Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Chocianów Budowa sieci oświetlenia parkowego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa sieci oświetlenia parkowego przy fontannie w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy fontannie

Kody CPV: 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),43325000-7 (Wyposażenie parków i placów zabaw),45110000-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne),77310000-6 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/08/2021 14:43:22
Nr 2021/BZP 00014647

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/23/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014647/01 z dnia 03/08/2021 14:43:22

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Chocianów

59-140 Chocianów

Ratuszowa 10
-

bok@chocianow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci oświetlenia parkowego przy fontannie w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy fontannie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chocianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Chocianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 8185020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@chocianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://chocianow.bip.pbox.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci oświetlenia parkowego przy fontannie w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy fontannie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60ec610c-7cde-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005734/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci oświetlenia parkowego przy fontannie w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy fontannie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://chocianow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://chocianow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;6.4. Włączona obsługa JavaScript;6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:8.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Chocianów;? Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:. pod adresem poczty elektronicznej:iod@chocianow.pl. pisemnie na adres siedziby Administratora;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Budowa sieci oświetlenia parkowego przy fontannie w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy fontannie" nr postępowania RU.271.1.2021;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej "ustawa Pzp";? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RU.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci oświetlenia parkowego przy fontannie w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy fontannie. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a) Zabudowę szafy kablowo-pomiarowej wraz z połączeniem szafy z szafą przyłączeniową, b) Wykonanie linii kablowej łączącej słupy oświetleniowe,c) Zabudowa 6 latarń parkowych OW LED 48 W na słupach SAL 5d) Montaż 14 sztuk ławek parkowych wg załączonego wzoru,e) montaż 10 sztuk koszy na odpady wg załączonego wzoru.f) Wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącej zielni wysokiej,g) Wykonanie trawników dywanowych h) Wykonanie nadzień roślin ozdobnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. - przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dokumentacja projektowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:a) Dwa różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy lub rozbudowy oświetlenia drogowego lub parkowego w tym jedno o wartości min. 50.000,00 zł,b) Co najmniej jednego zamówienia dotyczącego wykonania zagospodarowania terenu parku, skweru w zieleń.Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:a) Sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117),lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ("świadczenie usług transgranicznych").Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osoba posiadającą wykształcenie w zakresie kształtowania i pielęgnacji terenów zielni miejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): - w celu wykazania spełniania warunkua) wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane - wg załącznika nr 5 do SWZ oraz dowodów (referencje bądź inne dokumenty) potwierdzających, czy roboty budowlane wyszczególnione na załączniku nr 5 do SWZ zostały wykonane należycie, szczególnie informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończoneb) wykazu osób - wg załącznika nr 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 7 do SWZ.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy. Dopuszcza się zmianę zapisów stanowiących oczywistą omyłkę.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy, gwarancji lub rękojmi. Zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy.Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:a) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy, termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej,b) wystąpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologii: ujemnych temperatur powietrza, intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu, utrzymującej się zmarzliny na głębokości do 1m. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni opóźnienia spowodowanego występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (udokumentowanie występowania niekorzystnych warunków leży po stronie Wykonawcy),c) zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych),d) stwierdzenia w trakcie robót kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, która nie jest geodezyjnie zinwentaryzowana. Termin zostaje wówczas przedłużony o czas potrzebny do usunięcia kolizji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://chocianow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chocianów przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.