Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Wykonanie ulicy Letniskowej w Starachowicach

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Wykonanie ulicy Letniskowej w Starachowicach"

Kody CPV: 45233120-6 (Roboty w zakresie budowy dróg)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/05/2021 13:14:50
Nr 2021/BZP 00014011

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014011/01 z dnia 03/05/2021 13:14:50

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Starachowice

27-200 Starachowice

ul. Radomska 45
-

zamowienia@starachowice.eu

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Wykonanie ulicy Letniskowej w Starachowicach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Starachowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 45

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.8.) Numer faksu: 41 273-82-75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie ulicy Letniskowej w Starachowicach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e746263-7cec-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001188/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wykonanie ul. Letniskowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.starachowice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy składający oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać konto na Platformie ePUAP. Wykonawca przesyła w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zaszyfrowaną ofertę przez "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku". Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plikz kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pli został opisany w załączniku do SWZ "Instrukcja użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały ww. instrukcji.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub oraz innych dokumentówi informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznejpoprzez e - mail: zamowienia@starachowice.eu.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Starachowicach,ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tel. (41) 273-82-75.inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach jest Pan Wojciech Gawęcki; e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie ulicy Letniskowej w Starachowicach" prowadzonym w trybie podstawowym;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnymz ustawą.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021.SD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni w pasie drogowym ul. Letniskowej w Starachowicach.Przewidziana do utwardzenia nawierzchnia ul. Letniskowej zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 253, 254/4, 255, 256/16 obręb 07 w Starachowicach.Modernizowany obiekt to istniejąca droga o ruchu dwukierunkowym, o nawierzchni zróżnicowanej: tłuczniowej; z destruktu asfaltowego oraz zniszczonych prefabrykatów betonowych. Obsługuje zabudowę jednorodzinną oraz stanowi dojazd do niezabudowanych działek budowlanych. W wyniku wykonanych robót dotychczasowa nawierzchnia zostanie zastąpiona nawierzchnią rozbieralną z elementów małowymiarowych. Parametry przewidzianej do remontu ulicy:klasa drogi według miejscowego planu zagospodarowania terenu - L,kategoria ruchu - KR3,szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna,szerokość projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej - min. 3,00 m, w tym:nawierzchnia z kostki podwójnej T Behaton ażurowej gr. 8 cm - min. 2,00 m,nawierzchnia z kostki podwójnej T Behaton pełnej gr. 8 cm - min. 1,00 m,długość remontowanej ulicy - 692,00 m.Zakres robót budowlanych obejmuje:prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe,rozbiórkę elementów przewidzianych,roboty ziemne związane z profilowaniem koryta,ułożenie krawężników, oporników i obrzeży,ułożenie warstw konstrukcji,ułożenie nawierzchni,prace wykończeniowe,prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty wykonawcze:"Remont nawierzchni w pasie drogowym ul. Letniskowej w Starachowicach","Utwardzenie nawierzchni na terenie dz. nr ew. 253, 254/4, 255, 256/16 z obrębu 07w okolicy ul. Letniskowej w Starachowicach",stanowiące załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).Wykonawca, w celu przygotowania się do złożenia i prawidłowego sporządzenia ofert, może przeprowadzić wizję lokalną dla zapoznania się z terenem, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. Z uwagi, iż zamówienie obejmuje roboty na terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.Obiekt powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, w szczególności ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.Wykonawca w ramach ceny ofertowej zamówienia m.in. winien zapewnić:1) obsługę geodezyjną robót obejmującą: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy i obowiązkowo przed rozpoczęciem robót wykonanie aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego przez uprawnionego geodetę oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymanie zaplecza budowy, kosztów nadzoru ze strony właścicieli instalacji zlokalizowanych w obrębie realizowanego przedsięwzięcia, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w tym naprawy uszkodzonych nawierzchni, humusowanie i posianie trawy na terenach zniszczonej zieleni a także ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,4) uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.5) oferowany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty (minimum 60 miesięcy). Wydłużenie tego okresu o kolejne miesiące (maksymalnie do 84) będzie powodować odpowiednią ocenę oferty w kryteriach oceny ofert. Wzór "Karty gwarancji jakości robót budowlanych" oraz wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek określają załączniki do SWZ.Wymagania ogólne:Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy w projekcie budowlanym i wykonawczym, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SWZ przed złożeniem ofert.Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SWZ oraz wzorze umowy, którez jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia, również za uszkodzenie uzbrojenia podziemnego.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z wykonywaniem robót brukarskich oraz czynności związanych z użyciem maszyn i urządzeń przy robotach drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki:1) posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej:jedną lub kilka robót budowlanych (maksymalnie łącznie 5 robót), polegających na wykonaniu remontów, modernizacji lub budowy nawierzchni z kostki betonowej lub płyt ażurowych (np.: chodniki, deptaki, miejsca postojowe, parkingi, drogi, utwardzanie gruntu) o wartości łącznej nie mniejszej niż 250.000,00 zł (brutto).W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówieniatj. wymagane jest dysponowanie:jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Wymagane jest wykazanie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej:jedną lub kilka robót budowlanych (maksymalnie łącznie 5 robót), polegających na wykonaniu remontów, modernizacji lub budowy nawierzchni z kostki betonowej lub płyt ażurowych (np.: chodniki, deptaki, miejsca postojowe, parkingi, drogi, utwardzanie gruntu) o wartości łącznej nie mniejszej niż 250.000,00 zł (brutto).W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego wg załącznika - WYKAZ OSÓB.Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówieniatj. wymagane jest dysponowanie:jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Więcej w pkt. 7 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.Wymóg złożenia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.Oferta winna zawierać co najmniej:1) wypełniony formularz OFERTA z kosztorysami ofertowymi,2) wypełnione formularze oświadczeń - załączniki nr 2 i 33) wypełnione formularze oświadczeń - załączniki nr 2a i 3a, jeśli dotyczy4) zobowiązanie innego podmiotu (zgodnie z pkt 7 ppkt 5 SWZ),5) uzasadnienie zastrzeżonych w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy (zgodnie z pkt 12 ppkt 7 SWZ),6) pełnomocnictwo - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z pkt 7 ppkt 5 SWZ),7) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:7.000,00 zł - na cały okres związania ofertą.2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu - tylko przelewem na rachunek bankowy nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg "Wykonanie ulicy Letniskowejw Starachowicach" z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w treści gwarancji wadialnej - istnieje.Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioseko zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) tejże ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, które nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy, w przypadkach:1) Zmiany personelu Wykonawcy na osobę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu, wymagane przez Zamawiającego w pkt 6 SWZ. W przypadku zmiany kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w trakcie realizacji umowy, zaproponowana osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji ile wskazano w ofercie.Powyższe zmiany należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat wykonanych realizacji (należy podać dokładny zakres robót odpowiadający wymaganiom określonym w SWZ), uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby.2) Zmiany personelu Zamawiającego.3) Zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy.4) Wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi za wiedzą Zamawiającego.5) Zmiany technologiczne - realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji:a) gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,b) w związku z postępem technicznym za zgodą autora projektu i Zamawiającego, wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki itp.), skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych,w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,d) zmiany obowiązującego prawa.6) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a) wystąpienia klęsk żywiołowych,b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności: opadów śniegu lub deszczu trwających w sposób ciągły, nieprzerwanie powyżej 5 dni roboczych lub innych zjawisk atmosferycznych powodujących przerwanie robót budowlanych,c) wystąpienia przeszkód wynikających ze struktury geologicznej gruntu [np. kategorii gruntu, głazów narzutowych, warunków gruntowych (wysoki poziom wód gruntowych - do minus 0,5 m głębokości), kurzawki itp.], warunków archeologicznych w szczególności: znalezisk, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji technicznej a mających wpływ na termin wykonania umowy,d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bukrów, fundamentów itp.), podziemnych sieci, instalacji urządzeń,e) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Starachowice przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.