Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Środa Śląska

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Środa Śląska w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2021 r.

Kody CPV: 90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 10:39:19
Nr 2021/BZP 00010647

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010647/01 z dnia 02/25/2021 10:39:19

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Środa Śląska

55-300 Środa Śląska

Plac Wolności 5
-

izp_zap1@srodaslaska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Środa Śląska w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izp_zap1@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Środa Śląska w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69b47117-75dc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002626/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Oczyszczanie dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://srodaslaska.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Środa Śląska: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska:Dopuszczalne przeglądarki internetowe: . Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, . Google Chrome 31 . Mozilla Firefox 26 . Opera 18Pozostałe wymagania techniczne: . dostęp do sieci Internet . obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax . włączona obsługa JavaScript . zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s . zainstalowany Acrobat Reader . zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszyW przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: a) dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 b) dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 c) dla Windows 8: Internet Explorer 11 d) dla Windows 10: Internet Explorer 11Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: . Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. . Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. . Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. . Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. II. Dopuszczalne formaty przesyłanych danychimage/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg III. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danychCzas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę "Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-5/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-4, opróżnienie koszy ulicznych, pełnienie dyżuru sprzątania miasta oraz b) sprzątanie luzu śmieciowego oraz opróżnianie koszy ulicznych w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.Zakres rzeczowy dla Części 1Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 1 a) składa się:1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które polega na: 1) ręcznym lub mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów, 2) ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki. Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczenia za pomocą odkurzacza, 3) ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), 4) mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), 5) pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie w chodników 6) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło,, plastik, odchody, piasek itp.) za pomocą odkurzacza2. Oczyszczanie jezdni, które polega na: 1. usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, 2. ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), 3. ręcznym oczyszczaniu ulic, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczenia za pomocą odkurzacza, 4. usuwanie wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastik, odchody, piasek itp.) za pomocą odkurzacza3. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne chodników, placów, parkingów oraz jezdni odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem (załączniki Nr 1-4).4. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, placów oraz parkingów zgodnie z załącznikami Nr 1-4 winno zakończyć się do godz. 16:00.5. Pełnienie dyżuru sprzątania miasta w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikami Nr 1-4, w godz. 8.00 do 16:00 polegającym na zbieraniu luzu śmieciowego (liście, woreczki, śmieci, pety, psie odchody, szkło, puszki, butelki plastikowe itp.).6. Opróżnianie koszy ulicznych winno się odbywać stale od poniedziałku do piątku, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia nieczystościami, w okresie od maja do września - od godziny 6:00 do 20:00, od października do marca od 6:00 do 16:00. Wykaz aktualnych koszy znajduję się w załączniku nr 1 tabela 3a i 3b, zał.2 tabela 3a i 3b, zał. 3 tabela 3a i 3b, zał. 4 tabela 2a i 2b.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało co najmniej dwukrotnie w miesiącu oczyszczenie daszków koszy ulicznych na mokro (użycie środka dezynfekującego).7. Zamawiający dopuszcza użycie dmuchawy wyłącznie z jednoczesnym użyciem innego sprzętu - zamiatarki, nie wcześniej niż od godziny 6:00. Wykonawca zobowiązany jest do użycia dmuchawy, w taki sposób, aby zanieczyszczenia nie zostały zamiatane pod zieleń miejską (krzaki, drzewa, żywopłoty itd.) oraz w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom przyległych nieruchomości i parkujących samochodów.8. Usuwanie zanieczyszczeń powstałych na wskutek zdarzenia drogowego w terminie 2 godz. od zgłoszenia przekazanego drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wykonawcy.Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 1 b) składa się:1. Pełnienie dyżuru sprzątania miasta w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikiem Nr 6 w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz. od 6:00 do 16:00 polegającym na zbieraniu luzu śmieciowego (liście, woreczki, śmieci, pety, psie odchody, szkło, puszki, butelki plastikowe itp.) i zamiataniu zanieczyszczeń przy krawężnikach z wykorzystaniem tzw. "mioteł", również w okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg.2. Opróżnianie koszy ulicznych w soboty, niedziele i dni świąteczne winno się odbywać stale, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia nieczystościami, w okresie od maja do września - od godziny 6:00 do 20:00, w okresie od września do marca - od godziny 6:00 do 16:00. Wykaz aktualnych koszy znajduję się w załączniku nr 1 tabela 3a i 3b, zał.2 tabela 3a i 3b, zał. 3 tabela 3a i 3b, zał. 4 tabela 2a i 2b.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uporządkowanie terenu wokół koszy na Kajakach oraz w parkach Miejskich (Park 1,2,3 i przy ul. Kolejowej) w promieniu 5 m - załącznik nr 1 tabela 3a i 3b.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia w okresie umownym ilości koszy ulicznych w obrębie miasta Środa Śląska, co nie będzie miało wpływu na wartość wynagrodzenia Wykonawcy za obsługę i bieżące utrzymanie czystości.4. Zamawiający wymaga, aby odkurzacz był wykorzystywany do usługi sprzątania od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i świąt.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie według stawki ceny jednostkowej netto przyjętej na przetargu, oferta winna zawierać ceny jednostkowe, to jest : 4. Za sprzątanie od poniedziałku do piątku wynosi :chodników cena za 1 m2 ................................. .złjezdni cena za 1 mb ................................. .złplaców cena za 1 m2 ................................. .zł 7) Za sprzątanie 3 razy w tygodniu wynosi:chodników cena za 1 m2 ................................. .złjezdni cena za 1 mb ................................. .złplaców cena z 1 m2 ................................. .zł 1) Za sprzątanie 2 razy w tygodniu wynosi:chodników cena za 1 m2 ................................. .złjezdni cena za 1 mb ................................. .złplaców cena z 1 m2 ................................. .zł a) Za sprzątanie 1 raz w tygodniu wynosi:chodników cena za 1 m2 ................................. .złjezdni cena za 1 mb ................................. .złplaców cena z 1 m2 ................................. .złCena za opróżnianie 1 szt. kosza ulicznego........................netto/szt. ...............................brutto/szt.Cena 1 roboczogodziny pracy odkurzacza .........................netto zł ......................................brutto zł . Za pełnienie dyżuru sprzątania miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 z opróżnianiem koszy ulicznych .....................zł/dzieńPrzy czym, sprzątanie 1 mb jezdni obejmuje uprzątnięcie zanieczyszczeń przy obu (lewostronnym i prawostronnym) krawężnikach. Powyższe ceny jednostkowe winny zawierać nakłady na wywóz koszy ulicznych i przystankowych z terenu miasta, sprzątanie luzu śmieciowego w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikami nr 1-4, 6 oraz usuwanie zanieczyszczeń powstałych na wskutek zdarzenia drogowego, również w okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg.

4.2.5.) Wartość części: 1,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienie, o których mowa powyżej zostanie udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy / umów/ w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy/umów/ w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: sprzęt

4.3.6.) Waga: 25,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni na zlecenie zgodnie z załącznikiem Nr 5 w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2021 r., usuwanie dzikich wysypisk śmieci zgodnie z załącznikiem nr 7.Zakres rzeczowy dla Części 2Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 2 składa się:1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów oraz jezdni, które polega na: . usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów, . ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczania z użyciem odkurzacza, . ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), . mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), . pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie chodników.2. Oczyszczanie jezdni, które polega na: . usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, . ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), . ręcznym oczyszczaniu jezdni, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczenia z użyciem odkurzacza.3. Oczyszczanie chodników, placów oraz jezdni (na zlecenie) odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem (załącznik Nr 5).4. Usuwanie "dzikich wysypisk" wraz z zagospodarowaniem odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Środa Śląska (załącznik nr 7).5. Zlecenie opróżnienia kosza odbywać się będzie w trybie interwencyjnym , tj. w ciągu 3 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 5 niniejszej umowy.6. Suma odcinków na jednym zleceniu będzie wynosiła co najmniej 2 km na terenie wiejskim oraz co najmniej 1 km na terenie miejskim.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie według stawki ceny jednostkowej netto przyjętej na przetargu , oferta winna zawierać ceny jednostkowe, to jest :Za sprzątanie na zlecenie wynosi :Ręczne chodników cena za 1 m2 ................................. .złMechaniczne jezdni cena za 1 mb ................................. .złRęczne placów cena z 1 m2 ................................. .złOpróżnianie kosza na śmieci jednorazowe opróżnienie 1 szt. Kosza ..........złZa porządkowanie tzw. dzikich wysypisk wraz z zagospodarowaniem odpadów, cena 1 m3 wynosi ...................zł Przy czym, sprzątanie 1 mb jezdni obejmuje uprzątnięcie zanieczyszczeń przy obu (lewostronnym i prawostronnym) krawężnikach.Wymagania w zakresie zatrudnienia do Części 21. Zatrudnienie, określonej w warunkach udziału w postępowaniu 4 osób na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy co najmniej 1/1 etatu.2.Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia.3. Rodzaj czynności: obsługa sprzętu mechanicznego (kierowca), osoby dokonujące oczyszczanie chodników, placów i parkingów.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia:a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu;b) oświadczenie osób, o których mowa pkt 4.a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zamówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu;c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika;d) inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia uprawniony będzie do kontroli oraz żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.a) . Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym, dowodów zatrudnienia osób, w szczególności : potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów określonych przez Zamawiającego.6. Sankcje z tytułu niepełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia (nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 4 oraz 5 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia) :a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów , o których mowa w pkt.4 i 5 - Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000 zł.b) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej liczby osób wskazanej w warunkach udziału w postępowaniu - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.c) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia , o którym mowa w pkt.4.b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt7. Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.8. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przez upływem okresu określonego w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt. od 1 do 6.Dostępność dla osób niepełnosprawnychOczyszczanie dróg, placów oraz chodników nie powinno utrudniać osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się. Ponadto czynności te powinny bez wyjątku obejmować oczyszczanie podjazdów oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla tychże osób, w przypadku gdy znajdują się one w obrębie oczyszczanej powierzchni placu bądź jezdni.Dodatkowe wymagania1. W przypadku awarii zamiatarki Zamawiający zastrzega sobie pomniejszenie o kwotę wynikającą z załącznika do umowy.2. Zamawiający wymaga, aby usługa mechaniczna była wykonana sprzętem, który jest wskazany w warunkach udziału lub sprzętem niegorszym.3. Zamawiający zastrzega sobie, aby sprzątanie ręczne przy użyciu kubła i miotły odbywało się jednocześnie w parze z odkurzaczem w dni określone w załączniku nr 2 do umowy.4. Zamawiający zastrzega sobie, aby podczas sprzątania ręcznego nie wdmuchiwać zalegającego luzu śmieciowego pod zaparkowane samochody w strefie przykrawężnikowej w ciągach drogowych.

4.2.5.) Wartość części: 2,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienie, o których mowa powyżej zostanie udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy / umów/ w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy/umów/ w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: sprzęt

4.3.6.) Waga: 25,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

oczyszczanie chodników, placów, parkingów oraz jezdni, z drobnego luzu śmieciowego, przy pomocy odkurzacza, na zlecenie, zgodnie z załącznikiem nr 8.Zakres rzeczowy dla CZĘŚCI 3Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 3 składa się:1. Oczyszczanie przykrawężnikowych pasów jezdni (do 25 cm), chodników, placów i parkingów, które polega na: . usuwaniu zanieczyszczeń w postaci drobnego luzu śmieciowego za pomocą odkurzacza na zlecenie2. Oczyszczanie za pomocą odkurzacza na zlecenie powinno odbywać się w godz. od 11:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.3. Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem Nr 8.4. Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania zleceń na mechaniczne oczyszczanie przykrawężnikowych pasów jezdni o długości nie mniejszej niż:a) 2 km na terenach wiejskich,b) 1 km na terenach miejskich.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie według stawki ceny 1 maszynogodziny przyjętej w przetargu, oferta winna zawierać cenę jednostkową, to jest: 1. Cena za 1 maszynogodzinę wynosi:....... zł netto ....... zł bruttoWymagania w zakresie zatrudnienia do Części 31. Zatrudnienie, określonej w warunkach udziału w postępowaniu 1 osoby na podstawie umowy o pracę.2. Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia.3. Rodzaj czynności: obsługa odkurzacza osoby dokonującej oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia:a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu;b) oświadczenie osoby, o których mowa pkt 4.a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zamówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia uprawniony będzie do kontroli oraz żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.a) . Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym, dowodów zatrudnienia osób, w szczególności : potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów określonych przez Zamawiającego.6. Sankcje z tytułu niepełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia (nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 4 oraz 5 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia) :a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów , o których mowa w pkt.4 i 5 - Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu kare w wysokości 1 000 zł.b) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej liczby osób wskazanej w warunkach udziału w postępowaniu - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.c) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia , o którym mowa w pkt.4.b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt7. Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.8. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przez upływem okresu określonego w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt. od 1 do 6.Dostępność dla osób niepełnosprawnychOczyszczanie dróg, placów oraz chodników nie powinno utrudniać osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się. Ponadto czynności te powinny bez wyjątku obejmować oczyszczanie podjazdów oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla tychże osób, w przypadku gdy znajdują się one w obrębie oczyszczanej powierzchni placu bądź jezdni.Obowiązki w zakresie zatrudnienia; 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: . oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; . zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.2.5.) Wartość części: 3,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: sprzęt

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: CZĘŚĆ 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 500 000,00 złCZĘŚĆ 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 20 000,00 złCZĘŚĆ 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 1 000,00 zł 2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:CZĘŚĆ 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu dróg gminnych i placów w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie usługę o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł bruttoCZĘŚĆ 2Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu dróg gminnych i placów w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł bruttoCZĘŚĆ 3Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu dróg gminnych i placów w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie usługę o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 zł bruttoZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym wyposażeniem zakładu:CZĘŚĆ 1:- zamiatarka mechaniczna bezpyłowa do obsługi ciągów ulicznych pasów jezdnych nie starsza niż 10 lat - szt. 1- pojazdem przystosowanym do transportu odpadów - szt.1- dmuchawa do liści - szt. 1- odkurzacz chodnikowy - szt. 1- wózek ręczny na odpady wyposażony w zmiotkę, szufelkę, chwytak do zbierania śmieci lub zbierak papierów oraz worki na odpady, w ilości min. 3 sztukSprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.CZĘŚĆ 2:- zamiatarka mechaniczna bezpyłowa do obsługi ciągów ulicznych pasów jezdnych nie starsza niż 10 lat - szt. 1- pojazdem przystosowanym do transportu odpadów - szt.1- dmuchawa do liści - szt. 1- odkurzacz chodnikowy - szt. 1- wózek ręczny na odpady wyposażony w zmiotkę, szufelkę, chwytak do zbierania śmieci lub zbierak papierów oraz worki na odpady, w ilości min. 2 sztukiSprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.CZĘŚĆ 3:- pojazdem przystosowanym do transportu odpadów - szt.1- odkurzacz chodnikowy - szt. 1Sprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy; 2.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.3.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunkach udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1."Formularz Oferty" przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ. 2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w następujących sytuacjach:1) warunki istotne, w szczególności:a) zmiany terminu realizacji umowy określonych w harmonogramach wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi;b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności terminu realizacji zamówienia określonych w harmonogramach;c) zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz nałożenia nowych obowiązków na Wykonawcę lub Zamawiającego;d) możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, mających wpływ na wynagrodzenie za wykonywanie usługi będącej przedmiotem umowy, na korzystniejsze z punktu widzenia Zamawiającego.e) wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiana podwykonawcy określonego w §12.f) zamiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy, określonego w §12.g) zlecenia podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście.2) Warunki nieistotne w szczególności:a) wystąpienia omyłek pisarskich;b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenia itp.);c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu umowy;d) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Środa Śląska przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.