Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Lublin Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w 2021 roku dla podopiecznych Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie realizowanej w ramach Projektu LUBInclusiON

Kody CPV: 55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków),55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków),55400000-4 (Usługi podawania napojów),55521200-0 (Usługi dowożenia posiłków),55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków),55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków),55400000-4 (Usługi podawania napojów),55521200-0 (Usługi dowożenia posiłków)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 07:13:37
Nr 2021/BZP 00010990

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 13:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010990/01 z dnia 02/26/2021 07:13:37

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Kalina"

20-201 Lublin

Kalinowszczyzna, 84
-

kierownik@sowkalina.lublin.eu

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w 2021 roku dla podopiecznych Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie realizowanej w ramach Projektu LUBInclusiON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Kalina"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386933801

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kalinowszczyzna, 84

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-201

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@sowkalina.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: biuletyn.lublin.eu/sow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi ochrony zdrowia i wspierające

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w 2021 roku dla podopiecznych Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie realizowanej w ramach Projektu LUBInclusiON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce6d6d60-777c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006019/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w 2021 roku dla podopiecznych Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie, realizowanej w ramach Projektu LUBInclusiON

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

LUBInclusiON -działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz tworzenie nowych miejsc usług społecznych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://biuletyn.lublin.eu/sow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.1.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 1.3. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Adres strony internetowej: https://biuletyn.lublin.eu/sow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.1.2. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ1.3. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.1.4. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:? specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,? format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,? oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,? integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji "Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:? Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,? Mozilla Firefox od wersji 15,? Google Chrome od wersji 20.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w 2021 roku dla podopiecznych Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin realizowanej w ramach Projektu LUBInclusiON -działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz tworzenie nowych miejsc usług społecznych.Zad 1: przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 24 podopiecznych do Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 LublinZad 2: przygotowanie i dostarczanie obiadów dla 30 podopiecznych dziennego pobytu w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia "Kalina" w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin." prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/352/G/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad 1: przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 24 podopiecznych do Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert dla Zadania Nr 1:1) Cena - waga kryterium: 60%Oferta z najniższą ceną stanowiącą sumę cen składających się na zadanie Nr 1 wynikających z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:PC= oferta z najniższą ceną : oferta oceniana x102) Doświadczenie dietetyka - znaczenie kryterium 20 %Punktowane będzie doświadczenie nabyte w przygotowywaniu jadłospisów dla seniorów lub pacjentów szpitali liczone w miesiącach:Od 0 - 6 miesięcy - 0 pkt Od 7 - 13 miesięcy - 4 pkt Od 14 -20 miesięcy - 6 pkt Od 21 - 26 miesięcy i więcej - 10 pkt Ilość miesięcy doświadczenia nie podlega kumulacji w przypadku przygotowywania jadłospisów dla różnych podmiotów w tym samym czasie.W przypadku nie wskazania doświadczenia dietetyka, Zamawiający przyjmie, iż dietetyk nie posiada wskazanego doświadczenia a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.3) Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem sezonowym - znaczenie 20 %- oferty bez wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=0 pkt.- oferty ze wskazaniem urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=10 pkt.W przypadku nie wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. Waga owocu sezonowego winna wynosić minimum 100 g na osobę w przypadku jabłek, gruszek, pomarańczy, bananów itp. i minimum 150 g na osobę w przypadku truskawek, czereśni, porzeczek itp.Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:P= PCx60% + PDx20 %+PPx20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie dietetyka

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem sezonowym

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteria oceny ofert dla Zadania Nr 1:1) Cena - waga kryterium: 60%Oferta z najniższą ceną stanowiącą sumę cen składających się na zadanie Nr 1 wynikających z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:PC= oferta z najniższą ceną : oferta oceniana x102) Doświadczenie dietetyka - znaczenie kryterium 20 %Punktowane będzie doświadczenie nabyte w przygotowywaniu jadłospisów dla seniorów lub pacjentów szpitali liczone w miesiącach:Od 0 - 6 miesięcy - 0 pkt Od 7 - 13 miesięcy - 4 pkt Od 14 -20 miesięcy - 6 pkt Od 21 - 26 miesięcy i więcej - 10 pkt Ilość miesięcy doświadczenia nie podlega kumulacji w przypadku przygotowywania jadłospisów dla różnych podmiotów w tym samym czasie.W przypadku nie wskazania doświadczenia dietetyka, Zamawiający przyjmie, iż dietetyk nie posiada wskazanego doświadczenia a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.3) Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem sezonowym - znaczenie 20 %- oferty bez wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=0 pkt.- oferty ze wskazaniem urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=10 pkt.W przypadku nie wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. Waga owocu sezonowego winna wynosić minimum 100 g na osobę w przypadku jabłek, gruszek, pomarańczy, bananów itp. i minimum 150 g na osobę w przypadku truskawek, czereśni, porzeczek itp.Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:P= PCx60% + PDx20 %+PPx20%

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad 2: przygotowanie i dostarczanie obiadów dla 30 podopiecznych dziennego pobytu w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia "Kalina" w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert dla Zadania Nr 2:1) Cena - waga kryterium: 60%Oferta z najniższą ceną stanowiącą sumę cen składających się na zadanie Nr 1 wynikających z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:PC= oferta z najniższą ceną : oferta oceniana x102) Doświadczenie dietetyka - znaczenie kryterium 20 %Punktowane będzie doświadczenie nabyte w przygotowywaniu jadłospisów dla seniorów lub pacjentów szpitali liczone w miesiącach:Od 0 - 6 miesięcy - 0 pktOd 7 - 13 miesięcy - 4 pktOd 14 -20 miesięcy - 6 pktOd 21 - 26 miesięcy i więcej - 10 pktIlość miesięcy doświadczenia nie podlega kumulacji w przypadku przygotowywania jadłospisów dla różnych podmiotów w tym samym czasie.W przypadku nie wskazania doświadczenia dietetyka, Zamawiający przyjmie, iż dietetyk nie posiada wskazanego doświadczenia a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.3) Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem sezonowym - znaczenie 20 %- oferty bez wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=0 pkt.- oferty ze wskazaniem urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=10 pkt.W przypadku nie wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. Waga owocu sezonowego winna wynosić minimum 100 g na osobę w przypadku jabłek, gruszek, pomarańczy, bananów itp. i minimum 150 g na osobę w przypadku truskawek, czereśni, porzeczek itp.Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:P= PCx60% + PDx20 %+PPx20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie dietetyka

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem sezonowym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert dla Zadania Nr 2:1) Cena - waga kryterium: 60%Oferta z najniższą ceną stanowiącą sumę cen składających się na zadanie Nr 1 wynikających z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:PC= oferta z najniższą ceną : oferta oceniana x102) Doświadczenie dietetyka - znaczenie kryterium 20 %Punktowane będzie doświadczenie nabyte w przygotowywaniu jadłospisów dla seniorów lub pacjentów szpitali liczone w miesiącach:Od 0 - 6 miesięcy - 0 pktOd 7 - 13 miesięcy - 4 pktOd 14 -20 miesięcy - 6 pktOd 21 - 26 miesięcy i więcej - 10 pktIlość miesięcy doświadczenia nie podlega kumulacji w przypadku przygotowywania jadłospisów dla różnych podmiotów w tym samym czasie.W przypadku nie wskazania doświadczenia dietetyka, Zamawiający przyjmie, iż dietetyk nie posiada wskazanego doświadczenia a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.3) Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem sezonowym - znaczenie 20 %- oferty bez wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=0 pkt.- oferty ze wskazaniem urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym otrzymają liczbę punktów PP=10 pkt.W przypadku nie wskazania urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje urozmaicenia posiłku dodatkowym owocem sezonowym a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. Waga owocu sezonowego winna wynosić minimum 100 g na osobę w przypadku jabłek, gruszek, pomarańczy, bananów itp. i minimum 150 g na osobę w przypadku truskawek, czereśni, porzeczek itp.Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:P= PCx60% + PDx20 %+PPx20%

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę cateringu o wartości co najmniej 50 000,00 zł. brutto.W/w minimalny warunek ma zastosowanie niezależnie od ilości zadań o jakie ubiega się Wykonawca. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).2. Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.3. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:1) odczytywanych podczas otwarcia ofert,2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów,3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.1.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:1) zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie ilości rzeczywiście dostarczonych posiłków;2) zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;3) zmianie osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy (dietetyk) na inną spełniającą warunki określone w SWZ. Wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w Formularzu ofertowym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.4 Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.6 Terminy wnoszenia odwołań 6. 1) Odwołanie wnosi się w terminie:a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.II. 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ", oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://biuletyn.lublin.eu/sow 2. Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą (przy użyciu "mini Portalu"): https://miniportal.uzp.gov.pl 3. Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: SOW_Kalina


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Lublin przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.