Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Świętoszów Usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych w kompleksach wojskowych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Kody CPV: 75251120-7 (Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów),75251120-7 (Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów),75251120-7 (Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 10:07:25
Nr 2021/BZP 00015514

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/18/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015514/01 z dnia 03/10/2021 10:07:25

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

59-726 Świętoszów

Saperska 2
-

43wog.szp@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021509084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Saperska 2

1.5.2.) Miejscowość: Świętoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-726

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 43wog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://43wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

WOG

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2ed31f3-817c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009977/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Mineralizacja pasów ppoż.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywaniedokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątkówokreślonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środkikomunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 2. Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt..Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnymwskazaniem na .pdf 3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składasię, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zip b) .7Z5. Wśród formatów powszechnych a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone wtakich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.6. Zamawiający zwraca uwagę naograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz naograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisuosobistego, który wynosi max 5MB.7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku orazłatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 8. Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinienpamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.9. Zamawiającyzaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić doproblemów w weryfikacji plików. 10. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcyprzekazują: poprzez Platformę, dostępną pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/43wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowychjest: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie ul. Saperska 2, 59-726Świętoszów2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można siękontaktować pod adresem e-mail: 43wog.iod@ron.mil.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratoraniewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowychinformacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub datypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub datyzakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu orazjego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/26/PN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 165435,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż., usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym w GZ Dobre n/Kwisą - mineralizacja 321,475 ha pasów ppoż. w sektorach "A" - Karliki - 107,99 ha, "D" - Świętoszów - 142,805 ha i 70,68(dodatkowe pasy) ha na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) w dwóch etapach: - 1 etap - do 30.04.2021r - 2 etap - do 31.10.2021r.

4.2.5.) Wartość części: 128268,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż. usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym w GZ Żagań - mineralizacja 16,053 ha pasów ppoż. wokół obiektów:- kompleks szkoleniowy Strzelnica Szkolna typu A-4 (Strzelnica Wałowa) - 0,298 ha, kompleks szkoleniowy Strzelnica Szkolna typu B-6 (PCO-2) - 0,07 ha, kompleks szkoleniowy OSzA- 0,25 ha, kompleks magazynowy SO-1 - 1,20 ha, kompleks magazynowy Marszów - 0,676 ha, kompleks magazynowy Potok 13,515 ha - w czterech etapach w terminach podanych w zestawieniu pasów ppoż. - pas przy magazynach mps w kompleksie wojskowym Żagań Las - 0,044 ha w trzech etapach w terminach podanych w zestawieniu pasów ppoż..

4.2.5.) Wartość części: 23903,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż. usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym w GZ Świętoszów - mineralizacja 35,09 ha pasów ppoż. wokół obiektów szkoleniowych Garnizonu Świętoszów w dwóch etapach:- 1 etap - do 30.04.2021r. - 2 etap - do 31.10.2021r. Dodatkowo wykonawca ma zadanie usunięcia samosiejek i zakrzaczeń między pasem przeciwpożarowym a drogą dojazdową.

4.2.5.) Wartość części: 13264,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, żeosoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzonynie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożeniadokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnychbaz danych, ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:1) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji Umowy. Zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy;2) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do odbioru dostarczonych przez Wykonawcę Produktów. Zmiana osób, zostanie dokonana w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy;3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;4) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;5) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.6) W przypadku gdy nie będzie potrzeby wykonania wskazanej w formularzu cenowym ilości usług Wykonawcy przysługuje zapłata za faktycznie wykonaną część prac. 7) W szczególnych przypadkach, gdy wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niewykonalne z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru prac w zmniejszonym zakresie. Wykonawcy należy się wówczas zapłata za faktycznie wykonaną część zamówienia. Zamawiający nie naliczy w takich przypadkach kar umownych8) Niezależnie od postanowień ust. 2 pkt 1 - 8 , zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych tj. art. 455.9) Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem zmian określonych w pkt 1, 2 i 3 wymaga aneksu do Umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności bądź aneksu w postaci elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. 10) Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Świętoszów przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.