Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Sokołów Podlaski Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili ...

Kody CPV: 80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80110000-8 (Usługi szkolnictwa przedszkolnego),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80110000-8 (Usługi szkolnictwa przedszkolnego),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),85121270-6 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80110000-8 (Usługi szkolnictwa przedszkolnego),85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85312120-6 (Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 19:08:15
Nr 2021/BZP 00010434

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010434/01 z dnia 02/24/2021 19:08:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski

Piłsudskiego 4
-

zespec@sokp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711650093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257812220

1.5.8.) Numer faksu: 257816706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zespec@sokp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-bip.org.pl/zespec/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80aaf66f-76c3-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.e-bip.org.pl/zespec/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z rozdziałem VIII SWZ, https://zespecsokolow.bip.gov.pl/ogloszenia-przetargi/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSS.241.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Integracja sensoryczna (630 godzin)

4.2.5.) Wartość części: 44100,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Logopedia (900 godzin)

4.2.5.) Wartość części: 63000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Zajęcia z psychologiem (126 godzin)

4.2.5.) Wartość części: 8820,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Zajęcia pedagogiczne (1034 godzin) w tym zajęcia : a. terapia ręki - 54 godzin b. terapia taktylna- 45 godzin c. dogoterapia- 72 godzin d. surdopedagogika- 54 godzine. tyflopedagogika- 36 godzin f. terapia ogólnorozwojowa- 755 godzing. biofeedback -18 godzin

4.2.5.) Wartość części: 72380,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki, w zakresie poszczególnych części: Część 1. Integracji sensorycznaWymaga się by zadania były wykonywane przez min. 4 osoby.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający:1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) posiada studia podyplomowe z zakresu terapii integracji sensorycznej lub certyfikat terapeuty integracji sensorycznej.Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi. Część 2. Logopedia Wymaga się by zadania były wykonywane przez min. 4 logopedów. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający wykształcenie wyższe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na poziomie wymaganym do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły wraz z przygotowaniem pedagogicznym i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe z zakresu logopedii. Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi. Część 3: Zajęcia psychologiemWymaga się aby zadanie było wykonywane przez max 2 osoby.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz posiadający przygotowanie pedagogiczne. Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi. Część 4: Zajęcia pedagogiczne Wymaga się aby zadanie było wykonywane przez min. 10 osób.Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące w/w usługi posiadały następujące kwalifikacje :4a.Terapia rękiW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający:1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyli studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs terapii ręki.4b.Terapia taktylnaW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający:1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyli studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs terapii taktylnej wg S.Masgutovej.? 4c.Tyflopedagogika W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający:1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyli studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie tyflopedagogiki.4d.DogoterapiaW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający:1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs co najmniej 2 stopnia z zakresu dogoterapii. 4e.SurdopedagogikaW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający: 1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.4f.Terapia ogólnorozwojowaW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy 1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. 4g.BiofeedbackW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający : 1) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz posiada certyfikat trenera EEG Biofeedback co najmniej I stopnia. 5.3 Z wypełnionego przez wykonawcę załącznika nr 5 do SWZ - Wykaz osób musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.2. SWZ.5.4 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem VI i VII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem VII SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem VII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem Nr VI do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Sokołów Podlaski przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.