Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Bochnia Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Kody CPV: 50100000-6 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/12/2021 13:24:09
Nr 2021/BZP 00017120

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/22/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017120/01 z dnia 03/12/2021 13:24:09

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

32-700 Bochnia

Krakowska 31
-

zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbd124d0-8324-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.Za datę przekazaniaoferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikającwcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcyposługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl poza złożeniem oferty, która musi być złożona przez mini portal. Ofertę składa się, podrygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Nie podpisanie oferty ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej (zwany dalej "Szpitalem"), adres: ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl;? Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl, tel. (14) 615-32-01;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-5-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Całość przedmiotu zamówienia obejmuje obsługę następujących samochodów:Marka / model Numer rejestracyjny Rok produkcjiFiat Doblo Multi Jet KBC 99SJ 2007Fiat Ducato 2,8 JTD KBC V699 2002Fiat Ducato 2,8 JTD KBC 99JL 2005Mercedes Benz Sprinter 313 TDI KBC R422 2001Mercedes Benz Sprinter 316 Cdi 4x4 KBC 05499 2009Mercedes Benz Sprinter KBC 34799 2013Mercedes Benz Sprinter 316 CDI KBC 46099 2015Mercedes Benz Sprinter KBC 49995 2016Mercedes Benz Sprinter KBC 72699 2017Mercedes Benz Sprinter KBC 76941 2020Mercedes Benz Sprinter KBC 77990 2020Renautl Trafic KBC 08099 2010Renault Trafic KBC 17599 2011Volkswagen Crafter KBC 01199 2008Volkswagen Crafter 2.0TDI KBC42299 2015Volkswagen T-5 7EH 135 4-Motion KBC 23499 2012Szczegółowy wykaz samochodów objętych Usługą serwisową, orientacyjną ilość roboczogodzin w ramach Usług serwisowych, orientacyjna wartość materiałów eksploatacyjnych i części samochodowych użytych w ramach usług serwisowych oraz orientacyjną ilość wymiany opon wraz z wyważeniem zawiera formularz asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://miniportal.uzp.gov.pl/, dodatkowo http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +40% (zamówienie maksymalne opcja 140%) / albo -40% (zamówienie minimalne opcja 60%) określonej w Umowie, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie w zakresie ilości roboczogodzin, wartość materiałów eksploatacyjnych i części samochodowych użytych w ramach Usług serwisowych, ilość wymiany opon wraz z wyważeniem, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mogą być spowodowane spowodowane brakiem możliwości przewidzenia częstotliwości oraz zakresów Usług serwisowych, a przede wszystkim kosztów oraz czasochłonności ich wykonywania. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV.2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:Kryterium Waga [%] Maksymalna liczba punktówCena roboczogodziny brutto za Usługi serwisowe K1 60% 60Cena brutto za wymianę 1kpl opon K2 5% 5Cena brutto za holowanie lub przewóz lawetą za 1 km K3 5% 5Okres gwarancji na wykonaną Usługę serwisową K4 5% 5Okres gwarancji na wykorzystane materiały K5 5% 5Czas rozpoczęcia Usług serwisowych opisanych w §2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy w sprawie Zamówienia publicznego dalej jako Czas rozpoczęcia Usług serwisowych - nagła awaria K6 10% 10Czas rozpoczęcia Usług serwisowych opisanych w §2 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy w sprawie Zamówienia publicznego dalej jako Czas rozpoczęcia Usług serwisowych - zwykła awaria K7 10% 10RAZEM 100% 100Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:C = K1 + K2+K3+K4+K5+K6+K7gdzie:C - całkowita liczba punktów;K1 - punkty uzyskane w kryterium Cena roboczogodziny brutto za Usługi serwisowe;K2 - punkty uzyskane w kryterium Cena brutto za wymianę 1kpl opon;K3 - punkty uzyskane w kryterium Cena brutto za holowanie lub przewóz lawetą za 1 km;K4 - punkty uzyskane w kryterium Okres gwarancji na wykonaną Usługę serwisową;K5 - punkty uzyskane w kryterium Okres gwarancji na wykorzystane materiały. K6 - punkty uzyskane w kryterium Czas rozpoczęcia Usług serwisowych - nagła awariaK7 - punkty uzyskane w kryterium Czas rozpoczęcia Usług serwisowych - zwykła awaria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za wymianę 1kpl opon

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za holowanie lub przewóz lawetą za 1 km

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną Usługę serwisową

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykorzystane materiały

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia Usług serwisowych - nagła awaria

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia Usług serwisowych - zwykła awaria

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. 2) Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.3) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.4) Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, są zobowiązani do złożenia w ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w ppkt. V.9.3) SWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie opisanej w pkt. X.13) SWZ.5) Korespondencja oraz komunikacja w Postępowaniu, po otwarciu ofert, dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którymmowa w ppkt. V.9.3)6) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 7) Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie po terminie składania ofert. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w pkt. V.1.1)SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.9) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. V.2.1) - V.2.2) SWZ składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia pkt.V.8) SWZ stosuje się odpowiednio

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Strony dopuszczają zmiany w Umowie w następującym zakresie:a. cen urzędowychb. zmiany wykazu samochodów objętego Umową, zgodnie z § 1 ust. 4-5c. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przetargowej przez okres trwania Umowy, przy czym w czasie trwania Umowy ceny brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.5. W każdym czasie trwania Umowy Wykonawca może dokonać obniżki cen jednostkowych i nie wymaga ona zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do Umowy. Wystawienie faktury z ceną niższą niż wymieniona w załączniku nr 1 do Umowy jest równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę niższej ceny.6. Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmiany Umowy, poprzez sporządzenie aneksu, w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany:a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, a. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być adekwatna, tj. wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa, a kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. Wykonawca powinien wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na koszty wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. XIV SWZ

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "Środki ochrony prawnej" Ustawy Pzp, na stronie https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bochnia przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.