Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ośrodkiem wypoczynkowym

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 WROCŁAW,

OGŁASZA NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2016 R.
PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WAŁACH, GMINA BRZEG DOLNY

obejmującej działki gruntu nr 80/62 i 80/63, AM-1, obręb Wały, zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi łącznie

OŚRODEK WYPOCZYNKU ŚWIĄTECZNEGO „WAŁY ŚLĄSKIE”.

Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynku świątecznego „WAŁY ŚLĄSKIE”


 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż :

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 80/62 i 80/63, AM-1, obręb Wały,

- prawa własności posadowionych na tych działkach budynków wraz z wyposażeniem i budowli, które stanowią łącznie Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Wały Śląskie”.

2. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania części działki gruntu nr 80/62, dziewięciu domków letniskowych, zbiornika bezodpływowego, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, ogrodzenia, dróg, placów i podjazdów oraz wyposażenia ośrodka, których łączna wartość stanowi 17,28 % ceny wywoławczej, objęta jest podstawową stawką podatku VAT; sprzedaż prawa wieczystego użytkowania pozostałej części działki gruntu nr 80/62 oraz działki nr 80/63, dwóch domków letniskowych, magazynu łodzi, budynku pawilonu-wiaty typu Mirosławice, dwóch zbiorników cystern oraz drewnianego mola jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.

4. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Oddziału we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 20 we Wrocławiu, sala nr 022.

5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 23.733,30 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2016 r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzącego przetarg.

7. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu: mBank nr 85 1140 1078 0000 4077 5700 2001 z adnotacją „Wadium do przetargu pisemnego 22.02.2016 r. na sprzedaż OWŚ w Wałach”.

8. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości.

9. Wadium złożone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone nie później niż do siedmiu dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

10. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie przetargowe, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i czasie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania przetargowego.

11. Składana oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta: imię, nazwisko, PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu kontaktowego,

b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej, a w przypadku osób prawnych – podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,

c) dokument stwierdzający status prawny oferenta - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą),

d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

e) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

f) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np. gotówka, kredyt bankowy),

g) potwierdzenie wpłaty wadium,

h) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

i) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium.

12. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą, przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

13. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

15. Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

17. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

18. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie. Zamkniętą kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, Wydział Organizacji i Administracji; podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć dopiskiem: "Przetarg pisemny na sprzedaż OWŚ w Wałach. Nie otwierać przed 22.02.2016 r. godz. 9:00 i złożyć w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o., czynnej w godz. od 7.00 do 14.45 w budynku przy pl. Powstańców Śląskich 20 we Wrocławiu, pokój nr 029 lub wysłać na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o., ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocławiu w terminie do 18.02.2016 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii).

19. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

20. Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługują wobec sprzedającego żadne roszczenia finansowe ani prawne.

21. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

22. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23. O wyniku przetargu oferenci powiadomieni zostaną pisemnie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

24. Sprzedający powiadomi oferenta, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

25. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.

26. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

27. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.

28. Protokolarne wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w terminie określonym w akcie notarialnym.

29. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

30. Na działkach nr 80/62 i 80/63 znajdują się urządzenia elektroenergetyczne stanowiące własność TAURON Dystrybucja S.A.: linie kablowe średniego i niskiego napięcia, złącza kablowe, słup linii energetycznej L-17 i L-285 oraz kanał kablowy. W kanale kablowym przechodzącym z Elektrowni Wodnej „Wały” do rozdzielni 20 kV, zlokalizowanej na działce 80/65 AM-1 obręb Wały, zostały ułożone kable elektroenergetyczne średniego napięcia, które stanowią własność TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez jej nabywcę na rzecz: TAURON Dystrybucja S.A bezterminowej, nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie całodobowego swobodnego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na zbywanych działkach w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, wymiany urządzeń elektroenergetycznych, wymiany linii energetycznych kablowych i napowietrznych, wyprowadzania nowych obwodów i innych czynności związanych z ich eksploatacją oraz na rzecz TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. bezterminowej, nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie całodobowego swobodnego dostępu do kabli elektroenergetycznych, ułożonych w kanale kablowym, w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, wymiany,i innych czynności związanych z ich eksploatacją.

31. Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dokonywać można w dni robocze od 1 do 18 lutego 2016 r. po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Spółki pod nr telefonu 71/889 42 71, 71/889 42 86 lub 71/889 21 56 w godz. od 7.00 do 14.30.

32. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 14.30 Wydział Organizacji i Administracji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, pok. nr 0014, tel. 71/889 21 56 lub 71/889 33 80.

33. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

34. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

35. Wykaz wyposażenia Ośrodka stanowi załącznik nr 1.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitał Zakładowy 511 925 759,22 zł (wpłacony)

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pod numerem KRS: 0000073321Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ośrodkiem wypoczynkowym
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.