Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Ochrona budynku oraz obsługa szatni WSO w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Ochrona budynku oraz obsługa szatni WSO w Krakowie

Kody CPV: 79710000-4 (Usługi ochroniarskie),98341120-2 (Usługi portierskie)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 10:57:24
Nr 2021/BZP 00010666

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010666/01 z dnia 02/25/2021 10:57:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

31-723 Kraków

os. Na Wzgórzach 17b
-

zamowienia@wso.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona budynku oraz obsługa szatni WSO w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351565061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Na Wzgórzach 17b

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-723

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 620 82 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wso.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wso.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona budynku oraz obsługa szatni WSO w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdf7043e-769e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008280/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona budynków oraz obsługa szatni WSO w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wso.krakow.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania jest dostępny na Liście postępowań na miniPortalu.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Pozostałe informacje zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2710-1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OCHRONA BUDYNKU ORAZ OBSŁUGA SZATNI WSO W KRAKOWIE. szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie złożonej oferty oraz wymaganych dokumentów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ( koordynator ochrony obiektu)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat jakości posiadany przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142).Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej: W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: - wykazał się wykonaniem co najmniej jednej usługi ochrony mienia o wartości minimum 130.000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku wykazywania przez wykonawcę usług wykonywanych Zamawiający wymaga, aby faktycznie zrealizowana cześć usługi wypełniała wymogi określone przez Zamawiającego.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby: - bezpośrednią ochronę mienia Zamawiającego sprawował ten z wykonawców, który wykaże się posiadanym doświadczeniem w tym zakresie; - wynagrodzenie za realizację zamówienia wypłacane było tylko tym wykonawcom, którzy faktycznie uczestniczą w jego świadczeniu.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (oświadczenie - Załącznik nr 5 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142).- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;(Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednej usługi ochrony mienia o wartości minimum 130.000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku wykazywania przez wykonawcę usług wykonywanych Zamawiający wymaga, aby faktycznie zrealizowana cześć usługi wypełniała wymogi określone przez Zamawiającego)- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie są wymagane

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

informacje zawarte są w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WSO Kraków

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje zawiera SWZ


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.