d) zmianę terminu realizacji kursu dla nauczycieli (kursy otwarte), w przypadku braku możliwości realizacji kursu w terminie określonym umową, np. z uwagi na brak wymaganej minimalnej liczny uczestników, 3) zmiany formy całości lub części kursu ze stacjonarnej na online, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, 4) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 5) Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie. 6) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 7) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.2. Wszelkie zmiany umowy, w tym wskazane w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePuapu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chocianów przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.