Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Urząd Miasta Suwałki

Zarządzenie Nr 156 / 2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r, poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałk (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży następującej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk:
  1. oznaczonej działką nr 24058 o powierzchni 0,0019 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Klonowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027020/4, zabudowanej budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 10 555 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej z nakładami osób trzecich. Cena wywoławcza: 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).
§ 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.