Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Warszawa dostawa sprężarek zaworów rozprężnych i płyt sprężarek inwenterowych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
dostawa sprężarek, zaworów rozprężnych i płyt sprężarek inwenterowych wraz z ich rozmieszczeniem i zamontowaniem w budynku przy ul. Poligonowej 3

Kody CPV: 42123300-0 (Sprężarki do urządzeń chłodzących),42131142-3 (Zawory sterujące),42131148-5 (Zawory odcinające),42967100-3 (Cyfrowa jednostka sterowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/10/2021 09:18:24
Nr 2021/BZP 00015452

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015452/01 z dnia 03/10/2021 09:18:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA - PRAGA W WARSZAWIE

04-051 Warszawa

ul. Poligonowa 3
-

zp@warszawapraga.so.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa sprężarek, zaworów rozprężnych i płyt sprężarek inwenterowych wraz z ich rozmieszczeniem i zamontowaniem w budynku przy ul. Poligonowej 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA - PRAGA W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140039870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poligonowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-051

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@warszawapraga.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://warszawapraga.so.gov.pl//

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa sprężarek, zaworów rozprężnych i płyt sprężarek inwenterowych wraz z ich rozmieszczeniem i zamontowaniem w budynku przy ul. Poligonowej 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-962d173c-817b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012992/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprężarek, zaworów rozprężnych i płyt sterujących do sprężarek inwenterowych wraz z ich rozmieszczeniem i zamontowaniem w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a. dokumenty w formacie pdf należy podpisywać tylko podpisem PAdES;b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem XadES (wewnętrzny lub otaczający);2. Wykonawca może podpisać dokumenty za pomocą:a. elektronicznego podpisu kwalifikowanego;b. podpisu zaufanego udostępnianego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej;c. podpisu osobistego udostępnianego w dowodzie osobistym wydanym po dniu 4 marca 2019 r.3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę w Systemie:a. stały dostęp do sieci Internet;b. zainstalowana przeglądarka internetowa: . Chrome w wersji 45 lub późniejsze - zalecana; . Firefox w wersji 46 lub późniejsze;. Opera w wersji 37 lub późniejsze;c. włączona obsługa JavaScript;d. oprogramowanie SzafirHost zainstalowane w systemie operacyjnym;e. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf;f. dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB - pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, zip, rar. Dokumenty złożone w postaci plików: jpg, jpeg, bmp, gif zostaną uznane za złożone nieskutecznie;g. zainstalowany dodatek Szafir SDK Web do przeglądarek;h. zainstalowane środowisko Java w wersji minimum 1.8 (jre).4. Zamawiający podaje także informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a. plik załączony i zapisany przez Wykonawcę w Systemie nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;b. oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi "przypięta" do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas (HH:MM:SS).5. Zamawiający informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.2) Inspektorem ochrony danych jest pan Dariusz Rzepczyński. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawapraga.so.gov.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/SOWP/1/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp". 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy Pzp, przez okres zawartej umowy oraz w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8) Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;. nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SOWP/1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym postępowaniem jest dostawa sprężarek, zaworów rozprężnych i płyt sprężarek inwenterowych wraz z ich rozmieszczeniem i zamontowaniem w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie, będącego w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także przeniesienie jednej jednostki wewnętrznej klimatyzacji pomiędzy dwoma sąsiadującymi pomieszczeniami, zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42123300-0 - Sprężarki do urządzeń chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42131142-3 - Zawory sterujące

42131148-5 - Zawory odcinające

42967100-3 - Cyfrowa jednostka sterowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas montażu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument może zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego, otrzymanego w postaci papierowej, opatrzonego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy. W przypadku składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego otrzymanej przez Wykonawcę za pomocą systemu informatycznego e-KRK ,Wykonawca składa w Systemie wszystkie pliki jakie otrzymał z Krajowego Rejestru Karnego. Wykonawca nie podpisuje otrzymanego pliku. Informacja musi być złożona w Systemie.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275) - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej). Oświadczenie musi być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej, złożone w Systemie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument musi być złożony w formie lub postaci elektronicznej w Systemie i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, samodzielnie pobierze dokumenty dotyczące Wykonawcy i/lub Podwykonawców znajdujące się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, pod warunkiem że Wykonawca w ofercie wskaże dane (właściwy rejestr) umożliwiające dostęp do powyższych informacji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest złożyć w formie lub postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą poprzez System.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą poprzez System.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w rozumieniu art. 58 uPzp, w ofercie należy:a. wskazać podmioty (Wykonawców) składające ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib);b. wskazać pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 5 lit. a SWZ;c. przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną.3. Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać dokument wskazany w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 niniejszej SWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla każdego z podmiotów (Wykonawców) ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W warunkach określonych w art. 455 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie w następującym zakresie:a. w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile w stosunku do nowego wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;b. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;c. w przypadku gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.