Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości, informację
że

przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony,
nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Zbąszynek,
położoną w Zbąszynku, przy ul. Kilińskiego, oznaczoną przez gminę nr 3 o pow. 121 m2,
wchodzącą w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 216/8
z przeznaczeniem na ogród przydomowy.


Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi w trybie bezprzetargowym.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek
nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00029224/4.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 21,66 zł /słownie: złotych dwadzieścia jeden i sześćdziesiąt sześć groszy/       

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie do 30 czerwca każdego roku na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie
w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015r., poz. 1774 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy, podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.


Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.