Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Dostawa szyb i elementów zawieszenia do autobusów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy na "Dostawę szyb i elementów zawieszenia do autobusów".
 
 1. Termin realizacji zamówienia - 2 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  • część I - dostawa szyb do autobusów komunikacji miejskiej
  • część II - dostawa miechów do autobusów komunikacji miejskiej
  • część III - dostawa poduszek powietrza do autobusów komunikacji miejskiej
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
    
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 100 % (dla części I, II i III).
 7. Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2020 r. o godz. 930, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. 17.
 8. Otwarcie ofert dnia 19.03.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.