Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Katowice przetarg dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa materiałów biurowych

Kody CPV: 30192000-1 (Wyroby biurowe),22600000-6 (Tusz),22815000-6 (Notatniki),24910000-6 (Kleje),30141200-1 (Kalkulatory biurkowe),30192121-5 (Długopisy kulkowe),30192123-9 (Długopisy z końcówką z włókna),30192130-1 (Ołówki),30192133-2 (Temperówki do ołówków),30192160-0 (Korektory),30192500-6 (Okładki przezroczyste),30192910-3 (Folia lub taśma korekcyjna),30197100-7 (Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie),30197320-5 (Zszywacze),30197330-8 (Dziurkacze),30197630-1 (Papier do drukowania),30199230-1 (Koperty),30199500-5 (Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby),30237430-2 (Markery),39241200-5 (Nożyczki),39292500-0 (Linijki),39525800-6 (Ściereczki do czyszczenia)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06/11/2021 12:42:52
Nr 2021/BZP 00080974

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

06/21/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080974/01 z dnia 06/11/2021 12:42:52

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

40-844 Katowice

ul. Kossutha 13
-

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kossutha 13

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 327351542

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka ubezpieczenia społecznego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ee75425-c8ff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00041422/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa materiałów biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji:
https://miniportal.uzp.gov.pl; https://epuap.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. Korespondencja przesyłana za pomocą Formularza do komunikacji nie może być szyfrowana. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/tp/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oraz w projektowanych postanowieniach umowy. Oferowane i dostarczane materiały biurowe winny być:
a) fabrycznie nowe, tj. nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca będzie realizował konkretną dostawę częściową;
b) wysokiej jakości, w pełni wartościowe i przydatne do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a jeśli wymagają tego przepisy - posiadające deklaracje zgodności CE.
Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oraz w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią integralną część niniejszej SWZ. Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa określa standardy jakościowe, o których mowa
w art. 246 ust.2a pzp. W formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien wskazać nazwę lub firmę producenta oferowanego produktu. Podana nazwa/firma producenta oferowanego produktu stanowi tym samym treść oferty. 2. Warunki gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia 24-miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi za wady, na warunkach określonych w SWZ, w tym w projektowanych postanowieniach umowy.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia podpisania danego protokołu odbioru częściowego. Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie
do 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wadzie. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przypadających na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22600000-6 - Tusz

22815000-6 - Notatniki

24910000-6 - Kleje

30141200-1 - Kalkulatory biurkowe

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30192123-9 - Długopisy z końcówką z włókna

30192130-1 - Ołówki

30192133-2 - Temperówki do ołówków

30192160-0 - Korektory

30192500-6 - Okładki przezroczyste

30192910-3 - Folia lub taśma korekcyjna

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197320-5 - Zszywacze

30197330-8 - Dziurkacze

30197630-1 - Papier do drukowania

30199230-1 - Koperty

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30237430-2 - Markery

39241200-5 - Nożyczki

39292500-0 - Linijki

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz że spełnia warunek udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: "GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument - gwarancja, poręczenie - musi być przekazany zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (o którym mowa w Rozdziale XV SWZ). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny.
5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 (art. 97 ust. 5 ustawy Pzp ). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium (gwarancje, poręczenia - oryginał stosownego dokumentu wadialnego) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Poręczyciela. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: wadium dotyczące postępowania nr 3/tp/2021 Dostawa materiałów biurowych (nazwa Wykonawcy). 7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp).
8. Zasady zwrotu wadium wykonawcy oraz utraty wadium przez wykonawcę wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dla pełnomocnictw. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego Rozdziału, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w niniejszym Rozdziale składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to winno potwierdzić spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 3/tp/2021. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (warunku dotyczącego zdolności zawodowych), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia nr 3/tp/2021. Jeżeli zmiana polega na wprowadzeniu do realizacji umowy podwykonawcy, podczas, gdy w ofercie Wykonawca nie deklarował korzystania z podwykonawcy, do dokonania zmiany wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do umowy. 2 . W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana zostanie uwzględniona w umowie. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite netto umowy (ust.1) oraz ceny (wartości) netto podane w załączniku nr 1 do umowy, zostaną obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite brutto umowy (ust.1) nie przekroczyło ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 3/tp/2021, tj. ... zł brutto. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia całkowitego netto umowy (ust. 1, załącznik nr 1 do umowy) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej (niższej) wysokości. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-21 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Katowice przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.