Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Kosakowo Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa i Mechelinki oraz w zakresie obsługi terenów gminnych - "letnie utrzymanie plaż" w 2021 roku

Kody CPV: 75252000-7 (Służby ratownicze),90680000-7 (Usługi sprzątania plaż)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 13:42:29
Nr 2021/BZP 00012890

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012890/01 z dnia 03/03/2021 13:42:29

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

URZĄD GMINY KOSAKOWO

81-198 Kosakowo

ul. Żeromskiego 69
-

zamowienia@kosakowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa i Mechelinki oraz w zakresie obsługi terenów gminnych - "letnie utrzymanie plaż" w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY KOSAKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa i Mechelinki oraz w zakresie obsługi terenów gminnych - "letnie utrzymanie plaż" w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0526ee97-7c1f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i prowadzenie kąpielisk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formatyplików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z"OBWIESZCZENIEMPREZESARADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszeniajednolitego teksturozporządzeniaRady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagańdla rejestrówpublicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej orazminimalnych wymagań dlasystemówteleinformatycznych".1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanieformatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresjidanychZamawiającyrekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:1. .zip 2. .7Z3. Wśródformatówpowszechnych a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers.pages.Dokumenty złożone wtakich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4. Zamawiającyzwracauwagę naograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max10MB,oraz naograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej doskładaniapodpisuosobistego, który wynosi max 5MB.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszeniaintegralnościpliku orazłatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,przekonwertowanieplikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisemkwalifikowanym PAdES. 6.Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisemXAdES. Wykonawcapowinienpamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentempodpisywanym.7.Zamawiającyzaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosowaćpodpisy tegosamego rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym ikwalifikowanym możedoprowadzić doproblemów w weryfikacji plików. 8. Zamawiający zaleca, abyWykonawca zodpowiednimwyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystaniawybranej metodypodpisaniaplików oferty.9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała siętylko naPlatformie zapośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie zapośrednictwemadresuemail.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawanawdokumentacji.11.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego sięoudzieleniezamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu dozakończeniaprzyjmowaniaofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składaniaofert/wniosków.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmuskrótuSHA2zamiast SHA1. 13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIPzalecamywcześniejszepodpisanie każdego ze skompresowanych plików. 14. Zamawiającyrekomendujewykorzystaniepodpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby niewprowadzaćjakichkolwiekzmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może toskutkowaćnaruszeniemintegralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia ofertywpostępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia4 maja2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Panadanychosobowych jest GMINA KOSAKOWO, 81-198 KOSAKOWO, UL. ŻEROMSKIEGO 69;2)administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewelinę Paszke, z którą można siękontaktować podadresem email:SEKRETARZ@KOSAKOWO.PL,TEL: 58 660-43-153) Pani/Pana daneosoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybieprzetargunieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5)Pani/Panadane osobowe będą przechowywane ,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat oddniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przezPanią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym wprzepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłkumoże zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celusprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowaniao udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem okresutrwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu orazprzypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie mazastosowania w odniesieniudo przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronyprawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względyinteresu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu :a) wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych ;b) prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawosprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Panadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przezadministratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa na działce o nr ewidencyjnym 146/5 i Mechelinki na działce o nr ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie obsługi terenów gminnych - "letnie utrzymanie plaż".I. Zakres usług w ramach organizacji i prowadzenia kąpielisk1. Usługi polegać będą na zorganizowaniu i prowadzeniu trzech kąpielisk strzeżonych, z miejscem do kąpieli i pływania, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.)2. Zakres usług obejmuje zorganizowanie i prowadzenie 3 (trzech) kąpielisk strzeżonych i prowadzenie patrolu ratowniczego na obszarze:a) Rewa I - kąpielisko 100 mb.b) Mechelinki - kąpielisko 100 mb.c) Rewa II - kąpielisko 100 mb.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:1. zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk w myśl obowiązujących przepisów,2. sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,3. utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,4. zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2012 poz. 108),5. zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny, natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U.2012.261 z dnia 2012.03.09 ze zm.),6. utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki,7. wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w ramach, których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286 ze zm.),8. zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru,9. ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych,10. zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli,11. oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,12. upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,13. zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,14. zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,15. zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,16. prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych,17. wyposażyć kąpieliska w toalety przenośne, przebieralnie, stacje do dezynfekcji rąk (min. 2szt/100m)18. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Sprawozdania z funkcjonowania kąpielisk morskich na terenie gminy Kosakowo w sezonie 2021 w terminie do dnia 15.09.2021 r.19. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich niezbędnych pozytywnych opinii, pozwoleń i atestów właściwych organów dla lokalizacji kąpielisk. Koszt ich uzyskania pokrywa wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90680000-7 - Usługi sprzątania plaż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) dodatkowy sprzęt ratowniczy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej dwie usługi związane z organizacją i prowadzeniem kąpielisk o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: PLATFORMAZAKUPOWA.PL

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kosakowo przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.