Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Krynica-Zdrój Dostawa środków ochrony osobistej rękawice diagnostyczne oraz wózka

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa środków ochrony osobistej (rękawice diagnostyczne) oraz wózka medycznego dla Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Kody CPV: 33192000-2 (Meble medyczne),33140000-3 (Materiały medyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 08:55:25
Nr 2021/BZP 00015425

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015425/01 z dnia 03/10/2021 08:55:25

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Kraszewskiego 142
-

zampub@szpital-krynica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków ochrony osobistej (rękawice diagnostyczne) oraz wózka medycznego dla Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kraszewskiego 142

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 47 32 409

1.5.8.) Numer faksu: 18 47 32 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków ochrony osobistej (rękawice diagnostyczne) oraz wózka medycznego dla Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed359b1-8176-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002042/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup sprzętu medycznego w ramach Tarczy Antykryzysowej-Pakiet Medyczny 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny2" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital-krynica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcamiodbywasię przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal orazpoczty elektronicznej.2. W postępowaniu o udzielenie zamówieniakomunikacja pomiędzyZamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,wniosków (innych niżwskazanych w rozdz. XII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywasię elektronicznie zapośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji"dostępnego na ePUAP orazudostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej. Wewszelkiej korespondencjizwiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługująsię numerem ogłoszenia(BZP lub ID postępowania).3. Dokumenty elektroniczne składane są przezWykonawcę zapośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszczarównieżmożliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, nawskazany wust.6 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody zwymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobusporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lubkonkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu MinistraRozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowychoraz innych dokumentów luboświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z2020 poz. 2415).I. Informacjeogólne1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu oudzielenie zamówieniapublicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto naePUAP ma dostęp doformularzy:"Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"oraz do"Formularza dokomunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3.Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: "Formularzzłożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku" i "formularza do komunikacji"wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XIX SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-5/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wózka medycznego wielofunkcyjnego - 1 szt.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium CENA: Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) *100gdzie:? cena(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danympakiecie)?cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)Za ofertęnajkorzystniejsząuznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryterium CENA: Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) *100gdzie:? cena(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danympakiecie)?cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)Za ofertęnajkorzystniejsząuznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rękawic diagnostycznych przez okres 6 m-cy od dnia podpisania umowy nitrylowych Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium CENA: Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) *100gdzie:? cena(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danympakiecie)?cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)Za ofertęnajkorzystniejsząuznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryterium CENA: Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) *100gdzie:? cena(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danympakiecie)?cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)Za ofertęnajkorzystniejsząuznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.273ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby)upoważnioną(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawartejest wewzorze, stanowiącym Załącznik nr 2b do Specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2B do Specyfikacji.2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca przedkłada:a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2A do Specyfikacji b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis z numerami serii w języku polskim- dokumenty mają potwierdzać, że oferowane parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 SWZ); b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu (odpowiednio):1) certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub dokument potwierdzający zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium2) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis z numerami serii w języku polskim- dokumenty mają potwierdzać, że oferowane parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 SWZ); b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu (odpowiednio):1) certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub dokument potwierdzający zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium2) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 1 do SWZ),b) szczegółowa oferta cenowa (załącznik nr 2 do SWZ),UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty "Szczegółowej Oferty Cenowej", Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. IX Specyfikacji) (załącznik nr 2A, 2B do SWZ)d) dokumenty wskazane w rozdz. X Specyfikacji e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo,f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnikado reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:a) w odniesieniu do wymagań postawionych przezZamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielniemusi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,b) Wykonawcy występujący wspólnie musząustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich wPostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należyprzedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),c) wszelka korespondencja wPostępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),d)wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące każdego zWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnikaWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku pakietu nr 1:2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy (rozumiana jako wykonanie umowy w innych terminach niż zostało to przewidziane postanowieniami umowy lub przedłużenie terminów wykonania umowy) może być dokonana w szczególności w sytuacji: a) działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie: - klęsk żywiołowych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy lub- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy lub - zdarzeń jak: strajki, rozruchy, akty wandalizmu, kradzieże, napady rabunkowe - których zaistnienie powinno zostać udokumentowane np. protokołem policyjnym z kraju w którym nastąpiło zdarzenie; b) wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia - w sytuacji: a) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert - Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części Przedmiot umowy, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, który jedynie niezwłocznie pisemnie informuje zamawiającego o nowym rachunku.W przypadku pakietu nr 2:1.W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, zmiana stawki na aktualnie obowiązująca nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmiany.2.Dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy, w przypadku:a)Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrówb)Zmiany przedmiotowe - produkt zamienny, równoważnyc)Zmiany sposobu konfekcjonowaniad)Zmiany liczby opakowań4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Krynica-Zdrój przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.