Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Wąbrzeźno Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów technikum

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa ,,kurs barmański - Level A" w ramach projektu pn. "Dziś nauka jutro praca III

Kody CPV: 80500000-9 (Usługi szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 13:39:02
Nr 2021/BZP 00012883

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012883/01 z dnia 03/03/2021 13:39:02

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POWIAT WĄBRZESKI

87-200 Wąbrzeźno

ul. Wolności 44
-

zamowienia@wabrzezno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa ,,kurs barmański - Level A" w ramach projektu pn. "Dziś nauka jutro praca III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WĄBRZESKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 44

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566882450 wew. 172

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wabrzezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wabrzezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa ,,kurs barmański - Level A" w ramach projektu pn. "Dziś nauka jutro praca III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b9a3115-7c08-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003568/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kursy, szkolenia (Dziś nauka jutro praca III, IV i V, Przez naukę do sukcesu III)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Dziś nauka jutro praca III" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10, Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portalZamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@wabrzezno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.Administratorem danych osobowych jestStarosta WąbrzeskiMożesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowew Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźnoe-mail: starostwo@wabrzezno.pl telefonicznie 56 688 24 50 Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl Szczegóły w SWZ w punkcie XX - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.272.5.2021.BR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 256195,94 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8597,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Kursu barmańskiego - Level A. 1. Liczba osób szkolonych - 15 uczniów 2. Czas trwania szkolenia - 40 h dydaktycznych3. Termin realizacji szkolenia: Dokładny termin rozpoczęcia szkolenia Zamawiający ustali z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie - na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 4. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze, a także przyswojenie podstaw technicznych do sztuki barmańskiej.5. Program szkolenia powinien obejmować co najmniej tematykę: -Wprowadzenie do zawodu barmana,-Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych,-Podział i charakterystyka napojów mieszanych,-Technika miksowania, teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur,-Wyposażenie i organizacja profesjonalnego Cocktail - Baru,-Miksowanie w stylu wolnym - Free Style (Flair),-Profesja barmańska - zarys historii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - 60% oraz doświadczenia - 40%. 2. Opis sposobu przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:1) cena oferty "C" -waga 60 %Przy ocenie oferty w kryterium cena ("C") najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów po przeliczeniu wg wzoru: "C" = Cmin / Cbad x 60 gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł) Cbad - cena oferty badanej (zł) 60 - waga kryterium "cena"Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt2) doświadczenie "D" - waga 40%Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie "D" najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaoferuje największe doświadczenie zawodowe, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Doświadczenie w ramach (D) oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji: a) 0 punktów - za zrealizowanie 1 kursu o tematyce objętej zamówieniem (warunek udziału w postępowaniu -min. 1 kurs), b) 20 punktów - za zrealizowanie od 2 do 3 szkoleń/kursów zawodowych o tematyce objętej zamówieniem, c) 40 punktów - za zrealizowanie 4 i więcej szkoleń/kursów zawodowych o tematyce objętej zamówieniem.Oceniając ofertę w kryterium "D" Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o tematyce będącej przedmiotem zamówienia. W ocenie zostanie uwzględnione każde zrealizowane szkolenie/kurs dla min. 5 osób każde, które Wykonawca wykaże w ofercie wg Załącznika nr 5. Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych;2) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zorganizował i przeprowadził min. 1 szkolenie dla min. 5 osób o tematyce będącej przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, liczby uczestników i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz przeprowadzonych kursów zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ w celu wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zorganizował i przeprowadził min. 1 szkolenie dla min. 5 osób o tematyce będącej przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, liczby uczestników i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz przeprowadzonych kursów zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. "siły wyższej.") np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy; Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wąbrzeźno przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.