Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Dostawa drukarek do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa drukarek do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża

Kody CPV: 30232110-8 (Drukarki laserowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 08:05:54
Nr 2021/BZP 00015370

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015370/01 z dnia 03/10/2021 08:05:54

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Niedrzwica Duża

24-220 Niedrzwica Duża

Lubelska 30
-

przetargi@niedrzwicaduza.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drukarek do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Niedrzwica Duża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 30

1.5.2.) Miejscowość: Niedrzwica Duża

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@niedrzwicaduza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drukarek do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1edf9264-8174-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005174/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa drukarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd GminyNiedrzwica Duża, identyfikator adresata: /UGNiedrzwica/skrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego przetargi@niedrzwicaduza.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcjiużytkownika systemu miniPortal-ePuap (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf)oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) -https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku"i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków,zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załączniki do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ orazdostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA - podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).8. Zamawiającymoże również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, emailprzetargi@niedrzwicaduza.pl. 9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiającydopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa drukarek do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża".2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 4 szt. drukarek spełniających następujące wymagania:1) drukarka A4,2) technologia druku: laserowa monochromatyczna,3) druk dwustronny (dupleks) automatyczny,4) interfejsy komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet), 5) pojemność podajnika papieru: min. 250 arkuszy,6) maksymalny rozmiar papieru: A4,7) możliwość używania tonerów podczas druku A4 (wg normy producenta, druk ciągły) o wydajności: minimalnie do 7000 stron A4,8) szybkość druku: minimalnie 38 stron/min [A4],9) liczba podajników w standardzie: minimalnie 2,10) możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru,11) wyposażenie urządzenia min.: a) przewód zasilający,b) tonery/bębny startowe,c) instrukcja obsługi w języku polskim.3. Wykonawca wykona zamówienie z uwzględnieniem zapisów niniejszej SWZ oraz umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.4. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, ustawienie w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 5. Adres dostawy - Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża.6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone drukarki stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe, nieużywane, posiadały wymagane parametry techniczne, określone w ust. 2, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawne, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i były wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę urządzeń powystawowych. Urządzenia muszą posiadać deklarację CE - Conformité Européenne lub równoważną, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania - w języku polskim.7. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.8. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych tj. poniedziałek - piątek, w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.9. Dostawa obejmuje również wszelkie rozruchy, badanie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny ich prawidłowego działania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertęnajkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis oferowanych drukarek według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis oferowanych drukarek według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), które zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,2)pełnomocnictwo, o którym mowa wdziale VIII ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezwykonawców,3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w dziale XI ust. 3 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w sytuacji, gdy drukarki wskazane w załączniku nr 3 do SWZ złożonym przez Wykonawcę przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez producenta za przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ. Ww. zmianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zamówienia. Wykonawcy mają do wyboru następujące terminy realizacji:1) termin realizacji wynoszący do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,2) termin realizacji wynoszący do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,3) termin realizacji wynoszący do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Niedrzwica Duża przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.