Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Opole Usługa szkoleniowa przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Programowania w C#- SC wraz z certyfikacją oraz (..)

Kody CPV: 80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80500000-9 (Usługi szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 15:22:03
Nr 2021/BZP 00012462

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012462/01 z dnia 03/02/2021 15:22:03

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

UNIWERSYTET OPOLSKI

45-040 Opole

Plac Mikołaja Kopernika 11
-

zamowienia@uni.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Programowania w C#- SC wraz z certyfikacją oraz (..)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4527064

1.5.8.) Numer faksu: 77 4527065

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Programowania w C#- SC wraz z certyfikacją oraz (..)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3361ce4e-7b2b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002822/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi edukacyjne i szkoleniowe grupowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/429574

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/429574

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału I pkt 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, e-mail: iod@uni.opole.pl3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr U/02/2021 prowadzonym w trybie wskazanym w komparycji niniejszej SWZ.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.8. Posiadają Państwo:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje Państwu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy.Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy: ? Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.? Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U/02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 117600 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Programowania w C#- SC wraz z certyfikacją oraz Sieci komputerowych Cisco CCNA SC wraz z certyfikacją, w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu Programowania w C#- SC w okresie ostatnich pięciu [ 5 ] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu Sieci komputerowych Cisco CCNA SC w okresie ostatnich pięciu [ 5 ] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej:1. ) jedną [ 1 ] osobę*, która posiada:- wykształcenie wyższe (minimum licencjat lub inżynier);- uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń z zakresu: Programowania w języku C# (Programming inC#); - certyfikację Microsoft MCP (Microsoft Certified Professional, tłum. Certyfikowany specjalista Microsoft) lub równoważną certyfikację Sun/Oracle Certified Instructor for Java Programming Language (tłum. Certyfikowany Instruktor Sun/Oracle w zakresie języka programowania Java) od co najmniej 2 lat**; - certyfikat akredytowanego trenera Microsoft MCT (Microsoft Certified Trainer, tłum. Certyfikowany Trener Microsoft) lub równoważny certyfikat akredytowanego trenera Sun/Oracle;- zdane egzaminy Microsoft "98-361: MTA Software Development Fundamentals" (tłum. MTA Podstawy tworzenia oprogramowania) i "98-364: MTA Database Administration Fundamentals (tłum. MTA Podstawy administracji bazami danych) lub równoważny egzamin Oracle "Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer" (tłum. Oracle Certyfikowany współpracownik, Java SE 8 programista);- znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (np. Cambridge CPE) potwierdzona certyfikatem językowym***;- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: Programowania w C#- SC, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w ww. zakresie jest nie krótsze niż 2 lata**. * Każda z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia musi spełniać łącznie wszystkie wymagania wskazane w pkt. 1. ** Liczone od dnia terminu składania ofert.*** Nie dopuszcza się korzystania z tłumacza podczas prowadzenia szkolenia.2.) jedną [ 1 ] osobę*, która posiada:- wykształcenie wyższe (minimum licencjat lub inżynier);- ważny certyfikat (tzn. "valid"): "Cisco CCNA Routing & Switching" (tłum. Cisco CCNA wytyczanie i przełączanie) lub równoważny certyfikat "Juniper Enterprise Routing and Switching JNCIA-Junos" (tłum. Juniper Enterprise wytyczanie i przyłączanie JNCIA-Junos);- ważny certyfikat (tzn. "valid"): "Cisco CCNA Enterprise" lub równoważny certyfikat "Juniper Enterprise Routing and Switching JNCIP-ENT" (tłum. Juniper Enterprise wytyczanie i przyłączanie JNCIP-ENT);- ważny certyfikat (tzn. "valid") akredytowanego trenera Cisco CCSI (Cisco Certified Systems Instructor, tłum. Cisco Certyfikowany Instruktor Systemów) lub równoważny certyfikat Juniper Networks authorized instructor (tłum. Autoryzowany instruktor Juniper Networks) od co najmniej 2 lat**;- znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (np. Cambridge CPE) potwierdzona certyfikatem językowym***;- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: Sieci komputerowych Cisco CCNA SC, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w ww. zakresie jest nie krótsze niż 2 lata**.* Każda z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia musi spełniać łącznie wszystkie wymagania wskazane w pkt. 2. ** Liczone od dnia terminu składania ofert.*** Nie dopuszcza się korzystania z tłumacza podczas prowadzenia szkolenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia: Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności z opisem kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt. 19.2.2-19.2.3 SWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających ww kryteria oceny ofert (odpowiednio do każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym), np: - Referencje; LUB- Dokumenty księgowe (faktury/rachunki za zrealizowane usługi) wraz z umowami/zleceniami, których dokumenty księgowe dotyczą;LUB- Protokoły odbioru;LUB- Zawarte (zrealizowane) umowy wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi należytość ich wykonania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ZAWARTOŚĆ OFERTY: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - (załącznik nr 4 do SIWZ) - jeżeli dotyczy.6. Przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z pkt. 8 SWZ.* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Do ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany do umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo opisany w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/429574

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Opole przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.