Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Bolesławiec Dostawa fabrycznie nowych pojemników do wywozu nieczystości stałych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych pojemników do wywozu nieczystości stałych

Kody CPV: 34928480-6 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 09:21:36
Nr 2021/BZP 00009603

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/12/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009603/01 z dnia 02/23/2021 09:21:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU

59-700 Bolesławiec

ul. Stanisława Staszica 6
-

mzgk@mzgk.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych pojemników do wywozu nieczystości stałych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZGKBC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230478960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Staszica 6

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757346271

1.5.8.) Numer faksu: 757346271

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sp. z o.o.

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych pojemników do wywozu nieczystości stałych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44c8b4b3-75b0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.mzgk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.usp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.usp.gov.pl/https://www.mzgk.com.pl/EPUAP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mzgk.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO ?- SWZ Załącznik nr 5.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO ?- SWZ Załącznik nr 5.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/RZP/SWZ/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa fabrycznie nowych pojemników do wywozu nieczystości stałych". dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ - dalej OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium cena - 60 pkt,Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w ofercie. P1 = P min x 60 pkt P p P1 - ilość punktów w kryterium cena. P min - cena brutto oferty najtańszej.P p - cena brutto oferty porównywalnej.2. Kryterium okres gwarancji (bez limitu kilometrów) - 40 pkt,W kryterium (P2) oceniany będzie okres gwarancji na przedmiot zamówienia. W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty): - 20 pkt - 12 miesięcy, - 40 pkt - 24 miesięcy. Zaoferowanie terminu innego niż 12 lub 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. ustawy Pzp. Łączna wartość punktowa (P) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:P = wartość punktowa "P1" (cena) + wartość punktowa "P2" (gwarancja).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w (punktach XXI SWZ) oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. (punkt XIV SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp. punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt XIX SWZ);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Podpis osobisty - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Podpis osobisty - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty - Załącznik nr 2,Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3,Projekt umowy - Załącznik nr 4,Klauzula informacyjna z art. 13 RODO ?- Załącznik nr 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca składa oświadczenie ujęte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ o treści:W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte w punkcie: 10.1.-10.2. SWZ. 1) *nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, a więc osobiście je spełniamy. 2) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp. (punkt XIV SWZ) oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu oraz w ( punkcie XIX SWZ), a odnoszącym się do art. w art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Pzp. W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.3) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, w (punkcie XXI SWZ). W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: EPUAP MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bolesławiec przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.