Dzisiaj jest: 2.3.2024, imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Kosakowo Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic chodników oraz ścieżek rowerowych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Kosakowo w 2021 roku.

Kody CPV: 90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 14:13:49
Nr 2021/BZP 00012432

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012432/01 z dnia 03/02/2021 14:13:49

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

URZĄD GMINY KOSAKOWO

81-198 Kosakowo

ul. Żeromskiego 69
-

zamowienia@kosakowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Kosakowo w 2021 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY KOSAKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Kosakowo w 2021 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d28f7057-7b5e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Odpiaszczanie i odchwaszczanie dróg i chodników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formatyplików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEMPREZESARADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksturozporządzeniaRady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagańdla rejestrówpublicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dlasystemówteleinformatycznych".1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresji danychZamawiającyrekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:1. .zip 2. .7Z3. Wśród formatówpowszechnych a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.Dokumenty złożone wtakich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4. Zamawiający zwracauwagę naograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz naograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składaniapodpisuosobistego, który wynosi max 5MB.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralnościpliku orazłatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanieplikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 6.Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawcapowinienpamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.7.Zamawiającyzaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tegosamego rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym możedoprowadzić doproblemów w weryfikacji plików. 8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zodpowiednimwyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metodypodpisaniaplików oferty.9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko naPlatformie zapośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwemadresuemail.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana wdokumentacji.11.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się oudzieleniezamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończeniaprzyjmowaniaofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składaniaofert/wniosków.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótuSHA2zamiast SHA1. 13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamywcześniejszepodpisanie każdego ze skompresowanych plików. 14. Zamawiający rekomendujewykorzystaniepodpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzaćjakichkolwiekzmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkowaćnaruszeniemintegralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty wpostępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danychosobowych jest GMINA KOSAKOWO, 81-198 KOSAKOWO, UL. ŻEROMSKIEGO 69;2) administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewelinę Paszke, z którą można się kontaktować podadresem email:SEKRETARZ@KOSAKOWO.PL,TEL: 58 660-43-153) Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Panadane osobowe będą przechowywane ,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresutrwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudo przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu :a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych ;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odpiaszczania i odchwaszczania ulic, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kosakowo w 2021 roku.I. Zakres usług będzie obejmował:1. Trzykrotne odpiaszczanie wszystkich utwardzonych ulic gminnych (długość gminnych dróg utwardzonych 64 638 mb. - załącznik nr 1 - wykaz dróg gminnych) przy użyciu zamiatarki w tym:a) jednokrotnie po okresie zimowym w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.b) dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy (pomiędzy drugim a czwartym kwartałem 2021 r.) po zgłoszeniu przez Zamawiającego.2. Odpiaszczanie utwardzonych ulic gminnych w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (ulewne opady deszczu, itp.) w zależności od potrzeb po zgłoszeniu przez Zamawiającego.3. Trzykrotne odpiaszczanie chodników i ścieżek rowerowych (łączna długość chodników i ścieżek rowerowych 39 838 mb.- załącznik nr 2 - wykaz chodników i ścieżek rowerowych) w tym:a) jednokrotnie po okresie zimowym w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.b) dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy (pomiędzy drugim a czwartym kwartałem 2021 r.) po zgłoszeniu przez Zamawiającego.4. Odpiaszczanie chodników i ścieżek rowerowych w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (ulewne opady deszczu, itp.) w zależności od potrzeb po zgłoszeniu przez Zamawiającego5. Jednokrotne, po okresie zimowym, w terminie do 15 kwietnia 2021 r. odchwaszczenie dróg, chodników i ścieżek rowerowych w szczególności przy krawężnikach (odkrycie krawężników) i opornikach. 6. Transport i zagospodarowywanie we własnym zakresie zanieczyszczeń powstałych w związku z odpiaszczaniem oraz odchwaszczaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Czas reakcji - podjęcie zlecenia interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej jedno zadanie polegające na odpiaszczaniu dróg, chodników i/lub ścieżek rowerowych o wartości nie mniejszej niż 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych netto*, * W przypadku, gdy kwoty określono w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodoreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinnobyć załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdyzwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia orazspełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianiewarunkówudziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonająposzczególniwykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw dowykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: PLATFORMAZAKUPOWA.PL

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kosakowo przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.