Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Urząd Miasta Suwałki

Zarządzenie Nr 155 / 2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r, poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65), w związku z § 12 uchwały nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałk (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste następującej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk:
udziału wynoszącego 307/10000 części nieruchomości oznaczonej działką nr 22849/1 o powierzchni 0,1546 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24E, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00033847/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Udział w nieruchomości przeznaczony jest do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu nr 41 usytuowanego w ww. budynku. Udział wynoszący 307/10000 części nieruchomości odpowiada powierzchni wyłączonej z nieruchomości wspólnej w związku z jej przebudową, wyodrębnieniem i przyłączeniem do lokalu mieszkalnego nr 41, stanowiącego odrębną nieruchomość. Cena udziału wynosi brutto: 11 032 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzydzieści dwa złote). Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalić na 25% ceny gruntu, natomiast opłat rocznych na 1% ceny gruntu. Pierwsza opłata w kwocie 2 758 zł brutto podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast opłaty roczne w kwocie 110,32 zł brutto rocznie wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
§ 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.