Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Wójt Gminy Lubin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położnych w obrębach Chróstnik,

Krzeczyn Mały i Obora


Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów złóż kruszywa naturalnego położnych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.07.2016 r. do 09.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Władysława Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 13, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz na stronach internetowych urzędu gminy: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 19.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, w pok. nr 14 o godz. 13.15. Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o pizp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2016 r.Wójt Gminy Lubin

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.