Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Bydgoszcz usługi dezynsekcji deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
usługi dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 WSKzP - SPZOZ w Bydg. oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ul. Skromna 5.

Kody CPV: 90923000-3 (Usługi odszczurzania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/11/2021 06:50:11
Nr 2021/BZP 00015946

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015946/01 z dnia 03/11/2021 06:50:11

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

85-681 Bydgoszcz

Powstańców Warszawy 5
-

bbaranowska@10wsk.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 WSKzP - SPZOZ w Bydg. oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ul. Skromna 5.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090538318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 5

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-681

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 261417364

1.5.8.) Numer faksu: 261416199

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bbaranowska@10wsk.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10wsk.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 WSKzP - SPZOZ w Bydg. oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ul. Skromna 5.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a89d29c3-819e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002962/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 dezynsekcja, deratyzacja i monitoring oraz utylizacja gryzoni i padłych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.10wsk.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. 2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ulicy Skromna 5. " - znak sprawy: 26/2021. 4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywaćkwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf(np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca sięstosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 8. Określa się następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet;b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównychprzeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.9. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 10. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania";c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcjipliku na Platformie. 11. W postępowaniu, wszelkie ośw.. wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy . Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 12. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie zRODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 10 WSKzP - SPZOZ , ul. Powstańców Warszawy 5 , 85-681 Bydgoszcz.Tel.: 261 417 001; e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl 2) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -sprawa nr: 26/2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okresobowiązywania umowy.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu. Do obowiązków tych należą:1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osóbfizycznych,których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których daneWykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.Zamawiający informuje, że; 1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ześrodków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę, której daneosobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, zuprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;6) w przypadku, gdy wniesienie żądaniadotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ulicy Skromna 5.wg formularza cenowego i zapisów swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 90923000-3 - Usługi odszczurzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przybycia na wezwanie interwencyjne

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.2. Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej;Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; Zaświadczenie z ZUS lub KRUS; Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG; Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu;Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 4 swzPonadto:. kopię aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2010r. min. jednego pracownika Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.. kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przez Pełnomocnika ochrony szkolenia, o którym mowa w ustawie2. Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.. zezwolenie na zbieranie i transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierząt kat. 1 i 2 oraz decyzję o dopuszczenie środka transportu do ich przewozu.. kopia umowy na utylizację padłych gryzoni3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - na kwotę min. 300 000,00 PLN brutto.4. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedłożyć: . min. jedną usługę w zakresie DD w placówce służby zdrowia w ramach której były/są świadczone również usługi interwencyjne w dni powszednie i święta na kwotę min. 100 000,00 zł w ramach jednej umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wzór oferty elektronicznej; formularz cenowy; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; kopia zarządzenia (decyzja organizacyjna) o powołaniu Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010. 128.1228.; oświadczenie o posiadaniu przez pracowników wykonujących usługę, aktualnej pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 240.00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści 00/100 PLN).2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-03-22 do godz. 08:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).3.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-04-20.4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 59 1130 1075 0002 6030 4320 0005 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być 10WSKzP SPZOZ, Powstańców Warszawy 5 , 85-681 Bydgoszcz;b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6.Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 7.W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnieo udzielenie zamówienia;c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2.Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust.1 pkt. 2-4 i ust.2 ustawy Pzp. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności:a. w przypadku zakończenia terminu umowy, a niewykorzystania środków finansowych - wydłużenie okresu obowiązywania umowy do czasu wyboru kolejnego Wykonawcy (maksymalnie do 3 miesięcy),b. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień dodatkowych w wysokości do 10% wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.3. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług; b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot., zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.6. W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3, także Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Przed złożeniem wniosku, Zamawiający jest uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym, przykładowo, pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie), kwot składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.7. Strony dokonają zmiany umowy w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

ze względów technicznych nazwa postępowania w ogłoszeniu została skrócona,


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bydgoszcz przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.