Dzisiaj jest: 1.12.2022, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Wrocław Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego - w podziale na 9 zadań

Kody CPV: 30200000-1 (Urządzenia komputerowe),30232120-1 (Drukarki igłowe),30121200-5 (Urządzenia fotokopiujące),30232150-0 (Drukarki atramentowe),32420000-3 (Urządzenia sieciowe),32420000-3 (Urządzenia sieciowe),30213100-6 (Komputery przenośne),48210000-3 (Pakiety oprogramowania dla sieci),30237000-9 (Części, akcesoria i wyroby do komputerów),30232100-5 (Drukarki i plotery),30232110-8 (Drukarki laserowe),30121200-5 (Urządzenia fotokopiujące),38652100-1 (Projektory),32322000-6 (Urządzenia multimedialne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/15/2021 12:15:27
Nr 2021/BZP 00017619

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017619/01 z dnia 03/15/2021 12:15:27

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 49A
-

kwolicka@ckz.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego - w podziale na 9 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931911784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzegomska 49A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-611

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 798 67 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwolicka@ckz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego - w podziale na 9 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6499af05-8560-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000511/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla: 1) projektu "Twój czas na staż" - Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9; 2) projektu "Bliżej zawodu" - Zadania 7 i 8.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portalhttp://www.ckz.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (kwolicka@ckz.edu.pl) - na zasadach określonych poniżej. 2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Panią Katarzynę Wolicką - głównego specjalistę ds. zamówień, e-mail: kwolicka@ckz.edu.pl.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: "Formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku", "Formularza do komunikacji". 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w "Regulaminie korzystania z miniPortalu" oraz w "Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)". 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, tj.: "Formularz do złożenia i wycofania oferty" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu - w szczegółach danego postępowania. 9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w rozdz. VIII ust. 3 swz oraz rozdz. XIII ust. 9 swz, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.11. W postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal ("Formularz do komunikacji"). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 12.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) i/lub numerem postępowania (1/TP/CKZ/2021), ID postępowania.13.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: kwolicka@ckz.edu.pl; sekretariat@ckz.edu.pl 14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, e-mail sekretariat@ckz.edu.pl, tel. 71 798-67-00 (kontakt możliwy w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku).2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego jest Pan Tomasz Grzybowski, tel. 501 083 482, e-mail iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl. CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/TP/CKZ/2021, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).4. Podane przez Panią/Pana dane mogą być ujawnione: firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, kancelariom prawnym, firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia, podmiotom utrzymującym oprogramowania, z którego korzystamy w bieżącej działalności. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną informacje dotyczące postępowania, które jest jawne - z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej jako: ustawa PZP. Udostępnieniu mogą podlegać wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych szczególnych kategorii - określonych w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 8. Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ? na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ?tel. 22?531-03-00, e-mail:?iod@uodo.gov.pl,??www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza reguły przetwarzania danych osobowych.9. Nie przysługuje Pani/Panu:? prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać tych danych, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/CKZ/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - dostawa sprzętu informatycznego - komputery stacjonarne klasy PC (34 sztuk - dla 2 różnych konfiguracji).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 został określony w Załączniku nr 1 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ1"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 1 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ1. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 1, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - dostawa sprzętu informatycznego - drukarka igłowa (2 sztuki - dla dwóch różnych typów), drukarka atramentowa kolorowa A4 (1 sztuka), urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (1 sztuka).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 został określony w Załączniku nr 2 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ2"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 2 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ2. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 2, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232120-1 - Drukarki igłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

30232150-0 - Drukarki atramentowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 - dostawa sprzętu informatycznego - wyposażenia lokalnej akademii CISCO, w tym:a) Router Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) - 8 sztukb) Kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD - 8 sztukc) Router Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) - 8 sztukd) Kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD - 8 sztuke) Przełącznik sieciowy Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base - 11 sztuk1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 został określony w Załączniku nr 3 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ3"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 3 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ3. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 3, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres trwania kontraktu serwisowego, o którym mowa w rozdz. IV, ust. 1 pkt 3 lit b i d swz, tj.: a)kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD b)kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 - dostawa sprzętu informatycznego - osprzętu sieciowego - tester sieciowy (1 sztuka), router WiFi z routingiem dynamicznym BGP (12 sztuk), przełącznik sieciowy Layer 2 (12 sztuk).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 został określony w Załączniku nr 4 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ4"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 4 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ4. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 4, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 - dostawa sprzętu informatycznego - zestaw do projektowania sieci WiFi (oprogramowanie i komputer przenośny) - 1 sztuka.1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 5 został określony w Załączniku nr 5 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ5"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 5 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ5. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 5, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 - dostawa sprzętu informatycznego - podzespoły do komputera (14 zestawów).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 6 został określony w Załączniku nr 6 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ6"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 6 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ6. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 6, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7 - dostawa sprzętu informatycznego - drukarka 3D (1 sztuka).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 7 został określony w Załączniku nr 7 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ7"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 7 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ7. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 7, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 8 - dostawa sprzętu informatycznego - drukarka monochromatyczna (1 sztuka) i drukarka kolorowa (1 sztuka), urządzenie wielofunkcyjne (2 sztuki).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 8 został określony w Załączniku nr 8 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ8"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 8 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ8. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 8, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 9 - dostawa sprzętu multimedialnego - projektor multimedialny (3 sztuki dla trzech różnych typów), kalibrator multimediów (2 sztuki), tablet graficzny (2 sztuki).1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 9 został określony w Załączniku nr 9 do swz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej "OPZ9"); 3. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 9 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ8. 4. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego - transportem zapewnionym przez Wykonawcę.UWAGA:Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.5. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach 8.00-15.00.6. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 9, parametry są wartościami minimalnymi - każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.7. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o podane kryteria.3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Treść oferty stanowi wypełniony:1) "Formularz ofertowy" stanowiący załącznik nr 10 do swz 2) "Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu" dla konkretnego Zadania - Załącznik 10.1 - 10.9 do swz UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać we wskazanym, w pkt 2, wykazie parametrów technicznych oferowanego sprzętu - wymagane dane jakie należy wskazać dla oferowanego sprzętu (zostały one wskazane w Załącznikach 10.1-10.9 do swz) UWAGA: brak podania tych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści swz.2.Wraz z ofertą muszą zostać złożone:1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 11 do swz - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;2) dla Zadania 1 (wyłącznie):b) wydruk dla oferowanego przez Wykonawcę procesora dla oferowanego sprzętu (komputer stacjonarny - konfiguracja 1) z wynikiem wskazującym co najmniej 8890 punktów w teście PassMark CPU na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; c) wydruk dla oferowanego przez Wykonawcę procesora dla oferowanego sprzętu (komputer stacjonarny - konfiguracja 2) z wynikiem wskazującym co najmniej 19 555 punktów w teście PassMark CPU na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; 3) dla Zadania 5 (wyłącznie):a) wydruk dla oferowanego przez Wykonawcę procesora dla oferowanego sprzętu (komputer przenośny) z wynikiem wskazującym co najmniej 10 000 punktów w kategorii PassMark CPU Mark dla komputerów przenośnych, opublikowanych na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; 4) dla Zadania 6 (wyłącznie):a) wydruk dla oferowanego przez Wykonawcę procesora z wynikiem wskazującym min. 12480 punktów w teście PassMark CPU, opublikowanych na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html5) pełnomocnictwo* upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik; 6) pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; *UWAGA:Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI swz.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w rodz. VIII ust. 1 swz i rozdz. XIII ust. 9 swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 swz.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w następujących przypadkach:1) Strony są uprawnione do dokonania zmian umowy o łącznej wartości mniejszej niż progi unijne oraz niższej niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;3) zwłoki w realizacji umowy - w zakresie zmian terminów realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy, na warunkach określonych w § 2 ust. 5 umowy i następne (opisanych poniżej); powyższa zmiana nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 umowy;4) w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu lub oprogramowania Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w swz dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;5) w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.6) w przypadkach zmian uznanych za nieistotne, w szczególności:a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy;c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy;d) zmiany obowiązujących przepisów prawa;e) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy.Warunki określone w § 2 ust. 5 umowy i następne:1. Termin, ustalony w ust. 1 (projektu umowy - par. 2), może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych,) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;3) opóźnienia dostaw spowodowanego pandemią COVID-194) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, techniczna lub ekonomiczna za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.2. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 7, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, b) zmianę sposobu wykonywania dostaw lub usług, c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został opisany w rozdz. IX i XIII swz oraz w Instrukcji użytkownika dostęnpnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, zastosuje kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE (termin gwarancji) DLA ZADANIA 1-2, 4-9Najwyższa ilość punktów za to kryterium, tj. 40 punktów, otrzymają oferty, w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy (dla określonego Zadania) 36 miesięcy gwarancji.W pozostałych przypadkach punkty będą przyznawane w następującej wysokości dla:a) 24 miesiące - 20 pktb) 12 miesięcy - 0 pktUWAGA:W przypadku podania przez Wykonawcę terminu gwarancji innego niż terminy powyżej określone przez Zamawiającego oferta będzie podlegać odrzuceniu.Niewskazanie terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem, że Wykonawca oferuje termin gwarancji dla 12 miesięcy (tj. 0 punktów).KRYTERIA JAKOŚCIOWE (okres trwania kontraktu serwisowego) OCENY DLA ZADANIA 3Najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 40 punktów, otrzymają oferty, w przypadku których Wykonawcy zaoferują czas trwania kontraktu serwisowego na okres 5 lat. W pozostałych przypadkach punkty będą przyznawane w następującej wysokości dla:a) 3 lata - 20 pktb) 1 rok - 0 pktUWAGA:W przypadku podania przez Wykonawcę okresu trwania kontraktu serwisowego innego niż okresy powyżej określone przez Zamawiającego, oferta będzie podlegać odrzuceniu.Niewskazanie okresu trwania kontraktu serwisowego skutkować będzie przyjęciem, że Wykonawca oferuje ten okres dla 1 roku (tj. 0 punktów).


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.