Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Lublin Usługa zaplanowania przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Kody CPV: 79342200-5 (Usługi w zakresie promocji),79342100-4 (Usługi marketingu bezpośredniego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 14:07:48
Nr 2021/BZP 00011875

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011875/01 z dnia 03/01/2021 14:07:48

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

20-029 Lublin

Artura Grottgera 4
-

anna.orlowska@lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Artura Grottgera 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-029

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814416581

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.orlowska@lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5c21059-7696-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001194/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Kampania internetowa w 2021 roku dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, iż Umowa zostanie dofinansowana ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tj. środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy: 1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę "Lista ogłoszeń o postępowaniach", następnie zakładkę "Aktualne", wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce "Archiwalne").2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:- bez logowania - poprzez funkcjonalność "Zadaj pytanie",- poprzez funkcjonalność "Przystąp do postępowania" i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce "Korespondencja".3) Przystąpienie do postępowania:a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Województwo Lubelskie; https://lubelskie.ezamawiajacy.pl,b) Wykonawca po wybraniu opcji "przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie "zarejestruj się",c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:-pod numerem telefonu: (22) 5768790 -pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach, w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc10. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.12. O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.13. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:1) Anna Orłowska - nr telefonu 81 4416581, anna.orlowska@lubelskie.pl 2) Wojciech Dziurda - nr telefonu 81 4416636, wojciech.dziurda@lubelskie.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): A. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoZamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, email - info@lubelskie.pl;2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email - iod@lubelskie.pl; 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie:a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonego w art. 108 ust.1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych). 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2ustawy: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP-IV.272.7.2021.AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 36,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Propozycja treści artykułu natywnego

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Propozycja eksplikacji reżyserskiej podcastu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Propozycja twórców internetowych

4.3.6.) Waga: 24,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowejOkreślenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej:- dwie usługi polegające na prowadzeniu kampanii w Internecie z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi spośród: reklamy natywnej, reklamy Google ads, reklamy GDN, reklamy na kanale You Tube o wartości minimum 120 000,00 zł brutto każda;- jedną usługę polegającą na produkcji minimum 10 podcastów. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami legitymującymi się następującym doświadczeniem:- kierownik realizacji projektu - posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu działaniami związanymi z realizacją kampanii w Internecie;- copywriter - posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pisaniu i tworzeniu treści artykułów prasowych.Funkcji kierownika nie można łączyć z funkcją copywritera.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z art.125 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru z Załącznika nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ; W przypadku gdy dowody zostały wystawione przez upoważnione podmioty w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje ich cyfrowe odwzorowanie opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) wykaz osób (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Ponadto Wykonawca winien załączyć do oferty (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w osobnym pliku następujące materiały:1) propozycje treści artykułu natywnegoWykonawca w ofercie przedstawi jedną propozycję artykułu natywnego na potrzeby publikacji na ogólnopolskim portalu internetowym, zgodnie z poniższą tematyką: . pokazanie, jak fundusze europejskie wpłynęły/zmieniły życie mieszkańców regionu na przykładzie realizacji konkretnego projektu/konkretnych projektów dotyczących jednej tematyki (np. wsparcie dla przedsiębiorców, wsparcie szkół, tworzenie miejsc przedszkolnych, budowa dróg, wsparcie kultury i nauki, itp.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Treść artykułu powinna być napisana w sposób przystępny, zrozumiały i prosty dla odbiorcy. Minimalna ilość znaków w jednym artykule to 2 500, maksymalna 4 000 ze spacjami. W przypadku załączenia większej ilości propozycji, bądź zapisania propozycji artykułów (nagrania) w innej formie niż PDF i DOC/DOCX oferta zostanie odrzucona.W przypadku nie zachowania określonej przez zamawiającego liczby znaków oferta zostanie odrzucona.W przypadku braku zgodności treści artykułu z wytycznymi Zamawiającego oferta zostanie odrzucona. Propozycja artykułu dołączona do oferty musi być opracowana i napisana przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w wykazie osób - copywritera. 2) propozycja eksplikacji reżyserskiej podcastuW ramach kryterium ocenie podlegać będzie wstępna eksplikacja reżyserska podcastu, tj. tekst, w którym zostaną zawarte najistotniejsze informacje dotyczące stworzenia audycji, jej techniki, zamysłu artystycznego, wizji itd.W przypadku załączenia większej ilości propozycji, bądź zapisania propozycji eksplikacji w innej formie niż PDF oferta zostanie odrzucona. W przypadku braku zgodności z tematyką Funduszy Europejskich i projektami RPO WL oferta zostanie odrzucona.Przykłady realizowanych projektów znajdują się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/info/ ihttps://mapadotacji.gov.pl/(województwo lubelskie, perspektywa finansowa 2014-2020).UWAGA!!!Materiały z ust.4 nie podlegają uzupełnieniu, o którym mowa w art. 107 ust. 3 ustawy.Materiały muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.Materiały wymienione w ust. 4 muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje umożliwiając nadanie Zamawiającemu punktów za poszczególne kryteria określone w załączniku nr 10 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Nr 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489 z dopiskiem: wadium do sprawy OP-IV.272.7.2021.AO - Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Lubelskie;7) W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego rozdziału, do upływu terminu składania ofert należy przedłożyć dokument w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. Dokument może zostać złożony za pośrednictwem Platformy lub na adres e-mail: anna.orlowska@lubelskie.pl. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w odniesieniu do terminów wykonania obowiązków umownych lub sposobu wykonania Umowy, w przypadku:a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację Umowy,d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które wpływać będą na termin realizacji Umowy w ten sposób, że będą uniemożliwiały zakończenie zadań w terminach określonych Umową.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy na należyte wykonanie Umowy wpływają okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, zmian Umowy dokonuje się w trybie art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:Kampania będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 16 grudnia 2021 roku, przy czym emisja poszczególnych narzędzi kampanii powinna zakończyć się do 30 listopada 2021 roku.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Lublin przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.