Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Tarnów Bieżące utrzymanie i obsługa szaletów miejskich na terenie miasta

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Bieżące utrzymanie i obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Tarnowa w okresie kwiecień - grudzień 2021 r.".

Kody CPV: 90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/13/2021 11:54:14
Nr 2021/BZP 00017263

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017263/01 z dnia 03/13/2021 11:54:14

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

Komunalna 31
-

puk@puk.tarnow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Bieżące utrzymanie i obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Tarnowa w okresie kwiecień - grudzień 2021 r.".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PUK Tarnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122830260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 31

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146258209

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puk@puk.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Bieżące utrzymanie i obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Tarnowa w okresie kwiecień - grudzień 2021 r.".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8a3bff9-83ed-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz "Formularz do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).2. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Powyższe oświadczenie zawarto w treści Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUK.PR/ZP/2021/03/01

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie kwiecień - grudzień 2021r. usług polegających na bieżącym utrzymaniu i obsłudze szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa w następujących lokalizacjach: 1) szalet miejski przy Pl. Kościuszki w Tarnowie, o pow. ok. 30 m2,2) szalet miejski przy ul. Klikowskiej w Tarnowie, o pow. ok. 25 m2,3) szalety miejskie (2 obiekty) w Parku Strzeleckim w Tarnowie, o pow. ok. 10 m2 każdy,4) szalet miejski przy ul. Brodzińskiego w Tarnowie, o pow. ok. 15 m2.5) szalet miejski przy ul. Kochanowskiego - Chyszowskiej (węzeł przesiadkowy), o pow. ok. 9,6 m2.Pozostały opis zamówienia zawarto w swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego wydłużenia lub skrócenia okresów, dni lub godzin działania poszczególnych szaletów (prawo opcji) w stosunku do wskazanych w tabeli w pkt 3. Zmiany umowy w tym zakresie (również zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy - odpowiednio jego zmniejszenie lub zwiększenie) będą wprowadzane z uwzględnieniem podanej w ofercie Wykonawcy ceny zł brutto za 1 miesiąc świadczenia usług objętych umową dla danego szaletu, i dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu Stron.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu ww. kryterium otrzyma najwyższą punktację.4. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionego wzoru. Wyniki ułamkowe Zamawiający ustali z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dokonując zaokrąglenia poprzez zwiększenie drugiej cyfry po przecinku o jeden, jeśli trzecia cyfra po przecinku będzie większa lub równa 5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane ww. kryterium.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt.1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ.2. Wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu/utrzymaniu czystości w obiekcie użyteczności publicznej (lub pomieszczeniu użyteczności publicznej), trwającą nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł netto.1) Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług podać zakres usług odpowiadających zakresowi ww. warunku. 2) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są pod adresem http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 3.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 8 do SWZ;3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdziałem XI ust. 6 pkt 6.3 SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (rozdział XI ust. 6 pkt 6.1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (rozdział XI ust.6 pkt. 6.1) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. Dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP (rozdz. XI ust 6 pkt.6.5 SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 2. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w umowie (zmiana wynagrodzenie na podstawie § 8 ust. 4), dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy PZP oraz z uwzględnieniem art. 455 ustawy PZP także w następujących przypadkach:1) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy, w szczególności w razie zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku odpowiedniej zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie netto zł Wykonawcy pozostaje bez zmian. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług,2) okresowego wydłużenia lub skrócenia godzin pracy lub okresów działania poszczególnych szaletów (§ 1 ust. 4) - w takim przypadku odpowiedniej zmianie (zwiększeniu albo zmniejszeniu) ulegnie wynagrodzenie zł netto Wykonawcy z uwzględnieniem podanego w ofercie Wykonawcy wynagrodzenia zł netto za 1 miesiąc świadczenia usług objętych umową dla danego szaletu i przy uwzględnieniu, że stawka wynagrodzenia za każdy dzień świadczenia usług w danym szalecie, niezależnie od ilości dni przypadających w miesiącu, wynosi 1/30 część odpowiedniego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 - 5.3) zaprzestania działalności szaletu, w którejś z określonych w § 1 ust. 1 lokalizacji - w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian lokalizacji i adekwatna do okoliczności zmiana wynagrodzenia zł netto Wykonawcy poprzez jego obniżenie o iloczyn liczby miesięcy nieświadczenia w danej lokalizacji usługi objętych umową i wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawcy za świadczenie usług w tej lokalizacji szaletu,4) zmiany lokalizacji któregokolwiek z szaletów wskazanych w § 1 ust. 1 - w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian dot. lokalizacji szaletu bez zmiany wynagrodzenia zł netto Wykonawcy,5) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy - w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian korzystnych dla Zamawiającego jednak bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,6) zmiany nazwy, siedziby stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych stron - w takim przypadku nastąpi uaktualnienie zapisów umowy,7) zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy,8) zmian podwykonawców z § 13 - w razie wystąpienia niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja usług przez dotychczasowego podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa,3. Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie do drugiej Strony w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie, z zastrzeżeniem że wniosek Wykonawcy nie jest dla Zamawiającego wiążący.4. Po otrzymaniu wystąpienia, o którym mowa w ust. 3, druga Strona obowiązana jest ustosunkować się na piśmie w terminie do 7 dni.5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian nie została przyjęta.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem "Formularza do złożenia lub wycofania oferty", dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Tarnów przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.