Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Katowice Usługa przeprowadzenia przesiewowych testów w kierunku SARS COV2

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa przeprowadzenia przesiewowych testów w kierunku SARS COV2 metodą RT-LAMP podczas Mistrzostw Świata Sztafet Silesia Relays 2021 (1-2 maja 2021, Stadion Śląski w Chorzowie)

Kody CPV: 85140000-2 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 10:03:57
Nr 2021/BZP 00016103

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/19/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016103/01 z dnia 03/11/2021 10:03:57

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

STADION ŚLĄSKI SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

40-029 Katowice

Reymonta 24/203
-

zampubli@stadionslaski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia przesiewowych testów w kierunku SARS COV2 metodą RT-LAMP podczas Mistrzostw Świata Sztafet Silesia Relays 2021 (1-2 maja 2021, Stadion Śląski w Chorzowie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STADION ŚLĄSKI SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243373827

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 24/203

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-029

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubli@stadionslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadionslaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport i kultura

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia przesiewowych testów w kierunku SARS COV2 metodą RT-LAMP podczas Mistrzostw Świata Sztafet Silesia Relays 2021 (1-2 maja 2021, Stadion Śląski w Chorzowie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d5d60d3-8206-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego doautentykacji i podpisu.2. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcypodpisu kwalifikowanego) . Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek . system operacyjny Windows 7 i późniejszeb)Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP . zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre).w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki SzafirSDK Web .oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.3. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 4. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 5. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawokorzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu 6. Szczegóły zostały opisane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z póżn.zm) informuję, że:? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o. ? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych : iod@stadionslaski.pl? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Pani/Pana udziałem.? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu m.in. o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm..), dalej "ustawa Pzp";? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/14/TPBN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeprowadzenia przesiewowych testów w kierunku SARS COV2 metodą RT-LAMP podczas Mistrzostw Świata Sztafet Silesia Relays 2021 (1-2 maja 2021, Stadion Śląski w Chorzowie)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji ze 100% usług do dnia 17 kwietnia 2021 roku.2. W przypadku odwołania Imprezy z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia tylko za zrealizowany zakres, jeśli usługa została wykonana przed odwołaniem Imprezy3. Realizacja min 2800testów;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-26 do 2021-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy, w następujących okolicznościach:a) zmian stawki podatku od towarów i usług;- o kwotę wynikającą z takiej zmiany,b) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy konieczności zmiany zakresu Umowy z uwagi na zmiany przepisów prawa dotyczących wymogów sanitarno-epidemiologicznych;c) zmiany w Umowie korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego (np. obniżające koszty realizowania umowy itp.);d) działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Umowy;e) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności odwołanie, ograniczenie lub przesunięcie czasowe Imprezy- w powyższych przypadkach zmiany mogą polegać na zmianie zakresu Umowy, zmianie terminu realizacji Umowy, zmianie miejsca realizacji Umowy i/lub zmianie wysokości wynagrodzenia.2. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji ze 100% usług do dnia 17 kwietnia 2021 roku. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 15 Umowy.3. Zmiana z ust. 1 może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na Umowę. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu do umowy oraz udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.4. W przypadku odwołania Imprezy z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia tylko za zrealizowany zakres, jeśli usługa została wykonana przed odwołaniem Imprezy, w każdym przypadku jednak nie mniejszego niż określone w § 6 ust. 15 Umowy.5. Każda ze zmian umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego.6. Jakiekolwiek przyczyny dla dokonania zmian w Umowie, o których mowa w § 11 Umowy, stanowią wyłącznie katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, o ile nie są one bezwzględnie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wystąpienie takich przyczyn nie tworzy jednocześnie zobowiązania po stronie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wykonawca nie może domagać się zatem zmian w Umowie w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 11 Umowy i wywodzić z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

ZAMAWIAJĄCY: STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.REYMONTA 24/203, 40-029 KATOWICE ODDZIAŁ W CHORZOWIE UL. KATOWICKA 10 41-500 CHORZÓWNIP: 9542745209 REGON: 243373827-00028,


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Katowice przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.