Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Łódź Wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zamówienie podzielono na trzy części, od 1 do 3

Kody CPV: 80500000-9 (Usługi szkoleniowe),80500000-9 (Usługi szkoleniowe),80500000-9 (Usługi szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/27/2021 10:49:08
Nr 2021/BZP 00011492

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011492/01 z dnia 02/27/2021 10:49:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

91-726 Łódź

Wojska Polskiego 121
-

zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zamówienie podzielono na trzy części, od 1 do 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zamówienie podzielono na trzy części, od 1 do 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68576f85-78e0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie zart. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 Ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - pod adresem: https://platformazakupowa.pl i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacjielektronicznej. Przesyłane pliki należy opatrzyć: 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 2) podpisem zaufanym, lub 3) podpisem osobistym. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia oOchronie Danych (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400; Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie sięPaństwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@asp.lodz.pl.2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego.3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp). 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwadanych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.5. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym: a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowychinformacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp. 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.261.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1) Szkolenie/kurs pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe (online)"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profesjonalnej edukacyjnej usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w trybie online szkolenia obejmującego zakres merytoryczny: "Pracownicze Plany Kapitałowe" dla pięciu pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 1) Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający będący jednostką sektora finansów publicznych.2) Kiedy rozpocząć wdrożenie - jakie koszty związane z PPK należy uwzględnić w budżecie na 2021 rok oraz czy można przeprowadzać ankiety wśród pracowników? 3) Wybór instytucji finansowej - czy może zostać dokonany przez samorząd? 4) Czy przy wyborze PPK należy stosować postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych?5) Zapisywanie uczestników do PPK - podleganie pod definicję osoby zatrudnionej oraz kryterium stażu i wieku. Przykłady.6) Uczestnictwo w PPK a zmiana pracodawcy, bądź równoległe zatrudnienie.7) Umowy zawierane przez pracodawcę.8) Wysokość wpłat do PPK - sposób ich obliczania, przekazywanie wpłat do instytucji finansowej.9) Preferencyjne warunki wpłaty obligatoryjnej dla najmniej zarabiających - procedura.10) Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej - skład reprezentacji oraz sposób jej wyłonienia. Jak w możliwie najpełniejszym zakresie odformalizować proces wyboru? Co w przypadku braku możliwości jej wyłonienia?11) Kryteria wyboru instytucji finansowej.12) Zmiana instytucji finansowej - obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych.13) Rezygnacja z uczestnictwa PPK - forma i ustawowe wymogi oświadczenia o rezygnacji. Skutki złożenia rezygnacji dla pracodawcy.14) Deklaracje składane w PPK - deklaracja o ponownym akcesie, deklaracja wpłaty dodatkowej, deklaracja o przystąpieniu dla osób 55+, treść i skutki dla pracodawcy.15) Obowiązek informacyjny wobec osób zatrudnionych - jego zakres i sposób komunikacji. Analiza przykładowej informacji.16) Podatek od wpłat pracodawcy.17) Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.18) Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustawy?19) Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów ustawy? Uprawnienia PIP.Organizacja zajęć szkoleniowych: Zakres czasowy oraz Termin szkolenia. 1) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia (kursu) obejmującego zaangażowanie merytoryczne zgodne z programem o którym mowa w pkt. 3.1.1.1 SWZ, wynoszące co najmniej 3 godziny zegarowe, jednak nie więcej niż 8 godzin zegarowych,2) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w sposób profesjonalny niezależnie od liczby uczestników, w szczególności zapewniając kadrę szkoleniową posiadającą odpowiednie umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe,3) Wymagany termin realizacji szkolenia: w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w jeden dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-16:00. 4) Wykonawca, po zakończeniu szkolenia, zobowiązany jest wystawić certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające udział każdego z uczestników w przedmiotowym szkoleniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2) Szkolenie/kurs pt. "Kurs języka hiszpańskiego (online)"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profesjonalnej edukacyjnej usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w trybie online kursu językowego z nauki języka angielskiego w formie kursu online dla jednego pracownika Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dalej: Uczestnika). Organizacja zajęć szkoleniowych - Zakres przedmiotowy i merytoryczny: 1) Wykonawca umożliwi uczestnikowi rozpoczęcie nauki najszybciej jak to możliwe biorąc pod uwagę prawne możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne - zgodnie z założeniem Projektu: w marcu 2021 r.,2) Zamówienie obejmuje udział 1 uczestnika w szkoleniu językowym przez okres 5 semestrów (w rozumieniu akademickim tj. w ujęciu 2 semestry w roku akademickim). 3) Co do zasady, umowa wygasa wraz z zakończeniem nauki w piątym semestrze tj. najpóźniej we wrześniu 2023 r.Sposób/forma realizacji: 1) Szkolenie online z wykorzystaniem technologii cyfrowego przekazu audio-wideo w trybie rzeczywistym,2) Szkolenie z naciskiem na naukę praktycznego wykorzystania języka obcego,3) Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi tj. organizację szkolenia w formie szkolenia otwartego - na zasadzie dołączenia do grupy szkoleniowej, jak również w formie kursy indywidualnego, z tym zastrzeżeniem, że poziom zaawansowania grupy pozostanie zgodny ze zweryfikowaną przez Wykonawcę znajomością języka angielskiego przez uczestnika szkolenia, Organizacja zajęć szkoleniowych - Zakres przedmiotowy i merytoryczny: 1) Szkolenie językowe z nauki języka angielskiego dla osób dorosłych na poziomie zaawansowania uczestnika w dniu przystąpienia określonym przez Zamawiającego na poziomie początkującym (A1). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia własnego testu kwalifikującego uczestnika do uczestniczenia w kursie na odpowiednio dobranym poziomie kształcenia, 2) Szkolenie ma na celu podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie przez cały okres uczestniczenia uczestnika w szkoleniu. 3) Wykonawca zobowiązany jest dostosowywać poziom zaawansowania prowadzonych zajęć do umiejętności uczestnika i osiągniętego stopnia zaawansowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dokonywać cyklicznej oceny stopnia zaawansowania uczestnika i proponować uczestnikowi przesunięcie do grup szkoleniowych o innych stopniach zaawansowania (wymagana zgoda uczestnika).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3) Szkolenie/kurs pt. "Kadry i płace (online)".Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profesjonalnej edukacyjnej usługi szkoleniowej polegającej na realizowaniu usługi szkoleniowej w sposób ustawiczny poprzez zapewnienie dwóm pracownikom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, nielimitowanego dostępem online do Platformy szkoleniowej prowadzonej przez Wykonawcę.Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie dostępu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego (dalej Uczestnikom) nielimitowanego i nieograniczonego (24/7) dostępu do materiałów szkoleniowych z zakresu "Kadry i Płace", z uwzględnieniem następujących warunków i poniższych zasad:1) Wykonawca zapewni każdemu z uczestników pełny dostęp do zawartości szkoleniowej udostępnionej na Platformie szkoleniowej Wykonawcy. Platforma szkoleniowa obejmuje dostęp do co najmniej następującego rodzaju usług i materiałów:a) spotkań na żywo z ekspertami , b) wszystkich szkoleń na żywo organizowanych przez Wykonawcę, c) bazy wiedzy, składającej się co najmniej z zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań szkoleń on-line. W ramach usługi Wykonawca zapewnia dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych szkoleń i materiałów oraz do wszystkich szkoleń i materiałów, które będą publikowane przez okres 6 miesięcy od daty uruchomienia dostępu,d) konsultacji telefonicznych z ekspertami (umawiane na żądanie Uczestnika, z zapewnieniem 15 - minutowej dyspozycji eksperta),Sposób/forma realizacji: 1) W zakresie szkoleń - dostęp online z wykorzystaniem technologii cyfrowego przekazu audio-wideo w trybie rzeczywistym,2) W zakresie dostępu do bazy wiedzy i materiałów szkoleniowych - dostęp online z wykorzystywaniem indywidualnego klucza (loginu), 3) Wykonawca zobowiązany jest wygenerować i udostępnić dwa loginy zapewniające zindywidualizowany dostęp do platformy szkoleniowej i przekazać je Zamawiającemu lub bezpośrednio uczestnikom (na podane przez Zamawiającego adresy email) na co najmniej 48 godzin przed wyznaczoną datą rozpoczęcia się szkolenia. Wykonawca umożliwi uczestnikom dostęp do Platformy szkoleniowej z wykorzystaniem loginów w ten sposób, że umożliwi korzystanie z tych loginów w tym samym czasie, również poprzez dostęp do innych treści, materiałów czy usług, Zakres czasowy realizacji usługi: 1) Wykonawca zapewni każdemu z uczestników pełny dostęp do zawartości szkoleniowej udostępnionej na Platformie szkoleniowej Wykonawcy przez okres 6 miesięcy (180 dni) od daty rozpoczęcia świadczenia usługi (uruchomienia dostępu). Świadczenie usługi przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej (dotyczy części nr 1 i 2).Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony (dotyczy wyłącznie części nr 1 i nr 2), jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym (dotyczącym osób odpowiedzialnych za prowadzenia szkolenia) oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.: 1) Dot. części nr 1) a) że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia, która posiada wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz która posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy dla jednostek sektora finansów publicznych w tym prowadząc co najmniej dwa szkolenia z zakresu tożsamego z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 12 miesięcy, b) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na wykonaniu usług szkoleniowych zakresu wdrażania procedur i stosowania (w przedsiębiorstwach lub jednostkach sektora finansów publicznych) przepisów wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;2) Dot. części nr 2) a) że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń językowych z nauki języka angielskiego dla osób dorosłych b) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na wykonaniu usług szkoleniowych z zakresu nauczania języka angielskiego dla osób dorosłych, - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania warunków dotyczących:a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,b) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,d) zdolności technicznej,Na potrzeby udziału w przedmiotowym postępowaniu, za wystarczające w odniesieniu do warunków o których mowa powyżej w lit. c)-d), Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę własnego oświadczenia o treści potwierdzającej, iż posiada potencjał techniczny oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonywania i ukończenia realizacji usługi zgodnie z wymogami Zamawiającego i niniejszej SWZ. Formularz wzoru oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.B. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:1) brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 i 109 tj.:a) art. 108 ust. 1 pkt 5 - oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;(Wzór oświadczenia zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów).b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Uwaga: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie składa każdy z nich.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.B. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:2) spełnianie przez Wykonawcę (dotyczy wyłącznie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiadającego części nr 1 i nr 2) warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy:a) wykazu doświadczenia - usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub wykonywanych, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu doświadczenia zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów)oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców (dotyczy wyłącznie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiadającego części nr 1), przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:1) W celu potwierdzenia że Wykonawca oferuje wykonanie i realizację usługi zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ przez Zamawiającego, zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy, Wykonawca dołącza do oferty opracowany i zatwierdzony przez siebie "Szczegółowy program merytoryczny szkolenia" lub inny tożsamy dokument, z którego treści wynika zarówno oferowany zakres merytoryczny szkolenia w ujęciu poruszanych zagadnień i tematyki, jak i liczby godzin szkoleniowych przewidzianych przez Wykonawcę w odniesieniu do realizacji całości programu szkolenia.2) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentu o którym mowa w ppkt 1) lub złoży dokument niekompletny lub gdy złożony dokument potwierdza niezgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia dokumentu o którym mowa w ppkt 1) po upływie terminie składania ofert lub wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia w przypadku złożenia dokumentu niekompletnego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII pkt. 2 SWZ - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,2) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez pełnomocnika; a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokumentpełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. d) Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie papierowej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. e) Wyżej wymienionego poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w lit. d), w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie, który każdego z nich dotyczy. f) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowny dokument (pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);4) korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą występującymjako Pełnomocnik pozostałych.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony umowy niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.2. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniemCOVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,2) zmianę sposobu wykonywania usług,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy Platformazakupowa.pl. Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Łódź przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.