Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego - etap II: mapa zasadnicza - aktualizacja mapy zasadniczej"

Kody CPV: 71222200-2 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich),71250000-5 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 10:33:03
Nr 2021/BZP 00010642

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010642/01 z dnia 02/25/2021 10:33:03

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Płocki

09-400 Płock

Bielska 59
-

starostwo@powiat.plock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego - etap II: mapa zasadnicza - aktualizacja mapy zasadniczej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Płocki

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Powiatu w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 59

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 267 68 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-plock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego - etap II: mapa zasadnicza - aktualizacja mapy zasadniczej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9e095b7-7116-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002079/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Mapa zasadnicza - aktualizacja mapy zasadniczej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być:a) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.DZP.262.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 138212,94 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: "Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego - etap II: mapa zasadnicza - aktualizacja mapy zasadniczej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:a) 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu: nr 1 geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub nr 6 redakcja map. Osoba będzie posiadała status Kierownika pracy geodezyjnej na podstawie art. 42 ust. ust. 2 pkt 1, art. 43 pkt 1, 6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 późn. zm.) lub w przypadku, kiedy Wykonawca wykaże, że posiada wymagane uprawnienia, Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez Wykonawcę funkcji Kierownika pracy geodezyjnej - Załącznik nr 8 do SWZ,orazb) 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu: art. 42 ust. 2 pkt 3, art. 43 pkt 1, pkt 6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 późn. zm.), które będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru tej pracy geodezyjnej.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na utworzeniu lub przekształceniu bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci obiektowej z zakresu BDOT500 lub GESUT lub EGB lub mapy glebowo-rolniczej o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych - Załącznik nr 8, 2) wykaz osób - Załącznik Nr 9 do SWZ z zakresu określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4).1. SWZ, 3) wykaz usług - Załącznik Nr 10 do SWZ z zakresu określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4).2. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę:a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ,b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ,c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ,d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (w formie określonej w pkt 3),e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza, f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy,g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy - Załącznik Nr 11.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 1. dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy,2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) SWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) SWZ oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian:1) wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT;2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:a) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, buntów, niepokoje, strajków (z wyłączeniem wewnętrznych strajków u Wykonawcy),b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bądź niekorzystnych warunków pogodowych;3) zmian wynikających z nowelizacji przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy i które wymagają modyfikacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Płock przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.