Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Przebudowa systemu zasilania energetycznego i instalacji IT

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.
"Przebudowa systemu zasilania energetycznego i instalacji IT dla Centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Gdańsku - Terminal T2"


Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce "Przetargi"). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 - 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu zasilania energetycznego i instalacji IT dla Centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Gdańsku - Terminal T2

Zakres przebudowy obejmuje:
  • instalację w przestrzeni sufitowej przewodów szynowych: 1- zasilanie z UPS, 2 - zasilanie z sieci gwarantowanej 0.4 kV,
  • montaż koryt kablowych oraz ułożenie instalacji informatycznej,
  • dostawę i montaż kolumn instalacyjnych wraz z wyposażeniem dla 11 stanowisk
  • uzupełnienie wyposażenia tablic dystrybucyjnych 0,4kV

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, której wykaz stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumentacja Projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasło i login zostaną udostępnione Wykonawcy na pisemny wniosek złożony Zamawiającemu, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby niniejszego przetargu.

3. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20.01.2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

5. Kontakt z Zamawiającym.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jacek Tyburski, koordynator Zespołu Energetyki, tel. 058/348-11-17, e-mail: j.tyburski@airport.gdansk.pl, numer faxu: (58) 345 22 83

6. Informacje dodatkowe.
Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.plw zakładce "Przetargi".

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SIWZ i jej załącznikach przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, niezależnie od tego, czy zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania wymienione w SIWZ.

Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu ani nie zwraca tych kosztów Wykonawcom.


Usługa przebudowy systemu zasilania energetycznego
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.