Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Warszawa Zakup usługi dostępu do sieci Orange

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Zakup usługi dostępu do sieci Orange dla użytkowników Systemu Dystrybucji Treści na okres 10 miesięcy

Kody CPV: 72720000-3 (Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 09:23:28
Nr 2021/BZP 00011603

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011603/01 z dnia 03/01/2021 09:23:28

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Telewizja Polska S.A.

00-999 Warszawa

Woronicza 17
-

sekretariatbzizp@tvp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi dostępu do sieci Orange dla użytkowników Systemu Dystrybucji Treści na okres 10 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Telewizja Polska S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01041897300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Woronicza 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-999

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 547 86 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatbzizp@tvp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

media

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi dostępu do sieci Orange dla użytkowników Systemu Dystrybucji Treści na okres 10 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d51181f-782c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tvp.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcamiodbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem:https://tvp.eb2b.com.pl/ 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. 3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem:https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf 4. Wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem:https://przetargi.tvp.pl/ 5.Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce"Załączniki". 6. Zakładka "Załączniki" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu- po zalogowaniu się na Platformie - musi uruchomić polecenie "Zgłoś się do udziału w postępowaniu".8. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów luboświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.5SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki "Komunikacja/Korespondencja". Zakładka ta służy równieżZamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. 9. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO - informuje się, iż: 1.Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawnąlub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie "Wykonawca" ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną. 2.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu. 3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzanedo czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących: 4.1 . prawodostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużegowysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji: 4.1.1. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania oudzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 4.1.2. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 4.2. prawo dosprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 4.3.prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); 4.4. prawo doograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczącychnarusza przepisy RODO. 5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem "do Inspektora Ochrony Danych". 6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy. 7.Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.8.Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TVP z zakresu pomocy prawnej,a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TITT/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu do sieci Orange dla użytkowników Systemu Dystrybucji Treści na okres 10 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ - zwanych dalej "Wzorem umowy".

4.2.6.) Główny kod CPV: 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do świadczenia usługi telekomunikacyjnej objętej przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 8.500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2.Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ. 3.Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w SWZ w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.4. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 117 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 1 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://tvp.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie pozostałe informacje zawiera SWZ.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.