Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Serock Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane 

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-03 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 21
1.5.2.) Miejscowość: Serock
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45b5a595-6624-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005241
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000625/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.13 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://serock.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Serock jest Pan Piotr Glen, kontakt- adres e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl, tel. 501639692;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Roboty budowlane – Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej – Numer postępowania: PRI.271.2.5.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PRI.271.2.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w miejscowości Szadki gm. Serock, na terenie działek nr ewid. 86/16 i 86/17 obr. Szadki, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy SZRAF Architektura Tomasz Skoroszewski, ul. Daliowa 67, 05-120 Legionowo, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ. 2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: A. Przeprowadzenie robót budowlanych, w tym:-Roboty ziemne i konstrukcyjne żelbetowe części istniejącej oraz części nowoprojektowanej;-Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w części istniejącej przebudowywanej i w części nowoprojektowanej i izolacji termicznej części istniejącej;-Roboty murarskie ( w tym zamurowywanie otworów okiennych) i nadproża stalowe-Wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną, obróbkami blacharskimi i montażem świetlików dachowych;-Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody hydrantowej, gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożarowej SAP, wideodomofonowej, przyzywowej;-Budowa kotłowni w tym demontaż kotłów z istniejącej kotłowni i budowa nowej z wykorzystaniem kotłów z demontażu;- Wykonanie sieci strukturalnej;- Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu;- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, witryn, ścianek systemowych;- Remont elewacji budynku istniejącego (docieplenie, tynk) i wykonanie elewacji budynku nowoprojektowanego;- Wykonanie elementów ślusarki stalowej;- Wykończenie ścian i sufitów;- Wykonanie warstw posadzkowych;- Wykonanie aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem zabudowy meblowej stałej oraz wyposażenia ruchomego zgodnie z projektem aranżacji wnętrz oraz projektem wyposażenia, w tym zakup i dostawa elementów aranżacji i wyposażenia wnętrz obejmujących: meble w zabudowie stałej na wymiar, meble gotowe tj. szafy, biurka, szafki, osłony na grzejniki, wyposażenie łazienek, biurka i krzesła biurowe, meble gabinetowe, tablice korkowe, naklejki, krzesełka, dywany, itp.;- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego (magazynu) i windy (podnośnika osobowego);- Wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, chodniki, zieleń, mała architektura) wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z projektowanymi obiektami;- Wykonanie innych robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową.B. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub inny dokument wydany przez PINB w Legionowie stwierdzający o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39100000-3 - Meble

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45313100-5 - Instalowanie wind

45321000-3 - Izolacja cieplna

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna zanajkorzystniejszą . 2) Oferty oceniane będą punktowo.3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktówotrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąćoferta wynosi 100 pkt.4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertomprzyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:4.1) Kryterium -cenabrutto oferty. Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponujenajniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów zato kryterium, tj. 60 punktów.Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następującysposób:Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: C = 100 x Cn/Cbx60%.4.2)Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na cały zakreszamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. Zamawiający w tymkryterium przydzieli punktację według poniższego:Lp. Okres gwarancji jakości na cały zakreszamówienia Ilość punktów:1.36 m-cy - 0 pkt2.42 m-ce - 10 pkt 3. 68 m-cy - 20 pkt4. 54 m-ce - 30 pkt 5. 60 m-cy - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę polisy co najmniej 1.000.000,00 zł. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę w/w warunku, poprzez szczegółową weryfikację załączonego dokumentu.4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: a) doświadczenie wykonawcy:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda, polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynku użyteczności publicznej (wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.)b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazane w SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;c) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę polisy co najmniej 1.000.000,00 zł. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę w/w warunku, poprzez szczegółową weryfikację załączonego dokumentu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku:?Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.? Wszelka korespondencja będzieprowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczącyuprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych zwykonawców,którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sąwymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia wskazano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane i opracować operat kolaudacyjny do dnia 31.05.2022r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie najpóźniej do dnia 15.08.2022r.Określone terminy dotyczą pełnego zakresu robót objętych zamówieniem.Zamawiający za niedotrzymanie każdego z wyżej wymienionych terminów zastrzega sobie prawo do naliczenia kar na zasadach określonych w projekcie umowy. Dokumenty składane razem z ofertą wskazano w Rozdziale III pkt 9 SWZ ppkt 1) SWZ.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.