Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Starostwo Powiatowe w Lublinie

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANIECZENIA SPOSOBU

KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski

zawiadamia

o wszczęciu z dniem 1 sierpnia 2016 r. postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Sobianowice, gmina Wólka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 105 (obr. 18 – Sobianowice, ark. 4), poprzez udzielenie zezwolenia na budowę linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40 przez w/w nieruchomość.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe oraz jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 105 wpisana jest Katarzyna Ćwikła.
Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pani Katarzyna Ćwikła nie żyje, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej. Dla w/w nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej.

Po zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie 2-miesiecznego terminu, nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do w/w nieruchomości po zmarłej Katarzynie Ćwikle.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wólka, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).


Starosta Lubelski

Paweł Pikula 


Lublin, dnia 28 lipca 2016 r.Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.