Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Warszawa Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym

Kody CPV: 16700000-2 (Ciągniki)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 13:24:09
Nr 2021/BZP 00012863

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012863/01 z dnia 03/03/2021 13:24:09

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

01-452 Warszawa

Księcia Janusza 64
-

zamowieniapubliczne@igf.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księcia Janusza 64

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-452

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igf.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowo-badawcza w zakresie nauk geofizycznych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daf71740-7c01-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.igf.edu.pl/zamowienia-publiczne.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl(informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze e-PUAP)https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, składanieofert)https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu) https://www.igf.edu.pl/zamowienia-publiczne.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do "Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz "Formularza do komunikacji". 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP, dostępnym na ich stronach internetowych. 3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych plików: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .xps, .odt 5. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami do oferty wyłącznie za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty", dostępnego na ePUAP i udostępnionego także na miniPortalu.6. Zaszyfrowanie oferty dokonuje się za pośrednictwem miniPortalu po wejściu w szczegóły danego postępowania. Identyfikator postępowania dostępny jest w dokumencie "Szczegóły postępowania" stanowiący Załącznik nr 6. 7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków, zawiadomień, oraz innych oświadczeń lub dokumentów, w tym odwzorowania cyfrowe dokumentów lub oświadczeń przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach na adres poczty elektronicznej.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu (Formularz do komunikacji), z zastrzeżeniem że korespondencja ta nie może być szyfrowana. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami, przekazując korespondencję elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje innego sposobu kontaktowania się z Wykonawcami niż wskazany w SWZ (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.11. Wykonawca może, w formie elektronicznej, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono SWZ, bezujawniania źródła zapytania: https://www.igf.edu.pl/zamowienia-publiczne.php 12.Do złożenia oferty w postępowaniu konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01 - 452 Warszawa;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest Pan Michał Tuz, z którym w sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@igf.edu.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika wraz z ładowaczem czołowym (nr ref. sprawy: ZP/03/21), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy;4) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, który odpowiedział na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym powyżej;5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;9) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;10) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający w SWZ oraz w pozostałych dokumentach postępowania posługuje się zamiennie pojęciami "ciągnik" i "pojazd", które oznaczają ten sam przedmiot zamówieni - ciągnik wraz z ładowaczem czołowym. Wykonawca zobowiązuje się, by dostarczony pojazd będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie był wcześniej rejestrowany. Ciągnik i ładowacz czołowy muszą być ze sobą kompatybilne. Ciągnik musi działać z ładowaczem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem ciągnika bądź ładowacza do użytkowania. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: ciągnik musi zostać dostarczony do miejsca na terytorium RP wskazanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający zapewnia, że miejsce dostawy będzie dostępne dla środków transportu przystosowanych do przewiezienia ciągnika bez konieczności ponoszenia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z utrudnieniami wynikającymi z niskiej klasy drogi publicznej, wysokości n.p.m., przepraw rzecznych, itp. Pojazd będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz wyposażenia, szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Minimalne okresy gwarancji na ciągnik oraz ładowacz czołowy: 18 miesięcy. W przypadku, gdy producent ciągnika lub ładowacza czołowego zapewnia dłuższy okres gwarancji obowiązuje gwarancja producenta. Pozostałe wymagania dotyczące warunków gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. 2. Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z wzorem: Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + M + P + R + B . 3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu oraz wykaże brak podstaw do wykluczenia go z postępowania. 5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc silnika (M)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność skokowa (P)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji (R)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość biegów (B)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, polegające na dostawie ciągnika o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (które Wykonawca złożył wraz z ofertą).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w niniejszym punkcie liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.W wykazie jako dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku rzeczone oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty podmiotowe o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SWZ składa każdy z nich. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność zawykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany zostały określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, które zostały opisane w par. 9 projektowanych postanowieniach umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie ma charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2, w następujących przypadkach:1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto); 2) zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego; 3) w przypadku, gdy ciągnik z ładowaczem czołowym stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę ciągnik z ładowaczem czołowym posiada nie gorsze cechy właściwości i parametry, określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy; 4) w przypadku konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego;5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;6) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 7) siły wyższej, o której mowa w § 12,8) zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona Umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 1. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 oraz wystąpienie Strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. 6. Strony w każdym przypadku dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy zmiany wynikającej z zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze. zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.