Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Chmielno Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2021

Kody CPV: 44113800-3 (Materiały do układania nawierzchni drogowych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 06:40:47
Nr 2021/BZP 00015941

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015941/01 z dnia 03/11/2021 06:40:47

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Chmielo

83-333 Chmielno

Gryfa Pomorskiego 22
-

sekretariat@chmielno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674925

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gryfa Pomorskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Chmielno

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-333

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 685 68 68

1.5.8.) Numer faksu: 58 742 59 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chmielno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chmielno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06dbf5a7-8199-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000076/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja dróg - zakup płyt yomb

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.chmielno.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.chmielno.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane "RODO") informujemy, że:1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Chmielno. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 44, mail: iod@chmielno.pl 3) Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:a. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych b. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia c. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych4) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. W szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dostęp do danych zostanie ograniczony. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty z którymi Urząd Gminy w Chmielnie zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją wyłącznie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.6) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania publicznego; d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86). 7) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-II.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 264023,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot (nazwa) zamówienia: "Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2021". Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i rozładunek 7690 sztuk nowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm. Zamawiający wymaga aby każda płyta drogowa posiadała oznaczenie producenta. Płyty winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1339:2005 oraz być krzyżowo zbrojone stalą wg normy PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm. Zamawiający dopuści zastosowanie zbrojenia z dwóch siatek, w przypadku gdy jedna z siatek będzie składała się z prętów o gr. 8 oraz 6 mm, a druga z siatek z prętów zbrojeniowych o grubości 6 oraz 4,5 mm. Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych - 30 mm ? 5 mm. Produkt powinien posiadać odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm3/mm2) oraz odporność na działanie mrozu w stopniu mrozoodporności F 150. Ponadto płyty powinny być wytrzymałe na ściskanie i wykonane z betonu o klasie nie mniejszej niż C25/30 i nasiąkliwości poniżej 5%. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ?5 mm, szerokość ? 5 mm, grubość ? 3 mm. Płyty muszą posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) potwierdzająca właściwości użytkowe płyt oraz wymagania dla prefabrykatów z betonu. Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zakres zmówienia nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów w danym kryterium 1 C - cena 0,60 Pmax1 =60 pkt2 G- okres udzielonej gwarancji 0,40 Pmax2 =40 pkt2. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego algorytmu (wzoru):Kryterium nr 1 Cena[C] 60 % (max 60 pkt.)C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: x 0,60 x 100 pkt CMIN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu CB - cena oferty badanejKryterium nr 2 G - okres udzielonej gwarancji [G] 40% (max. 40 pkt) G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium "okres udzielonej gwarancji" gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:udzielenie gwarancji na okres równy 36 miesięcy 0 pktudzielenie gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy i krótszy niż 48 miesięcy 10 pktudzielenie gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 48 miesięcy i krótszy niż 60 miesięcy 20 pktudzielenie gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 60 miesięcy i krótszy niż 72 miesiące 30 pktudzielenie gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 72 miesiące 40 pktUwaga: Minimalna okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące- Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium "okres udzielonej gwarancji" w oparciu o okres gwarancji wskazany w formularzu ofertowym.3. Wykonawca będzie obowiązany do udzielenia gwarancji Zamawiającemu w Umowie na okres równy okresowi podlegającemu powyższej ocenie. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.PŁ = C + G gdzie PŁ - łączna liczba punktówC - liczba punktów w kryterium cenyG - okres udzielonej gwarancji4. Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt. 5. W przypadku poprawianiu omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy. 6. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe ocenia się według tych samych zasad.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę płyt drogowych typu YOMB, o wartości co najmniej 150 000 PLN brutto.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z normami i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy "Wykaz dostaw" (Załącznik Nr 3 do SWZ) oraz dokumentów załączonych do "Wykazu dostaw".W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza, aby wykaz stanowiący załącznik nr 3 do SWZ dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata tj. 5 lat przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.2. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów. 2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6.2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.2.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.2.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. 3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:a) spółka cywilna - w rozumieniu przepisów art. 860-875 KC,b) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane "konsorcjum" dwóch lub więcej Wykonawców.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w Rozdziale X pkt. 1 i 3 SWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, by przy ich ocenie wspólnie spełniali ww. warunki. W przypadku opisu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie określonym w art. 273 ust. 1 Pzp. wystarczającym jest, jeśli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże spełnienie określonego warunku, powyższe oznacza, że warunek spełnia w całości konsorcjum Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Dokumenty od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:-zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;-czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Składane na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 Pzp, wskazanych poniżej:a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:- dokumenty potwierdzające parametry i gwarancje oferowanych produktów:- aprobata techniczna, atesty i certyfikaty- dokument sporządzony w języku polskim, wystawiony przez producenta płyt drogowych wraz z informacją o udzielonej gwarancji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:a) spółka cywilna - w rozumieniu przepisów art. 860-875 KC,b) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane "konsorcjum" dwóch lub więcej Wykonawców.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w Rozdziale X pkt. 1 i 3 SWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, by przy ich ocenie wspólnie spełniali ww. warunki. W przypadku opisu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie określonym w art. 273 ust. 1 Pzp. wystarczającym jest, jeśli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże spełnienie określonego warunku, powyższe oznacza, że warunek spełnia w całości konsorcjum Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty, która została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie określonym we wzorze umowy. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności i wymaga akceptacji każdej ze Stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" udostępnionego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chmielno przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.